Lukáš Jochec: Počet ukončených smluv s dluhem se snižuje


			Lukáš Jochec: Počet ukončených smluv s dluhem se snižuje
8.6.2015 Rozhovory

Důvody vzniku pohledávek jsou různé. U smluv neživotního pojištění je častým důvodem nedodržení některých předepsaných postupů plynoucích z pojistných podmínek. Například klienti nedodávají potřebnou dokumentaci při prodeji či likvidaci vozidla nebo mylně předpokládají, že když nehradí pojistné, smlouva jim automaticky zaniká bez doplatků. O tom je dnešní rozhovor s Lukášem Jochecem, manažerem oddělení pohledávek pojišťovny AXA Česká republika. 

 

Čeho se nejvíce týkají pohledávky vašich dlužníků?

Naše pohledávky tvoří hlavně dluhy z neuhrazeného pojistného na smlouvách životního a neživotní pojištění. Významnou částí pohledávek jsou také pohledávky za poradci, kterým po ukončení jejich spolupráce vznikají storna provizí za zprostředkovatelskou činnost vyplacených v minulosti. V neposlední řadě jsou to regresy/postihy vznikající při škodních událostech, kdy AXA uplatňuje náhradu za vyplacené pojistné plnění u viníka škody. 

Kolik činí průměrný dluh?

Zde záleží na typu pohledávky. U regresní pohledávky činí její výše v průměru  45 tisíc korun. Pohledávky za poradci se pohybují okolo 25 tisíc korun. Dlužné pojistné u životního pojištění pak 3 tisíce korun, a u neživotních produktů je to jeden tisíc korun.

Které jsou nejčastější důvody, proč se klienti zadluží?

Důvody mohou být opravdu různé. U smluv neživotního pojištění je častým důvodem nedodržení některých předepsaných postupů plynoucích z pojistných podmínek. Opakovaně se setkáváme s tím, že klienti nedodají pojišťovně potřebnou dokumentaci při prodeji či likvidaci vozidla. Pojistná smlouva bez doložení potřebných dokladů běží dál a namísto řádného ukončení zaniká až v důsledku neuhrazení předepsaného pojistného. Dalším důvodem je také mylný předpoklad klientů, že když nehradí předepsané pojistné, nejsou pojištěni a smlouva automaticky zaniká bez doplatku. Pojišťovna však kryje veškerá sjednaná rizika po celou dobu platnosti smlouvy i v případě neuhrazení některého z předpisů pojistného. Důvodem absence platby může být například zrušení trvalého příkazu při změně banky klienta, přičemž pojistné je následně na základě upozornění pojišťovny dodatečně uhrazeno. V procesu ukončení smlouvy zasíláme klientům upomínky ve snaze udržet smlouvu aktivní. V mnoha případech jsou však tyto snahy bez reakce, a to platí i pro závěrečný dopis, kterým klienta informujeme o ukončení pojistné smlouvy kvůli neuhrazení smluvně sjednaného pojistného a absence reakce na předešlou komunikaci upozorňující na nedoplatek. Pakliže nejsou tato smírná řešení ze strany dlužníka akceptována, je pohledávka předána k řešení do správy profesionálního inkasního subjektu na základě mandátní smlouvy.  

Jak probíhá vymáhací proces?

Tento proces je specifický pro každý typ pohledávky. Jak jsem už zmínil, naší snahou je ohledně úhrady pohledávky v první řadě komunikovat napřímo s dlužníky. Pakliže je tato snaha bez reakce, případně je zde zamítavý postoj dlužníka, pak je pohledávka předána spolupracujícímu externímu inkasnímu subjektu k zahájení vymáhacího procesu zahrnujícího mimosoudní, soudní a případně i exekuční fázi. Toto řešení již znamená pro dlužníka ve většině případů navýšení nákladů na vyřešení celé záležitosti. V průběhu celého vymáhacího procesu zajišťuje AXA podporu při řešení případných námitek nebo reklamací dlužníka. Zároveň poskytuje odborná stanoviska specialistů jednotlivých úseků společnosti a dokládá potřebnou smluvní dokumentaci k objasnění vzniklých nesrovnalostí.

Dá se tedy obecně říct, za jak dlouho od začátku vymáhání dluhu může dojít k exekuci?

Exekuci jako řešení pohledávky se všemi dostupnými prostředky snažíme v průběhu celého inkasního procesu vyhnout. Nicméně jsou případy, kdy je tento krok nevyhnutelný k ochraně práv věřitele. Délka vymáhacího procesu je proměnlivá. Standardně trvá mimosoudní fáze 90 dní a následně dochází k předání do soudní fáze. Délka průběhu jednotlivých fází však záleží spíše na přístupu a individuálním vyhodnocení pohledávky ze strany inkasního subjektu.

