Zájem o nový důchodový systém: opatrný start


			Zájem o nový důchodový systém: opatrný start
4.2.2013 Pro občany

Putování České republiky k nové podobě penzijního systému trvalo déle než cesta mýtického Odyssea zpět na rodnou Ithaku. 1. ledna tohoto roku nakonec však i česká důchodová reforma dospěla ke zdárnému cíli. Po politických eskapádách vrcholících v loni na podzim byl spuštěn systém bohatší o jeden pilíř, účastnické fondy a nové možnosti diverzifikace úspor na důchod. A penzijní společnosti jsou i navzdory dřívějším černým prognózám o počtech nových klientů poměrně optimistické. Nově uzavřené smlouvy se v lednu pohybovaly v řádech stovek až tisíců. Naděje se upínají k dalším měsícům a mezi nimi především k červnu.

Hlavní systémové změny

Vznik 2. pilíře a výše vkladů

Reformovaný penzijní systém od nového roku se skládá ze tří pilířů. Nejvíce diskutovanou novinkou se stal 2. pilíř, tzv. důchodové spoření, který svým účastníkům umožňuje snížit podíl hrubé mzdy putující do povinného „průtokového“ 1. pilíře v podobě sociálního pojištění. Místo původních 28 % z hrubé mzdy poputuje do státní kasy 25 %. Zbylá 3 % společně s dalšími dvěma povinnými procenty si pak účastník 2. pilíře bude spořit na vlastní důchod. Míra zhodnocení vložených prostředků se bude odvíjet podle zvolené investiční strategie. Procenta plynoucí do 2. pilíře jsou fixní. Na důchodové spoření není možné vkládat více ani méně. Vstup do tohoto pilíře je dobrovolný, nicméně nevratný.

Omezení platí také na věk vstupujících účastníků. Do 30. června 2013 se mohou pro spoření v 2. pilíři rozhodnout všichni lidé v produktivním věku, po tomto datu již jen zájemci do 35 let.

A restrikce se týkají také výplaty prostředků. Výběr vložených prostředků není během doby spoření možný, stejně jako přerušení vkladů. Poslední podmínka se však nevztahuje na osoby, které nejsou výdělečně činné. Například lidem na rodičovské dovolené nebo bez zaměstnání tím pádem povinnost přispívat do 2. pilíře po tuto dobu zaniká.

Výplata a strategie

Od dosavadní praxe známé z 3. pilíře se 2. pilíř liší i ve způsobech vyplácení naspořených prostředků. Po dosažení důchodového věku mohou účastníci volit mezi:

1. doživotní penzí - výplata prostředků účastníka končí smrtí, nevyčerpá-li je všechny, nepodléhají dědickému řízení. Vzhledem k časové neomezenosti výplaty ale může jejich výše dalece přesáhnout naspořenou částku. V této variantě jde tedy o jakousi solidaritu mezi těmi, kdo žijí dlouho, a těmi, kteří se vysokého věku nedožijí;

2. doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři roky - v případě úmrtí příjemce penze pobírá určená osoba pozůstalostní penzi ve stejné výši po dobu tří let, nevyčerpané prostředky se stejně jako v předchozím případě nedědí;

3. výplatou renty po dobu 20 let - v případě smrti pobíratele penze jsou zbylé úspory předmětem dědictví.

Naspořená částka se dědí také v případě, zemřel-li by účastník důchodového spoření ještě předtím, než mu nárok na výplatu penze vznikne.

Míra zhodnocení vložených prostředků se bude odvíjet od zvolené investiční strategie. Na výběr budou mít účastníci 2. pilíře mezi:

1. konzervativními strategiemi dluhopisového investovaní - tato charakteristika odpovídá první a druhé investiční strategii. Účastník má na výběr mezi investicí buď do českých státních dluhopisů (strategie nejvíce konzervativní), nebo do státních a firemních. Menší výkyvy v hodnotě investic korelují s nižšími výnosy. Investiční horizont by měl být alespoň tříletý;

2. vyváženou investiční strategií - propojuje investice do státních nebo firemních dluhopisů s prostředky vloženými do akciové složky, a to buď ve vyrovnaném, nebo mírně nevyrovnaném poměru. Tato strategie představuje možnost vyšších výnosů bez nutnosti příliš riskovat. Doporučená doba pro tuto strategii je alespoň pět let.   

