„Exotičnost“ pojištění ekologické újmy v ČR postupně klesá


			„Exotičnost“ pojištění ekologické újmy v ČR postupně klesá
16.3.2015 Produkty

Na to, co vše se skrývá pod produktem pojištění ekologické újmy a jak souvisí s pojištěním odpovědnosti, jsme se v rozhovoru zeptali Terezy Löffelmannové, upisovatelky z ACE European Group Ltd.

 

 

Můžete přiblížit, jak funguje pojištění ekologické újmy?

Smyslem tohoto pojištění je poskytnout komplexní pojistné krytí pro případ, kdy společnosti vznikne odpovědnost za znečištění a v souvislosti s ní musí vynaložit náklady na nápravu způsobené ekologické újmy. Cílem odškodnění v tomto případě je navrácení životního prostředí do původního stavu v místě znečištění, pokud to nejde, vykompenzování způsobené újmy na místě jiném.

 

Souvisí nějak s pojištěním ekologické újmy pojištění odpovědnosti?

Tyto dva produkty, tedy pojištění obecné odpovědnosti a pojištění ekologické újmy, jsou na sebe úzce navázány, avšak každý je primárně určen pro jinou pojistnou ochranu. Z pojištění obecné odpovědnosti budou kryty pouze újmy, které vycházejí ze soukromoprávní odpovědnosti a nastanou jiné fyzické či právnické osobě následkem náhlého a nahodilého znečištění.

Z obecné odpovědnosti však nebudou vyplaceny náklady za likvidaci újmy na biotopu a chráněných stanovištích, na životním prostředí ve vlastnictví státu či náklady za újmy, které vzniknout pozvolným znečištěním. Též se nebudou z pojištění obecné odpovědnosti hradit náklady, které vzniknou samotnému poškozenému, a to ať už přerušením provozu či čištěním a detoxikací vlastních prostor.

Je možné rizikům vůbec předejít? Na co je dobré dát si pozor?

Rizikům je možné předcházet pouze částečně a nebo je možné se je pokusit alespoň zmírnit přijetím bezpečnostních opatření. Konkrétněji to znamená zavést silnou a bezpečnou environmentální politiku, proškolit zaměstnance a kontrolovat, že jsou veškerá opatření skutečně dodržována, organizovat cvičení, investovat a udržovat provozní prostory a zařízení v co nejlepším možném stavu atd. Ani přes dodržování veškerých opatření není možné říci, že k ekologické újmě nemůže dojít. Mnoho českých firem však škody plynoucí z ekologické újmy stále podceňuje. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, mohou být následky škody pro některé firmy až likvidační.

 

Jaké produkty v této oblasti nabízí ACE European Group?

Nabízíme produkt ACE Green, který kryje jak odpovědnost veřejnoprávní, tak soukromoprávní. Dále je možné sjednat tři doplňková pojištění:

 • přerušení provozu pojištěného v důsledku škody na životním prostředí a nemožnosti vyrábět a poskytovat služby,
 • nákladů na právní zastoupení v případě sporu
 • odpovědnost za újmu způsobenou při přepravě, ovšem pouze v případě, že ji realizuje někdo jiný než pojištěný.

Naše pojišťovna dokáže poskytnout v rámci produktu ACE Green pojistnou ochranu požadovanou přesně podle zákona o ekologické újmě [LT1] .

 

Tereza_Loffelmannova

Tereza Löffelmannová, specialistka na pojištění odpovědnosti

za škodu v ACE Group

Pro koho je pojištění vhodné, ba dokonce povinné?

Pojištění je vhodné pro jakoukoliv společnost, která může svojí provozní činností způsobit ekologickou újmu. Bylo by zavádějící se domnívat, že ekologickou újmu mohou způsobit pouze společnosti působící v chemickém či zpracovatelském průmyslu. Produkt ACE Green je určen například pro

  • Výrobní a průmyslové podniky – chemický průmysl, potravinářský průmysl, zpracovatelský průmysl, energetický průmysl
  • Logistická centra a technologické parky
  • Odpadové hospodářství, provozovatelé skládek, čistírny odpadních vod
  • Stavební a realitní průmysl
  • Nákupní centra, hotely, nemocnice
  • Likvidace ekologických zátěží, hydrogeologické průzkumy

 Povinnost sjednat pojištění stanovuje zákon na základě provozovaných činností. Velmi zjednodušeně se dá říci, že se jedná se např. o společnosti, které v rámci své obchodní činnosti nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, s odpady, s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty atd. Kritéria ohodnocení společností, kterým zákon ukládá mít povinné pojištění, jsou však mnohem složitější.

