Očima produktového specialisty: Pojištění záruky pro případ úpadku pracovní agentury


			Očima produktového specialisty: Pojištění záruky pro případ úpadku pracovní agentury
4.2.2015 Produkty

Pokračujeme v seriálu z oblasti pojištění finančních rizik. Tentokrát se zaměříme na krátké představení pojištění záruky pro případ úpadku pracovní agentury. Toto pojištění se týká těch pracovních agentur, které se zabývají nejen zprostředkováním práce, ale zároveň jsou zaměstnavateli a své zaměstnance dále přidělují za účelem výkonu práce do dalších firem.

Pokud se vrátíme k naší definici pojištění finančních rizik jako pojištění smluvních závazků, tak v tomto případě je předmětem pojištění závazek pracovní agentury vůči jejím zaměstnancům zaplatit jim smluvně dojednanou mzdu, pokud z důvodu svého úpadku (své insolvence) pracovní agentura není schopna tyto mzdy vyplatit. Tedy v případě úpadku (insolvence) pracovní agentury přebírá její smluvní závazky zpracovních smluv (tj. závazek vyplatit mzdu) vůči jejím zaměstnancům pojišťovna.

Důvody vzniku pojištění

Zkusme nechat stranou obecné proklamace Ministerstva práce a sociálních věcí např. o tom, že bylo třeba posílit pracovně právní postavení agenturně zaměstnávaných osob apod. A zaměřme se spíše na otázku, kdo ve všech jiných případech přebírá závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům v případě, že zaměstnavatel nevyplatí zdůvodu své insolvence svým zaměstnancům mzdu? Asi moc nepřekvapí, když zjistíme, že je to stát. Stát je totiž povinen prostřednictvím úřadů práce vyplatit v případě krachu zaměstnavatele dlužnou mzdu příslušným zaměstnancům. A to až do výše tří měsíčních platů. A tak na místo orgánů státní správy, tj. v tomto případě - úřadu práce, nastupuje pojišťovna a platí to,co by jinak plnil poškozeným zaměstnancům stát. Máme tedy za to, že je možné se domnívat, že jedním z důvodů vzniku tohoto pojištění byl i přenos výše popsaného závazku ze strany státu na soukromé subjekty - na pojišťovny.

Pojistná částka, Pojistné plnění a jeho výše

Jak jsme už naznačili výše tak v tomto případě, stejně jako u pojištění záruky pro případ úpadku cestovních kanceláří, se jedná o povinně - smluvní pojištění. Povinnost sjednat toto pojištění záruky pro případ úpadku je pro pracovní agentury stanovena příslušným paragrafem zákona o zaměstnanosti č. 435/2004Sb. Tento zákon stanoví i všechny základní parametry pojištění - pojistné nebezpečí, pojistnou částku i výši pojistného plnění. Tedy shrňme: pojistník a pojištěný – pracovní agentura, pojistné nebezpečí – závazek zaplatit mzdu v případě insolvence pojištěného, oprávněná osoba – zaměstnanci agentury, minimální pojistná částka - minimálně trojnásobek objemu mezd všech zaměstnanců, maximální výše pojistného plnění – dlužná mzda ve výši tří měsíčních platů.

Risk management

Jedná se o nový segment pojistného trhu. Pojištění se začalo nabízet v dubnu 2011. Tedy pojistitelé mají k dispozici pojistně – technická data za necelé 4 roky, což už i v tomto segmentu může být dostatečný soubor dat i zkušeností pro relativně adekvátní risk management. A protože rizikem, které se zde pojišťuje, je možnost úpadku, resp. insolvence, tak nejdůležitějším zdrojem informací pro vyhodnocení rizika pojistné události jsou finanční výkazy pracovních agentur. Podpůrnými faktory pro vyhodnocení rizika mohou být třeba potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy či reference z trhu.

Pojistitelé a prodej pojištění

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o relativně nové pojištění a sofistikované riziko, tak mnoho pojistitelů toto pojištění nenabízí. Dle webových stránek jednotlivých pojišťoven jsou to: Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Slavia pojišťovna. (zdroj: webové stránky jednotlivých pojišťoven)

A mám za to, že některé z těchto pojišťoven se záměrně zaměřují jen na část trhu - na bonitní, velké a stabilní pracovní agentury. Takže předpokládáme, že aktivní akviziční činnost v tomto pojištění probíhá (pokud vůbec)právě jen mezi takovouto klientelou.

Autor: Zdeněk Janata

Zdroj: Zdeněk Janata

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články