Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce


			Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce
3.4.2015 Produkty

Pokračujeme v našem seriálu z oblasti pojištění finančních rizik. V dnešním článku se zaměříme na pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce.

 

Každý autodopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřebu a to s vozidly nad 3,5 tuny, má zákonnou povinnost prokázat svoji finanční způsobilost. Podle zákona prokáže dopravce svoji finanční způsobilost tím, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši 9.000 euro pro první používané vozidlo a 5.000 euro pro každé další vozidlo. Požadavek mít k dispozici výše uvedený kapitál a rezervy lze nahradit ručením banky nebo pojištěním.

 

Pokud se znovu vrátíme k naší definici pojištění finančních rizik jakožto pojištění závazků, tak v případě pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce se jedná o pojištění závazků, které silničnímu dopravci vzniknou v průběhu jeho podnikání vůči další straně – ať se jedná např. o klienty či správní orgány. Tj. v případě, že pojištěný (silniční dopravce) svým závazkům ze své podnikatelské činnosti nedostojí, přebírá tyto závazky pojišťovna a plní dle podmínek pojistné smlouvy na místo pojištěného.

 

Vznik tohoto segmentu pojištění

Na začátku stojí směrnice Evropské unie, která mimo jiné, ukládá členským státům, aby zajistily, že autodopravu budou provozovat finančně stabilní subjekty. Do českého právního řádu jsou požadavky této eurosměrnice zavedeny příslušným zákonem, který autodopravci ukládá, jako nezbytnou podmínku pro získání a udržení koncese, doložit živnostenskému úřadu svoji finanční způsobilost.

 

Takže zde vidíme stejný postup, jako u pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Tj. eurosměnice → český zákon → pojištění. Jak už jsme uvedli výše, je však pojištění (pouze) jednou z možnosti, kterou může silniční dopravce splnit zákonný požadavek. Tato variabilita možností je zároveň rozdílem oproti pojištění záruky pro případ úpadku CK, kde pojištění je (zatím) jedinou možnou formou, kterou může povinný subjekt, dostát zákonným požadavkům.

 

Pojistitelé a prodej pojištění

V současné době toto pojištění na našem českém trhu nabízejí pouze tři pojišťovny - Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Slavia pojišťovna (zdroj webové stránky jednotlivých pojišťoven). Distribuce je v tomto případě zcela standardní. To znamená, že pojišťovny využívají jak vlastní obchodní sítě, tak i makléřských společností. A z hlediska segmentu finančních rizik je zajímavé, že se zde prosazuje i internetový prodej. Na internetu existují již nejméně dvě webové stránky, zaměřené výhradně na prodej tohoto pojištění.

 

Risk management

Hlavním faktorem je samozřejmě počet vozidel a od něj se odvíjející výše pojistné částky. Protože riziko, o které se zde jedná, je finanční způsobilost, tedy schopnost dostát svým finančním závazkům, tak dalším zdrojem informací pro vyhodnocení rizika jsou, či měly by být, finanční výkazy. Doplňujícími faktory mohou být např. reference z trhu, či obchodní plán.

 

Evropská unie jakožto zakladatel nových tržních segmentů v oblasti pojištění finančních rizik?

Je faktem, že pojištění záruky pro případ úpadku CK, stejně jako pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce, jsou přímým důsledkem implementace příslušných evropských směrnic do našeho českého právního řádu. A to necháváme stranou velmi pravděpodobnou možnost, že i pojištění záruky pro případ úpadku pracovní agentury, bylo nepřímo inspirováno evropskou směrnicí 2008/104/ES o agenturních zaměstnancích. Evropská unie, která je, nebo by měla být, primárně správním orgánem a trh by měla tedy pouze regulovat, tak v těchto případech vystupuje jako subjekt, který trh naopak tvoří. Nebudeme se (ač by to možná bylo na místě) pouštět do ironizujících úvah o tom, že Evropská unie chce zasahovat do všeho, od pověstného zakřivení okurek či banánů, až např. po nerozumnou genderovou rovnoprávnost v oblastí životního pojištění - viz unisex životní pojistky. Nicméně fakt, že nejméně dva z novějších tržních segmentů v oblasti pojištění finančních rizik jsou důsledkem zavedení směrnic evropské unie do naší české legislativy, je podle nás hodný pozornosti.

 

Autor: Zdeněk Janata

Zdroj: Zdeněk Janata

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články