Jak se vyvíjí výše dlužného pojistného?

Sledujeme trend snižování počtu ukončených smluv s evidovaným dluhem. Je to dáno tím, že se nám daří čistit historické portfolio z dob, kdy vymáhání pohledávek nebylo v naší společnosti ještě plně zavedeno. Velkou mírou k tomuto trendu přispívá také to, že při výběru zprostředkovatelů klademe důraz na kvalitu poradenství poskytovaného našim klientům. K dnešnímu datu jsme také ukončili spolupráci s více 160 makléřskými společnostmi, které nesplňovaly naše představy o kvalitní spolupráci. Výsledkem je, že sjednané smlouvy mají delší životnost a portfolio je kvalitnější.

Jak úspěšně se vám daří vaše pohledávky vymáhat?

Úspěšnost vymáhání je velice dobrá, speciálně u pohledávek z titulu pojistného, kdy se jedná o nižší částky dluhu. Na základě komunikace s klientem a vysvětlením vzniku pohledávky je velká část dlužníků ochotna platit. O něco komplikovanější je situace u provizních pohledávek za zprostředkovateli, kde již figurují vyšší částky a řešení reklamací je z povahy pohledávky složitější a časově náročné. Často jsou tyto pohledávky řešeny prostřednictvím splátkových dohod, případně formou notářských zápisů. Nejtěžší situace je na poli regresů a postihů, kde se jedná o vysoké částky, a vymahatelnost těchto pohledávek je velice obtížná. Často se v těchto případech potýkáme s nedostatkem kontaktních údajů na dlužníky. Informace z policejních protokolů nejsou vždy dostatečné a dlužníci se mnohdy nezdržují na uvedených adresách. V těchto případech hrají svou roli i detektivní služby inkasních subjektů, díky kterým jsme schopni získat dodatečné informace o dlužníkovi a realizovat vymáhání. Dohledání dlužníka je základem pro zahájení komunikace ohledně úhrady dluhu.  

Na co by si lidé měli dávat pozor, aby se zadlužení vyhnuli?

Pokud jde o neúmyslně vzniklé dluhy, je důležité, aby klient dbal na aktualizaci svých kontaktních údajů u pojišťovny. Často se upomínka ke klientovi nedostane jen proto, že byla zaslána na starou adresu, protože klient neohlásil své pojišťovně změnu bydliště. Tuto změnu může přitom klient nahlásit jednoduše telefonicky nebo přes svůj klientský online účet. Pokud se však změny týkají plateb a změn výše pojistného, je vždy nutné oznámit změnu písemně a počkat na potvrzení pojišťovny, že byla změna akceptována, a od jakého data byl změněn předpis pojistného. I další změny je nutné provádět písemně a mít nejlépe potvrzení o jejich doručení pojišťovně. To se týká i povinnosti klienta dokládat pojišťovně bez odkladu veškeré potřebné doklady související například s prodejem vozu. V případě, že už dluh vznikl, je důležité včas reagovat na písemnou komunikaci pojišťovny. Zbytečné odkládání úhrady dluhu a odmítavý postoj k smírnému mimosoudnímu řešení představuje významné prodražení celé záležitosti a může mít nepříjemné dopady na majetek dlužníka.

Pokud už tedy k dluhu dojde a dlužník má zájem jej řešit, vyjdete mu vstříc?

Každá pohledávka je vždy řešena individuálně. A to jak v rámci interního řešení pohledávky, tak i po předání pohledávky do správy inkasního subjektu. V celém procesu vymáhání je důležité s pojišťovnou respektive s pověřeným inkasním subjektem komunikovat. Jak už jsem ale zmínil, ze strany pojišťovny je zájem vyřešit pohledávku bez využití zákonných prostředků v podobě soudního a exekučního řízení. Jsou-li vyhodnoceny důvody pro alternativní řešení pohledávky jako oprávněné, je možné přistoupit například k rozložení úhrady dluhu v čase prostřednictvím splátkové dohody. Ve výjimečných případech, jako tíživá životní situace nebo vážné zdravotní problémy klienta, můžeme přistoupit k částečnému či úplnému upuštění od vymáhání pohledávky. Jde však vždy o pečlivé posouzení každého jednotlivého případu zvlášť.  

Jaký systém na sledování dlužníků a pohledávek používáte?

ODPOVĚĎ: Je to především aplikace na monitoring Insolvenčního rejstříku v ČR a Obchodného vestníku na Slovensku. Díky včasné informaci o prohlášení úpadku jsme schopni přihlásit naše pohledávky do insolvenčních řízení, na Slovensku pak konkurzných konaní. Především v ČR je počet povolených osobních bankrotů v posledních letech stále vyšší a tento systém monitoringu nabývá na významu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články