Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (3. díl)


			Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (3. díl)
9.7.2012 Produkty

V minulém dílu o podobě penzijního systému České republiky jsme představili některé dopady transformace existujících penzijních fondů. V tomto dílu čtenářům vysvětlíme některé technické aspekty transformace (zejména oddělení majetku penzijní společnosti od majetku účastníků) se zvláštním důrazem na ochranu majetku účastníků.


Jak jsme si již vysvětlili v druhém dílu našeho seriálu, každý v současné době existující penzijní fond (kterých je v tuto chvíli devět) projde tzv. transformací, jejímž výsledkem bude vznik penzijní společnosti jako subjektu spravujícího nově vzniklý transformovaný fond. V druhém dílu jsme také uvedli, že transformací dojde k oddělení majetku účastníků penzijního připojištění od majetku příslušného penzijního fondu (k okamžiku transformace již vlastně příslušné penzijní společnosti).


Rozhodný den

Pro proces transformace penzijního fondu je důležitý tzv. rozhodný den, kterým bude den účinnosti povolení k činnosti penzijní společnosti uděleného Českou národní bankou. Rozhodným dnem bude pro existující penzijní fondy v zásadě vždy 1. leden 2013.


Proces oddělení majetku penzijní společnosti a účastníků

Proces oddělení majetku bude prakticky probíhat tak, že k rozhodnému dni - řečeno zjednodušeně - penzijní společnost do transformovaného fondu vyčlení (tedy vloží) závazky příslušného penzijního fondu vůči účastníkům penzijního připojištění a třetím osobám a současně majetek příslušného penzijního fondu, jehož hodnota je nejméně ve výši závazků vážících se k transformovanému fondu. Penzijní společnost musí do transformovaného fondu vkládat vždy majetek v pořadí od jeho nejvyšší bezpečnosti, kvality, likvidity a rentability, tedy dosavadní nejbonitnější majetek v držení příslušného penzijního fondu. Pro zabezpečení této povinnosti musí penzijní společnost dodržet zákonem přísně definovanou strukturu vkládaného majetku (tedy rozložení investic do různých investičních instrumentů). Vkládaným majetkem budou převážně cenné papíry, nemovitosti a movité věci, do kterých mohl penzijní fond v minulosti investovat, a dále vklady u bank a hotovost.


Správa majetku transformovaného fondu

Po 1. lednu 2013 bude penzijní společnost plnit závazky vyplývající z penzijního připojištění z majetku v transformovaném fondu a je povinna zajistit, aby hodnota majetku v transformovaném fondu byla vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků vážících se k transformovanému fondu. Pokud by tomu bylo jinak, musela by penzijní společnost převést z vlastních zdrojů do transformovaného fondu majetek k dorovnání tohoto rozdílu. Tím bude zajištěno, že nároky všech klientů, kteří budou spořit v transformovaném fondu, budou vždy podloženy reálným majetkem a bude je možno kdykoliv uspokojit. Pokud by i přes dorovnání transformovaný fond nebyl schopen uspokojit nároky svých klientů, musela by je penzijní společnost splnit sama ze svého ostatního majetku. Pro ochranu majetku účastníků transformovaného fondu jsou zásadní tři skutečnosti:

  1. z majetku transformovaného fondu nelze hradit jiné závazky než závazky související s penzijním připojištěním (jinými slovy - prostředky transformovaného fondu nelze použít na nic jiného než na výplatu penzijních dávek nebo úhradu pojistného na soukromé důchodové pojištění);

  2. na majetek v transformovaném fondu nelze vést výkon rozhodnutí pro úhradu závazků penzijní společnosti;

  3. pokud by se penzijní společnost dostala do úpadku, majetek v transformovaném fondu není součástí majetkové podstaty penzijní společnosti a byl by vydán do správy jiné penzijní společnosti podle příslušného rozhodnutí ČNB. Věřitelé penzijní společnosti by se tedy nemohli uspokojit z majetku v transformovaném fondu.


Na transformaci penzijního fondu dohlíží Česká národní banka, která také před jejím začátkem přezkoumává tzv. transformační projekt připravený penzijní společností. Dalšími kontrolními mechanismy při realizaci transformace je ověření účetní závěrky penzijního fondu ke dni předcházejícímu rozhodnému dni a ověření zahajovací rozvahy penzijní společnosti transformovaného fondu auditorem, a dále ověření, zda vytvoření transformovaného fondu proběhlo v souladu s transformačním projektem, ze strany depozitáře penzijní společnosti. Po provedení transformace penzijního fondu vede penzijní společnost své účetnictví, účetnictví transformovaného fondu a účetnictví ostatních fondů, které spravuje, odděleně. Účetní závěrka transformovaného fondu musí být vždy ověřena auditorem (stejně tak jako výroční zprávy všech účastnických fondů obhospodařovaných příslušnou penzijní společností).


Pokračování v dalším díle.


Petr Panský, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Zdroj: Norton Rose

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články