Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (4. díl)


			Podoba penzijního systému ČR od 1. ledna 2013 (4. díl)
12.7.2012 Produkty

V dnešním dílu našeho seriálu, který je věnován penzijní reformě, vysvětlíme koexistenci transformovaného fondu a účastnických fondů v rámci 3. pilíře penzijního systému (doplňkového penzijního spoření).


Transformovaný fond

Jak jsme si vysvětlili v 3. dílu našeho seriálu, při transformaci existujícího penzijního fondu na penzijní společnost bude vytvořen tzv. transformovaný fond, v němž bude spravován majetek účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem a z něhož budou vypláceny penzijní dávky stávajícím účastníkům penzijního připojištění, tzn. stávajícím i budoucím příjemcům dávek penzijního připojištění. Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se nadále řídí zákonem o penzijním připojištění. Rovněž práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu a informační povinnosti penzijní společnosti vůči účastníkům o výši jejich prostředků se nadále řídí zákonem o penzijním připojištění, sjednaným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění. V ostatních věcech se pak na právní poměry transformovaného fondu použije již pouze zákon o doplňkovém penzijním spoření.


Účastnické fondy

Kromě transformovaného fondu, v němž bude umístěn majetek dosavadních účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem, vytváří každá penzijní společnost tzv. účastnické fondy jako soubory majetku obhospodařovaného penzijní společností na účet účastníků doplňkového penzijního spoření. Majetek v účastnickém fondu je oddělen od majetku penzijní společnosti (tak jako je tomu u transformovaného fondu po provedení transformace). Jednotlivé účastnické fondy se budou lišit způsobem investování peněžních prostředků shromážděných od účastníků doplňkového penzijního spoření, a tedy i skladbou majetku v účastnickém fondu a mírou rizika podstupovaného účastníkem při ukládání prostředků do toho kterého účastnického fondu. Informace o způsobu investování, investičním riziku a jiných skutečnostech důležitých pro rozhodování účastníka o investiční strategii budou obsažena v tzv. statutu účastnického fondu, který vydává penzijní společnost a který schvaluje Česká národní banka jako orgán dohledu v oblasti doplňkového penzijního spoření.


Povinný konzervativní fond

Vedle transformovaného fondu vzniklého transformací penzijního fondu musí každá penzijní společnost povinně vytvořit a obhospodařovat jeden účastnický fond s názvem „povinný konzervativní fond“. Povinný konzervativní fond je fondem výplatním, a proto u něj musí být zajištěna maximální likvidita. Povinný konzervativní fond má dále sloužit ke „konzervování“ hodnoty vložených prostředků, proto jsou pravidla pro jeho investování nastavena takovým způsobem, aby hodnota jeho majetku příliš nekolísala. Povinný konzervativní fond investuje pouze do nejbonitnějších dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů u bank se sídlem v EU nebo jiných bank podléhajících stejnému režimu obezřetnosti jako v EU a jsou na něj kladeny další zvláštní požadavky zajišťující nejvyšší bezpečnost investice (např. limitace vážené průměrné splatnosti portfolia ve fondu, limity investiční angažovanosti do jednotlivých podkladových aktiv, rating podkladových aktiv nebo jejích emitentů, použití derivátů a repo operací pouze k řízení měnového a úrokového rizika, povinné plné zajištění majetku v povinném konzervativním fondu proti měnovému riziku apod.).


Ostatní účastnické fondy

Mimo povinný konzervativní fond může penzijní společnost vytvořit libovolný počet dalších účastnických fondů s rozdílnou strategií investování a tedy i různou mírou investičního rizika. Vytvoření každého účastnického fondu však podléhá schválení Českou národní bankou.


Fondy doplňkového penzijního spoření pod správou penzijní společnosti

Stručně shrnuto, v rámci jedné penzijní společnosti vedle sebe bude existovat jeden transformovaný fond a několik účastnických fondů, z toho jeden povinný konzervativní fond (povinně vytvářený penzijní společností) a několik dalších fondů s různým investičním zaměřením.Účast v obou subsystémech 3. pilíře a přechod z transformovaného fondu do účastnických fondů

Účastníci stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem se automaticky stanou účastníky transformovaného fondu. Z transformovaného fondu mohou převést své prostředky do jednoho nebo více účastnických fondů téže penzijní společnosti (takový převod je ze zákona bezplatný), avšak pak již nemají možnost návratu do transformovaného fondu.


S výjimkou situace, kdy je již účastníkovi doplňkového penzijního spoření z dřívějšího doplňkového penzijního spoření vyplácena dávka nebo kdy účastník přerušil placení příspěvku, může mít účastník doplňkového penzijního spoření uzavřenou pouze jednu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Z toho také vyplývá, že s výjimkami výše uvedenými může mít účastník v rámci 3. pilíře své prostředky ve správě pouze u jedné penzijní společnosti.


Nelze také být současně účastníkem doplňkového penzijního spoření (tedy mít prostředky v účastnických fondech) a účastníkem transformovaného fondu, ledaže účastník transformovaného fondu již neplatí příspěvky do transformovaného fondu a z transformovaného fondu mu již byla zahájena výplata zvolené penzijní dávky.


Petr Panský, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Zdroj: Norton Rose

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články