D.A.S.: Pojištění právní ochrany pomůže i zahrádkářům


			D.A.S.: Pojištění právní ochrany pomůže i zahrádkářům
21.5.2012 Pro občany

Jaro je v plném proudu a u nás je stále mnoho lidí, kteří svůj volný čas či dovolenou tráví pracemi na zahrádkách. Častokrát je pro tyto lidi výhodnější si zahrádku pouze pronajmout. Bohužel však s pronájmem zahrádek nemusí být spojeny pouze příjemné chvíle, což dokazuje případ paní Dvořákové z Hradce Králové.


Paní Dvořáková měla v pronájmu cca 15 let několika arovou zahrádku na kraji tohoto města. Vše běželo celá léta ke spokojenosti paní Dvořákové i pronajímatelky. Bohužel se to ale změnilo po úmrtí původní majitelky. Pozemek, který měla paní Dvořáková pronajatý, zdědili její 3 synové, kteří původně chtěli celou zahrádkářskou osadu ponechat. Následně však mezi nimi došlo ke sporům, kdy 2 bratři chtěli využít pozemky jako stavební pro výstavbu rodinných domků. Nejdříve dědici vstoupili do jednání s jednotlivými zahrádkáři a snažili se ukončit nájem co nejdříve dohodou. Někteří nájemníci dohodu bez znalosti svých práv skutečně podepsali.


Vzhledem k tomu, že se paní Dvořáková své zahrádky vzdát nechtěla, obrátila se na D.A.S., kde má sjednáno pojištění právní ochrany.


Právník pověřený D.A.S. jí bezplatně informoval o jejích právech. Vzhledem k tomu, že zahrádka náleží do zemědělského půdního fondu, lze nájemní smlouvu vypovědět v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku. Tudíž paní Dvořáková má dostatek času na hledání nové zahrádky a současně může i některé rostliny v klidu přesadit.


Právník dále poslal paní Dvořákové další informace, které se týkají této problematiky.


Jakým způsobem vlastně může skončit nájem zahrádky?


Nájem, jako kterýkoliv jiný závazkový vztah, může zaniknout především dohodou nájemce a nájemníka. Nejčastějším důvodem je ale samozřejmě výpověď, jak uvádíme výše. V případě, že by se nejednalo o zemědělský či lesní pozemek, výpovědní lhůta je pak pouze 3 měsíční.


Na co bychom proto neměli zapomenout při uzavírání nájemní smlouvy?


Nájemní smlouva jako jeden z typů smlouvy je upraven v občanském zákoníku (ustanovení § 663a následující). Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.


Je důležité věnovat pozornost náležitostem smlouvy, které jsou takzvaně povinné. Bez dodržení těchto náležitostí by se mohlo jednat o neplatnou nájemní smlouvu. Nájemní smlouva tedy musí vždy obsahovat přesné označení pozemku, na kterém se zahrádka nachází, včetně uvedení případné chatky, kolny, studny a větších stromů. Dále je nutné uvést rozsah užívání a určení výše nájemného. Nájemní smlouva nemusí mít písemnou formu, rozhodně však toto doporučujeme. Pokud se nájemní smlouva neuzavírá na dobu neurčitou, je nutno uvést dobu trvání nájmu.Jaká další práva a povinnosti mají nájemce a pronajímatel?


Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.


Naopak nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.


Nájemce je povinen věc užívat pouze v případě, že tak bylo smluveno, nebo že neužíváním by byla věc znehodnocena více než jejím užíváním.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Zdroj: D.A.S.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články