3. dynamickou strategií - investované prostředky plynou v rámci této strategie z nadpoloviční části do akcií. Jelikož akcie představují obecně rizikovější aktivum než podílové fondy, je s touto strategií spojená i vyšší kolísavost, vyvážená na druhé straně možností vyšších výnosů. Minimální investiční horizont stoupá na deset let.

Přechod mezi jednotlivými strategiemi je možný jednou ročně. Odborníci však vzhledem k dlouhodobé povaze těchto investic od častých změn odrazují. Se zvyšujícím se rizikem se také prodlužuje doporučený investiční horizont.

Při rozhodování je důležité vzít v potaz především věk spolu s investičním zaměřením jednotlivce. A klienti, zdá se, tyto aspekty reflektují. „Mladší klienti, kteří budou do důchodu spořit ještě desítky let, volí spíše dynamičtější strategie, dynamický a vyvážený důchodový fond, - ostatně věříme, že v takto dlouhodobém horizontu je pro velkou většinu klientů dynamičtější způsob investování vhodnější. Naopak klienti, kteří do důchodu odejdou za několik let, volí především investice do konzervativních fondů,“ uvedl Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Reiffeisen penzijní společnosti.

Obdobné zkušenosti mají i jiné penzijní společnosti. „Klienti většinou akceptují návrh prodejce, který vychází z věku klienta a z výsledku investičního dotazníku. Jedná se nejčastěji o vyvážený fond v kombinaci s fondem konzervativním nebo dynamickým,“ popsal situaci Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny.

Transformace 3. pilíře

Transformované fondy

Třetí pilíř důchodového systému, tedy doplňkové penzijní spoření, do konce roku 2012 fungující pod označením penzijní připojištění, se také dočkal změn. Prostředky penzijních fondů a účastníků penzijního připojištění se oddělily. Majetek penzijních fondů přešel do nově vzniklých penzijní společností, majetek účastníků původního penzijní připojištění do transformovaných fondů, které tyto společnosti spravují. Transformované fondy fungují nadále za podmínek platných při uzavření smlouvy - tedy s garancí nezáporného zhodnocení, s možností výsluhové penze, která umožňuje vybrat si polovinu naspořených prostředků po 15 letech spoření, nebo možností výběru celé částku v 60 letech. Možnost vstoupit do transformovaných fondů skončila 30. listopadu loňského roku.

Účastnické fondy

Dále pak v rámci 3. pilíře vznikly fondy účastnické. Ty již nezáporné zhodnocení ani průběžný výběr naspořených prostředků neumožňují. Sáhnout na peníze z 3. pilíře bude nově možné až v rámci předdůchodů, a to nejdříve pět let před dosažením důchodové věku. Podmínkou bude takové množství naspořených peněz, aby měsíční výplata tvořila alespoň 30 % průměrné mzdy. Oproti současným předčasným důchodům se tato varianta liší tím, že nemá negativní vliv na výši řádné starobní penze.

Na plné obrátky

Odhady počtu lidí, kteří vstoupí do 2. pilíře, během podzimních vládních patálií hluboce klesly. Vláda místo vysvětlovací kampaně předváděla psí kusy a schvalování zákonů a licencování společností na poslední chvíli od vlastních kampaní odrazovaly i společnosti. Některé prognózy nyní hovoří o 10 % obyvatel, tedy jednom milionu potenciálních účastníků 2. pilíře. Méně optimistické varianty mluví o statisících.

Náklady na přípravy ale byly pro finanční domy vysoké, a tím pádem je vysoký i počet klientů, od kterého se nově zavedený systém začne rentovat. Penzijní společnosti jsou ve svých výhledech nicméně optimistické. „Zájem je značný, KB Penzijní společnost již od 4. čtvrtletí 2012 eviduje desítky tisíc dotazů na produkty 2. a 3. pilíře důchodového systému. Týdně probíhají tisíce schůzek se zájemci o uzavření smlouvy v obou pilířích. Do dnešního dne jsme uzavřeli více než tisíc smluv v obou pilířích a zájem každým dnem roste,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

A obdobné hlasy se ozývají i z dalších bank. „Uzavřeno máme více než tisíc prvních smluv na spoření v 2. pilíři, několik stovek smluv na 3. pilíř a v následujících týdnech počítáme s dalším nárůstem zájmu. Na nejbližší dva měsíce máme domluveny desítky tisíc schůzek s našimi klienty, v řadě z nich dojde k podpisu smlouvy,“ potvrdil Kofroň z Reifeisen PS.

Informační smršť

Ve velkém si lidé žádají především o informace. „První měsíc na trhu zatím naplňuje naše očekávání. Zájem je o informace ohledně vlivu vstupu do 2. pilíře na starobní důchod. Otázky se často týkají také čerpání prostředků, toho, zda zde existuje například i jiná možnost než přes pojišťovny; dále dědictví, předpokládaných výnosů, možností úplat, poplatků atd. U 3. pilíře je to obdobné,“ popsala za ČSOB Zuzana Kalátová. Dotazy klientů často míří také na předdůchody, na podmínky splácení v případě, ztratí -li člověk práci či odejde na rodičovskou dovolenou apod.

Výhody na pomoc

Pozornost bank a finančních institucí tak nyní směřuje především k informačním kampaním a různým zvýhodněním, která by přitáhla nové klienty. Reiffeisen penzijní společnost například nabízí poplatkové úlevy v podobě nulových poplatků za správu vložených peněz. Ve 3. pilíři pro klienty připravila chráněný fond, v rámci něhož se klientům uzamkne dosažený výnos, o který nepřijdou ani v případě poklesů trhů v následujícím období. 

PS České spořitelny zase konzervativním investorům bezplatně garantuje návratnost vkladů v doplňkovém penzijním spoření ve 3. pilíři. Pokud bude v době řádné výplaty dávky, tj. při jednorázovém vyrovnání nebo starobní penzi, hodnota majetku klienta na penzijním účtu nižší, než kolik na svůj penzijní účet celkem vložil (vč. příspěvků zaměstnavatele), rozdíl penzijní společnost dorovná. Od 1. ledna do 30. června mohou klienti PS České spořitelny využít také poplatkových prázdnin v obou pilířích, vztahujících se na úplatu za obhospodařování důchodových i účastnických fondů a na úplatu za zhodnocení prostředků v těchto fondech.

Ani penzijní společnost Komerční banky nebude účastníkům 2. pilíře po celý rok účtovat poplatek za správu prostředků ani poplatek za zhodnocení prostředků. Zpoplatněná nebude ani vícenásobná změna strategie spoření v průběhu roku.

Spoření ve 2. pilíři nabízejí tyto společnosti: Allianz penzijní společnost, Penzijní společnost České pojišťovny, Penzijní společnost České spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, KB Penzijní společnost (Komerční banka), Raiffeisen penzijní společnost.

V rámci 3. pilíře mohou lidé spořit u těchto společností: Aegon Penzijní společnost, Allianz penzijní společnost, AXA penzijní společnost, Conseq penzijní společnost, Penzijní společnost České pojišťovny, Penzijní společnost České spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, Generali Penzijní společnost, ING Penzijní společnost, KB Penzijní společnost (Komerční banka), Raiffeisen penzijní společnost.

Jana Koláriková

Zdroj: Jana Koláriková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS