Vzdělávání samostatných likvidátorů pojistných událostí v ČR a v zahraničí


			Vzdělávání samostatných likvidátorů pojistných událostí v ČR a v zahraničí
18.2.2015 Rozhovory

V pondělí dne 9.2.2015 proběhla v Hotelu de France ve Vídni panelová diskuze pro rakouské pojišťovny, makléře a odborníky v oblasti likvidace pojistných událostí, pořádaná Rakouskou federací samostatných likvidátorů pojistných událostí (A.F.I.L.A.), za účasti prezidenta FUEDÍ (Evropská federace likvidátorů pojistných událostí) pana Jens Otto a dalších odborníků činných v oblasti likvidace pojistných událostí. Této panelové diskuze se zúčastnili jako pozvaní hosté také místopředseda ČKSLPU pan Petr Mlčoch spolu s kolegy Petrem Naušem a Lenkou Sikorovou a zástupcem Mendelovy univerzity v Brně panem Vlastimilem Slaným.

Zeptali jsme se tedy pana Mlčocha na několik otázek týkající se této panelové diskuze a vzdělávání likvidátorů pojistných událostí.

Pane Mlčochu, co zajímalo účastníky panelové diskuze a proč jste byli na jednání pozváni?

Pořadatel panelové diskuze oslovil ČKSLPU s požadavkem na prezentaci způsobu vzdělávání likvidátorů pojistných událostí v České republice, na kterém se právě ČKSLPU aktivně jako organizační garant ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně podílí. Na panelové diskuzi představený model vzdělávání SLPU v České republice zaujal kolegy nejen z Rakouska, ale i z  dalších evropských zemí (Německa a Anglie). Neméně zajímavé byly pro účastníky diskuze i informace o regulaci činnosti SLPU a tedy i o nutnosti registrace SLPU v České republice.

Jaký je tedy způsob vzdělávání samostatných likvidátorů pojistných událostí, na kterém se  ČKSLPU podílí?

Vzdělávání má v podstatě dvě roviny. První rovinou je profesní vzdělávání, které probíhá v rámci celoživotního vysokoškolského studia již od roku 2003. Jedná se o čtyřsemestrální specializační studium Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, které jako odborný garant zajišťuje Mendelova univerzita v Brně. ČKSLPU jako organizační garant mimo jiné zajišťuje přednášející, kteří se rekrutují nejen z akademických pracovníků univerzity, ale převážně z odborníků z praxe. Toto přímé propojení s praxí zaujalo i přítomné partnery ze zahraničí.

Výše uvedené specializační studium navštěvují nejen zájemci o práci samostatného likvidátora pojistných událostí, ale také zájemci z řad odborné (pojistitelé, makléři apod.) i laické (absolventi, zaměstnanci různých organizací) veřejnosti. 

Druhou rovinou vzdělávání  je univerzitní vzdělávání. Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí se ve spolupráci se společností LAPA SERVICE s.r.o. podílela na přípravě akreditace bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství.

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví, nicméně dále umožňuje prostupnost a pokračování v  magisterském stupni studia i pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů z jiných univerzit.

Myslíte si, že by bylo možné v rámci procesu vzdělávání samostatného likvidátora pojistných událostí navázat mezinárodní spolupráci?

Ano, je to možné a zejména FUEDÍ má zájem nejen na propagování profese nezávislého (u nás dle litery zákona samostatného) likvidátora pojistných událostí, ale i o vzdělávání nových adeptů na tuto profesi. V některých zemích si kolegové stále častěji stěžují, že o tuto poměrně náročnou profesi není mezi mladými lidmi zájem a je poměrně těžké najít nejen pro independent loss adjustery, ale i pro pojistitele vhodné kandidáty na tyto pozice.

Jak je regulovaná činnost samostatného likvidátora pojistných událostí v České republice a jak v zahraničí?

V České Republice se činnost samostatného likvidátora pojistných událostí řídí zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ( zák. č. 38/2004 Sb.).

Činnost independent loss adjusterů je v zahraničí regulovaná různě, většinou však není regulována vůbec.  Co země, to jiný systém regulace, případně jakési samoregulace (členství v profesní komoře). V podstatě neexistuje jednotný systém regulace činnosti independent loss adjusterů v EU.  Ze strany některých profesních organizací z jednotlivých zemí EU je zájem, aby regulace této činnosti byla jednotná. To je ale běh na dlouhou trať, neboť nejdříve je nutné na úrovni Evropské unie definovat především obsahovou náplň činnosti nezávislého likvidátora pojistných událostí (independent loss adjuster).

O jakých dalších zajímavých otázkách jste diskutovali v rámci panelové diskuze?

Jak jsem již naznačil, pojem independent loss adjuster je v různých zemích chápan a vykládán různě.  V diskuzi byly prezentovány názory jednotlivých odborníků, co si představují pod pojmem independent loss adjuster.  Pojistitelé stále častěji využívají služby independent loss adjusterů a to i v zemích, ve kterých v minulosti téměř výhradně šetřili pojistné události pouze kmenoví zaměstnanci pojistitelů (in-house loss adjuster).  Není proto náhodou, že i zajistitelé stále častěji doporučují v rámci svých prezentací na mezinárodních konferencích rozvíjet dovednosti jak in-housových tak nezávislých (samostatných) likvidátorů pojistných událostí, a to obzvláště na vývoj nových technologií, specifických oborů, procesů apod. Současně i s ohledem na v dnešní době stále aktuálnější vznik katastrof, a to nejen vlivem změn klimatu. Ale to po zkušenostech s povodněmi asi není nutné připomínat. Je na jednotlivých pojistitelích, aby byli na tuto situaci připraveni, a jednou z možností je právě v dostatečné míře rozvíjet nejen dovednosti in-housových likvidátorů pojistných událostí, ale i vztahy a spolupráci s kvalitními lokálními a mezinárodními nezávislými (samostatnými) likvidátory pojistných událostí, ale to jsme zase u toho vzdělávání..

Autor: Ing. Petr Mlčoch, místopředseda České komory samostatných likvidátorů PU (ČKSLPU), Senior Loss Adjuster

Zdroj: Ing. Petr Mlčoch

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články