ČP: Pojištění D&O chrání nejen vedení společnosti


			ČP: Pojištění D&O chrání nejen vedení společnosti
7.6.2012 Produkty

Členové statutárních nebo dozorčích orgánů obchodní společnosti či družstva si stále častěji uvědomují odpovědnost, která se k těmto funkcím váže. Samozřejmou součástí finančního portfolia společnosti se tak stává pojištění D&O - pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů.


Pojištění D&O je pojištění, které kryje osobní odpovědnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.


Pojistnou smlouvu uzavírá společnost a pojištěnými jsou:
 • členové řídících orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu);

 • zaměstnanci společnosti v manažerské, kontrolní nebo řídicí funkci;

 • manželé, dědici, zákonní zástupci a právní nástupci.


Vzhledem k tomu, že odpovědnost za škodu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené (resp. nejsou omezeny čtyřapůlnásobkem průměrného měsíčního výdělku, jako je tomu u osob vykonávajících činnost v pracovněprávním vztahu), mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné, navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce). Rovněž okruh poškozených může být velmi široký.


Pojištění, nabízené Českou pojišťovnou, bere zřetel na všechna tato hlediska. Pojistná ochrana se vztahuje jak na nároky vznesené třetí stranou (např. zákazníci, dodavatelé, věřitelé), tak i na nároky uplatněné samotnou společností. Ve světle událostí, k nimž došlo v nedávné době a které jsou označovány jako tzv. globální finanční krize, si totiž společnosti a jejich akcionáři, resp. společníci začínají stále aktivněji hájit svá práva a zájmy i vůči svým vlastním řídícím pracovníkům, což se projevuje výrazným nárůstem počtu žalob podaných proti členům statutárních orgánů.


Vlastnosti a výhody produktu:
 • komplexní pojistná ochrana a široký okruh pojištěných

 • ochrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti a neoprávněně uplatňovanými nároky

 • úhrada nákladů řízení o náhradě škody a právní pomoc při řešení škodní události

V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:
 • škoda způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti

 • náklady na právní ochranu

 • náklady na šetření

 • náklady na očištění dobrého jména

 • pokuty a penále

 • pojištění dceřiných společností

 • dodatečná lhůta pro zjištění a oznámení nároků v délce 12 měsíců

 • dodatečná lhůta pro zjištění a oznámení nároků pro bývalé členy řídicích orgánů společnosti v délce 60 měsíců

 • škoda způsobená majoritnímu akcionáři (vlastníkovi)


Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS