Historický vývoj zemědělských pojištění a pojištění hospodářských zvířat


			Historický vývoj zemědělských pojištění a pojištění hospodářských zvířat
21.9.2015 Produkty

Jak se vyvíjely pojistné produkty v oblasti zemědělství v českých zemích? Pojďme projít historií od první České banky dobytek vzájemně pojišťující, až po dnešní moderní produkty. Změnily se za ta léta?

Historie českého zemědělského pojištění začíná v 19. století, se vznikem komerčního pojištění samotného. Již tehdy se na vesnicích začal vyvíjet tlak na rozvoj krupobitního pojištění komerčního typu a na rozvoj pojištění hospodářských zvířat.

Tehdy tak zvané dobytčí pojištění vzniklo ze snahy chovatelů o zabezpečení svých investic pro případ úhynu zvířat, a podobně jako tomu bylo v námořní dopravě na počátcích samotného pojišťovnictví, vytvářeli statkáři vzájemné spolky a pilotní garanční fondy. V reakci na vývoj a poptávku vznikla v roce 1870 v Praze „Česká banka dobytek vzájemně pojišťující v Praze“. Ta však po několika letech nejistých výsledků svoji činnost ukončila. Pojištění hospodářských zvířat, bylo v Českých zemích podstatně ovlivněno koncem 19. století obligatorním neboli povinným pojištěním hospodářských zvířat, které mělo poskytovat pojistnou ochranu pro případ úhynu hospodářských zvířat vlivem nákazy některými druhy tehdy známých nemocí. Pokud tedy nebyly hrazeny ze státního rozpočtu.

Počátkem 20. století byla v Brně založena „Zemská dobytčí pojišťovna markrabství moravského“ (pozdější „Zemská pojišťovna dobytčí“), která se zaměřila na přímé pojišťování jednotlivých chovatelů skotu. Dalším důležitým mezníkem ve vývoji zemědělského pojištění bylo období po 2. světové válce, kdy došlo v roce 1945 k zestátnění a v roce 1948 v rámci monopolizace ke sloučení pojišťoven do jednoho celku nazývaného „Československá pojišťovna, národní podnik“.


 

Čtěte také: Rozhovor s Otokarem Cudlmanem o šomážním pojištění a mnohaleté kariéře


 

Vytvoření jedné pojišťovny umožnilo zabezpečovat pojistnou ochranu v širším měřítku a s nižšími náklady. Byly zavedeny nové druhy pojištění, např. pro případ povodní a záplav, již existující druhy pojištění byly buď rozšířeny, nebo sloučeny pod jeden název se širším spektrem působnosti.

Pojištění hospodářských zvířat bylo až do okamžiku sloučení pojišťoven celkem opomíjeno, protože nezaručovalo velkou rentabilitu. Teprve se zřízením „Státní pojišťovny“ roku 1953 se tento druh pojištění prosadil a rychle získal na významu. Toto pojištění patřilo v dobách Státní pojišťovny mezi pojištění povinná, z čehož vyplývá, že šlo o jeden ze základních prvků pojistné ochrany zemědělských družstev.

Rozsah pojistné ochrany byl určen vyhláškou Ministerstva financí ČR, kterou se musela řídit jak Česká státní pojišťovna (ČSP), tak i socialistické zemědělské organizace. ČSP nemohla tudíž rozhodovat o tom, která rizika nepřijme do pojištění, a tím nemohla zamezit vysoce rizikovým komoditám účastnit se pojistného krytí. V souvislosti se změnou politického režimu byl odstartován proces ekonomických reforem, které zasáhly v plné míře i oblast pojištění zemědělských rizik.

V roce 1991 byl vydán zákon o pojišťovnictví č.185/1991 Sb., který definitivně zrušil monopolní postavení České státní pojišťovny. Tento zákon umožnil vstup dalších pojišťovacích subjektů na oba pojistné trhy. O dva roky později došlo k rozdělení federativního státu na dvě samostatné republiky a tím se vytvořily podmínky pro rozvoj samostatného českého pojišťovnictví.

Vývoj českého zemědělského pojištění byl v období transformace ekonomiky poznamenán expanzivním růstem pojišťoven vstupujících na pojistný trh. Největší boom nastal roku 1995, kdy na pojistný trh vstoupilo 8 komerčních pojišťoven. Příliv nových pojišťoven se projevil v rámci zemědělského pojištění až o rok později, v roce 1996, kdy toto pojištění poskytovalo 10 pojišťoven z 35, oproti roku 1995 kdy to byly pouze 4 pojišťovny. S rozvojem dynamiky nabízených produktů nově příchozích pojišťoven se pojistný trh rozvíjí a rovněž i nabídka pojištění zemědělských produktů.

Nové podmínky a především nepříznivá ekonomická situace zemědělských podniků byly v letech 2003 a 2004 příčinou klesajícího zájmu o hospodářské pojištění. Příčin bylo několik. Nízká rentabilita tohoto druhu pojištění v důsledku vyšších pojistných plnění z důvodů přírodních katastrof (povodně a záplavy).

V současné době je na českém trhu pět pojišťoven, které pojištění hospodářských zvířat nabízejí. Agra pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali a Hasičská vzájemná.

Zdroj: Dějiny pojišťovnictví v Československu
Bakalářská práce Terezy Melounové, VŠE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články