Co se stane, když není uzavřené povinné ručení?


			Co se stane, když není uzavřené povinné ručení?
15.2.2012 Pojištění aut

Každý, kdo provozuje vozidlo na silnici, místní komunikaci nebo na veřejně přístupné účelové komunikaci, je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato povinnost je zákonná - ukládá ji zákon č. 168/1999 Sb. a platí i v případě, že chcete nechat vozidlo pouze stát na jedné ze zmíněných komunikací.


Existují případy, kdy se NEMUSÍ platit povinné ručení?


V určitých situacích není nutné platit povinné ručení. Případy jsou nejrůznější a není zde dostatek prostoru na uvádění všech, všechny případy však mají jedno společné, a to nutnost odevzdat registrační značku.


Nejčastějším případem, kdy není nutné platit povinné ručení, je tzv. "zazimování vozidla". V případě zazimování vozidla ukládají někteří lidé svá vozidla do garáží (namísto zimního provozu), ze kterých je vyzvedávají a uvádí opět do provozu až na jaře.


Mnoho lidí se v tomto případě domnívá, že když jejich registrovaný vůz stojí odstaven v garáži a není používán v provozu, nemusí za tento vůz platit povinné ručení – upozorňujeme, že jde o omyl. Dokud má vozidlo registrační značky, úřady jej vidí stejně jako vozidlo v provozu a to i přesto, že je odstavené v teple garáže.


Povinné ručení tedy nemusí platit ten, kdo odevzdá registrační značku (RZ) svého vozidla příslušnému úřadu evidence a tuto skutečnost oznámí své pojišťovně, čímž dojde k zániku pojistné smlouvy.


Odevzdání registračních značek


Při dočasném odstavení vozidla z provozu:


Potřebujete-li z nějakého důvodu odstavit své vozidlo, je třeba, abyste odevzdali registrační značky a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) do depozitu u příslušného orgánu evidence, kde vám dočasné vyřazení vozidla z registru potvrdí do technického průkazu (TP).


Odevzdání registračních dokladů vozidla musíte okamžitě písemně ohlásit pojišťovně, u které jste pojištění, aby mohlo dojít k zániku vaší pojistné smlouvy. K písemné žádosti o ukončení pojistné smlouvy musíte připojit i kopii TP, jakožto důkazu o vyřazení z evidence registrovaných vozidel. Chcete-li pomoci s žádostí ukončení pojistné smlouvy, využijte online generátor žádosti.


Při ukončení pojistné smlouvy jiným způsobem:


Jestliže vám zanikne povinné ručení například k výročí smlouvy, a nemáte v plánu sjednávat smlouvu novou, máte zákonnou povinnost odevzdat příslušnému orgánu evidence jak registrační značky, tak malý TP a to do 14-ti dnů ode dne, kdy smlouva zanikla. V případě nedodržení 14-ti denní lhůty vám hrozí jakožto vlastníkovi vozidla pokuta od 2.500 Kč do 20.000 Kč.


V žádném případě nedoporučujeme zbytečně vyčkávat s odevzdáním RZ nebo s uzavřením nové zákonné pojistky, protože za každý den provozu vozidla bez platného povinného ručení zaplatíte České kanceláři pojistitelů příspěvek do garančního fondu odpovídající částce v níže uvedené tabulce.


Jak již bylo napsáno - dokud máte registrační značky a malý technický průkaz v držení vy, nikoliv příslušný orgán evidence, je vaše vozidlo považováno za vozidlo v provozu a to i přesto, že už třeba týden stojí v garáži.


Odevzdáte-li tedy doklady o registraci vozidla například až sedmý den po zániku vaší zákonné pojistky, vyhnete se sice pokutě, ale už se nevyhnete finančnímu příspěvku do garančního fondu za oněch sedm dní, kdy jste neměli uzavřené povinné ručení.


Ideální je uzavřít nové povinné ručení tak, aby navazovalo na den, ve kterém zaniklo pojištění staré. Pokud hodláte své vozidlo nějakou dobu neprovozovat, doporučujeme odevzdat malý technický průkaz i RZ příslušnému orgánu evidence v den zániku starého zákonného pojištění.