 

S tím souvisí i zákon 167/2008 Sb, který přinesl zásadní změny. Povinnost prokázat finanční zajištění mají znečišťovatelé od roku 2013.

Zákon ukládá odpovědnost za ekologickou újmu již od roku 2008, ale od roku 2013 platí povinnost prokázat určitou podobu finančního zajištění. Jednou z možných forem finančního zajištění je komerční pojištění. ACE disponuje zkušenostmi z jiných zemí a může je tedy přenést i k nám, kde se s touto problematikou zatím spíše začíná. Se vzrůstajícím počtem společností, které budou mít za povinnost si takovéto pojištění sjednat plánujeme úzkou spolupráci s pojišťovacími zprotředkovateli, kteří servisují tyto společnosti v oblasti řízení rizik.

 

Jak případnou škodu likvidujete? Spolupracujete s Českou inspekcí životního prostředí?

Úzce spolupracujeme s konzultanty specializovanými na tento typ rizik a zároveň vedeme dialog s orgány ochrany přírody. Primárním úkolem je stejně jako u ostatních druhů pojištění ochránit klienta před negativním dopadem takové události na chod jeho společnosti. Česká inspekce životního prostředí stojí spíše na opačné straně nežli naše pojištění s klientem. Není to samozřejmě myšleno negativně, ale teoreticky je možné, že názory České inspekce životního prostředí ne vždy budou shodné s naším postojem míry zavinění klienta či návrhu řešení ekologických škod.  

 

Můžete uvést příklad?

Jako příklad ekologické újmy lze uvést následující dvě události, jednu z České republiky a druhou ze zahraničí.

V roce 2009 nařídila Česká inspekce životního prostředí firmě „Náš klient“ zrevitalizovat zanedbaný rybník v obci „Běžná obec“, který má sloužit k tomu, aby se do něho mohly převážet ohrožené druhy živočichů z míst, která jsou ohrožena stavbou či težbou. Toto nařízení bylo reakcí na to, že firma „Náš klient“ při budování sportovního zařízení zničila lokalitu ohrožených obojživelníků a plazů, která již nemohla být z povahy věci uvedena do původního stavu. Samotná oprava rybníka v „Běžné obci“ stála téměř 4 miliony korun.

Druhou a do rozsahu mnohonásobně závažnější je ekologická havárie, která nastala v říjnu roku 2010 v Maďarsku protržením hráze odkalovací laguny společnosti MAL, která se zabývá zpracováním hliníku. Hráz se protrhla následkem vydatných dešťů a během pár hodin vyteklo z nádrže až 1 000 000 m3 silně toxického bahna, obsahujícího těžké kovy. Následkem úniku této nebezpečné látky několik[LT2]  osob zemřelo, dalších 150 bylo zraněno a okolo 900 evakuováno. Bahno kontaminovalo plochu o rozloze 40 km2, zaplavilo 2 vesnice a zapříčinilo úhyn veškerých rostlin a živočichů v této oblasti vč. 2 řek. Společnost musela uhradit náklady na nápravu a mimo to ještě historicky nejvyšší pokutu 136 mld. HUF.

 

Jak spolupracujete s makléři?

Makléřům nabízíme konzultace týkající se této problematiky a také chystáme pásmo prezentací na toto téma. Zároveň jim, potažmo jejich klientům, přinášíme jednoduché řešení, které je plně v souladu s 204/35/CE ELD a se zákonem 167/2008Sb. O předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Hlavně, ale ACE svým klinetům a makléřům poskytuje perfektní servis při sjednání i likvidaci pojistných událostí a dlouholeté zkušenosti z mnoha dalších evropských zemí.

 

Můžete porovnat situaci v České republice a v zahraničí?

Začíná být kladen větší důraz na odpovědnost společností ve vztahu k životnímu prostředí. Legislativní změny stále zvyšují své požadavky a právní předpisy, zejména ty vycházející ze směrnice Evropského parlametu a Rady č.2004/35/ES z roku 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou na životním prostředí (tzv.ELD -  Environmental Liability Directive), začínají být velmi přísné.

Jsme přesvědčeni, že se v rámci České republiky bude zvyšovat zájem a potřeba krytí ekologické újmy. Zřejmě se tomu tak nestane tento a ani příští rok, ale trend je jasně nastaven a stejně jako u jiných dříve „exotických“ druhů pojištění se dříve či později dostaví první velké nároky a dojde ke zvýšení zájmu klientů o toto pojištění.

 

Za zodpovězené otázky Tereze Löffelmannové velmi děkujeme. 

 

Autor: Lenka KospertováViktor Kořínek

 


Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články