Pojištění politických rizik


			Pojištění politických rizik
9.3.2014 Produkty

V souvislosti s nepokoji na Ukrajině se stává opět aktuálním téma politických rizik. Celkově lze říci, že k aktuálnosti tohoto tématu přispívá vývoj posledních let, především zpomalení světové ekonomiky, opresivní režimy některých zemí a hluboké sociální změny, které mají za důsledek politickou nestabilitu v rozvíjejících se zemích, ale i v jiných částech světa. Nadnárodní společnosti, působící v těchto oblastech, jsou potenciálně vystaveny riziku politického násilí, teroristických činů, projevů nacionalismu a aktům vyvlastnění majetku, což může negativně postihnout jejich zaměstnance, aktiva společnosti i celý dodavatelský řetězec.

Rizika politické nestability nemohou být zcela eliminována, avšak nadnárodní společnosti mohou přijmout opatření k jejich výraznému snížení.

Krizové řízení a plán udržitelnosti (Business Continuity)

Předtím než situace destabilizace nastane, měla by mít každá společnost dobře připravený a vyzkoušený plán krizového řízení a udržitelnosti.  Každá organizace by měla identifikovat základní funkce své činnosti a vyhodnotit potenciální dopad nepokojů v různých zemích s ohledem na své odběratele, zaměstnance a ostatní klíčové účastníky.

Společnosti mohou být vystavené politickým rizikům, i když realizují své hlavní činnosti v relativně klidném regionu.  V případě zasažení dodavatelského řetězce je důležité, aby jednotliví dodavatelé a jejich partneři měli správně nastavený plán řízení rizik, a zároveň aby byli vytipováni alternativní dodavatelé jako součást plánu udržitelnosti.

K zajištění ochrany svých zaměstnanců a majetku by společnosti měly aktivně učinit některá opatření, včetně:

 • Udržování aktuálního seznamu jednotlivých lokalit a cestovního itineráře zaměstnanců;
 • Zajištění pravidelné aktualizace zpráv a nařízení vydaných místní samosprávou;
 • Komunikace se zaměstnanci v postižených oblastech za účelem získání aktuálních informací o změně jejich situace;
 • Sledování aktualizace letových řádů.

V případě krizové situace je komunikace velmi důležitá, ale často může být ztížena vládními zásahy, poškozením komunikačních sítí, výpadkem elektřiny a dalšími faktory. Společnosti by měly  udržovat kompletní a aktuální údaje o svých zaměstnancích — včetně osobních mailových adres and čísel mobilních telefonů  tak, aby mohli být zaměstnanci dosažitelní vícero způsoby. Pokud je to opodstatněné, měly by společnosti také uvažovat o použití satelitních telefonů nebo jiných technologií, které jsou v době krize spolehlivější.
Zahraniční vládní orgány mohou být nápomocny při komunikaci se zaměstnanci a jejich rodinami, a při jejich evakuaci. Je důležité, aby byly udržovány aktuální údaje o občanství jednotlivých zaměstnanců, kontaktní údaje místních zastupitelských úřadů a ostatních vládních orgánů. Zaměstnanci by měli uschovat originály a kopie pasů a ostatních cestovních dokladů.


Hlášení pojistné události
Před vznikem pojistné události by každá společnost měla vypracovat postup hlášení škod s vymezením jasných rolí a zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců uvnitř i vně firmy.  Jelikož se stav nestability může vyvinout poměrně rychle, hlavní záznamy, jako jsou pojistné smlouvy, kontaktní údaje zaměstnanců, finanční a majetkové záznamy o společnosti, by měly být uloženy jak v papírové podobě, tak na elektronických nosičích dat na několika alternativních úložištích.
V případě škody by měly být shromážděny údaje k hlášení pojistné události. To zahrnuje zaznamenání informací o potenciální škodě, vícenáklady s ní spojené, včetně nákladů na dočasné opravy, zvýšených nákladů, ztráty zisku v souvislosti s přerušením provozu. Firmy by měly zajistit fotografický materiál, případně video záznamy škody, udržet funkční komunikační linky mezi zaměstnanci, pojistiteli a likvidátory škod s cílem zmírnit následky škod a dodržet oznamovací povinnost.


Vhodně nastavené pojištění
Ještě před vznikem krizové situace by měla být věnována zvláštní pozornost revizi všech pojistných smluv, které se na danou skutečnost mohou vztahovat. Měly by být jasně definovány limity pojistného plnění, jednotlivé sublimity, spoluúčasti, požadavky na oznámení škody, pojištěná rizika, výluky a ostatní omezení.
I přes rozdílnou legislativu v jednotlivých zemích, ve většině rozvíjejících se ekonomik platí, že místní rizika nemohou být pojištěna zahraničními pojistiteli. Pokud se daná společnost rozhodne pojistit tato rizika v zahraničí bez vystavení místní pojistné smlouvy, bude ve většině případů postrádat včasnou reakci na vznik pojistné události ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba. Nadnárodní společnosti by měly před vznikem škody prověřit kvalitu svých pojistných programů a zvážit především, zda:

 • Je pojistné krytí ve všech teritoriích, kde daná společnost působí, v souladu s místní legislativou v oblasti pojištění;
 • V případě vzniku škody bude pojistná událost likvidována a uhrazena přímo na účet místní entity nebo mateřské společnosti.

Zvláštní pozornost, věnovaná těmto bodům, může zabránit nejasnostem v procesu řešení pojistných událostí, a zároveň vyřešit otázky platby daně z příjmu, vztahující se na výplatu pojistného plnění mateřské společnosti, případné daně z ročního pojistného a souladu s regulatorními předpisy.

Každá společnost by také měla předvídat budoucí potenciální krizovou situaci. Pokud již nemá takové pojištění sjednáno, zamyslet se nad možností sjednání:

 • Pojištění politických rizik, které kryje finanční škody vzniklé zásahem cizích vlád a ostatních činitelů. Hlavní součástí jsou škody na majetku způsobené politickými nepokoji, ztráta zisku následkem přerušení provozu, platební nevůle/neschopnost, vládní intervence, porušení smluvních podmínek, vyvlastnění investic a majetku, nepřevoditelnost měny a blokace finančních transferů;
 • Pojištění pohledávek, které kryje platební neschopnost následkem komerčních rizik soukromých společností;.
 • Pojištění pro případ přerušení dodavatelského řetězce a ostatních obchodních vztahů, které chrání před finančními důsledky různých zahraničních událostí;
 • Pojištění terorismu a násilností, dostupné na místním pojistném trhu nebo prostřednictvím státem zřízených institucí a sdružení.
 • Pojištění zaměstnanců včetně zahraničních dobrovolnických aktivit , cestovní a úrazové pojištění, pojištění únosu a vydírání, pojištění z důvodu politické evakuace, které je většinou aktivováno nařízením vládních orgánů k evakuaci určitého území.

Události v rozvíjejících se zemích často překračují rámec terorismu, jak je definován v běžných pojistných smlouvách. Proto by měly společnosti působící v těchto oblastech uvažovat o sjednání pojištění násilností v širším rozsahu, buď formou samostatné smlouvy nebo jako součást pojištění politických rizik.
Toto pojistné krytí může být sjednáno pouze pro vybranou zemi, avšak je někdy složité předpovědět přesně v jaké oblasti nepokoje vzniknou. Destabilizace přichází obvykle velmi rychle, dokonce i v zemích, které se jeví z historického hlediska poměrně klidně. Většina nadnárodních společností proto sjednává pojištění politických rizik, terorismu a násilností formou mezinárodního programu pro všechny své pobočky dohromady.
Výše zmíněná doporučení představují jen některá opatření pro omezení politických rizik a násilností. Mezinárodní síť společnosti Marsh, specializující se na řízení rizik a zprostředkování pojištění, disponuje experty v oblasti pojištění majetku, likvidace pojistných událostí a krizového řízení, kteří pomáhají společnostem s řešením rizik politické
nestability.¨

Marsh

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články