Co čeká toho, kdo provozuje své vozidlo v rozporu se zákonem?


Jako fyzická osoba můžete spáchat následující přestupky pod hrozbou pokuty:


 • provozování nebo ponechání vozidla na pozemní komunikaci bez uzavřeného povinného ručení

  • lze uložit pokutu od 5.000,- do 40.000,- ve správním řízení

  • lze uložit pokutu 5.000,- v příkazním řízení

 • jako vlastník vozidla neodevzdáte tabulku s RZ a osvědčení o registraci vozidla

  • lze uložit pokutu od 2.500,- do 20.000,- ve správním řízení

 • jako řidič vozidla nepředložíte zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění

  • lze uložit pokutu od 1.500,- do 3.000,- ve správním řízení

  • lze uložit pokutu do 1.500,- v blokovém řízení


Pokud jste právnická osoba, bude vám udělena pokuta za tyto správní delikty:


 • provozování či ponechání vozidla na pozemní komunikaci bez platného povinného ručení

  • uložení pokuty ve výši od 5.000,- do 40.000,- ve správním řízení

  • lze uložit pokutu ve výši 5.000,- v příkazním řízení

 • jako vlastník vozidla neodevzdáte tabulku s RZ a osvědčení o registraci vozidla

  • uložení pokuty ve výši od 2.500,- do 20.000,- ve správním řízení

Kromě pokut hrozí i tzv. finanční příspěvek


Každý, kdo provozuje vozidlo v rozporu se zákonem o pojištění odpovědnosti, dopouští se přestupku a musí k zákonem stanovené pokutě (prohřešky a pokuty viz výše) uhradit navíc i finanční příspěvek za období, ve kterém tak své vozidlo provozoval. Za úhradu tohoto finančního příspěvku nese zodpovědnost jak majitel, tak provozovatel vozidla, nejde-li o tutéž osobu.


Výše příspěvku je určována vynásobením denní sazby dle druhu vozidla, které je provozováno v rozporu se zákonem a počtu dní, ve kterých bylo vozidlo takto provozováno. Poté je ještě třeba přičíst náklady na uplatnění zákona a případné vymáhání dlužné částky.


Náklady na uplatnění tohoto zákona nám nejsou známy, ale i přesto si nyní můžete za pomoci níže uvedené tabulky alespoň přibližně spočítat, na kolik by vás onen finanční příspěvek přišel, kdybyste nějakou dobu neplatili povinné ručení.


Druh vozidla

Denní sazba v Kč

motocykl do 350 cm3

20

motocykl nad 350 cm3

30

osobní automobil do 1850 cm3

50

osobní automobil nad 1850 cm3

70

autobus

160

nákladní vozidlo do 12 t, přípojné vozidlo od 3,5 t do 10 t

130

tahač nebo jiné nákladní vozidlo nad 12 t, přípojné vozidlo nad 10 t

300

speciální vozidlo

80

přípojné vozidlo do 3,5 t

30

zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40

ostatní vozidla

60


Poznámka - hmotnost uvedená v tabulce je vždy maximální přípustnou pro danou kategorii vozidla.


Když povinné ručení, tak levně!


Zákon nám sice nařizuje, abychom platili zákonné pojištění, ceny ale naštěstí nechává na úsudku a výsledku konkurenčních bojů pojišťoven. Zákazník má v současné době bohaté možnosti, pokud jde o výběr pojišťovny, a to je jenom dobře. Pojišťovny bojují o každého klienta a to se pozitivně promítá na cenách povinného ručení.


Pokud chcete ušetřit čas, který byste jinak strávili při manuálním hledání nejlevnější nabídky na trhu, využijte povinné ručení porovnání, díky kterému budete během několika minut znát nabídky od největších pojišťoven na trhu a tu, která se vám zalíbí - třeba nejlevnější - můžete uzavřít okamžitě online. Je to snadné, rychlé a ušetříte spoustu peněz!


www.povinne-ruceni.com

Zdroj: Povinne-ruceni.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS