Transakční rizika na českém pojistném trhu


			Transakční rizika na českém pojistném trhu
23.3.2016 Produkty

Koupě obchodního závodu, podniku či společnosti není jednoduchý proces a mnoho kupujících využívá služeb advokátních kanceláří, aby zamezilo finančním ztrátám spojeným s touto transakcí. S koupí firmy jsou neodmyslitelně spojena transakční rizika. V České republice se začíná rozvíjet prodej pojištění transakčních rizik, který je v zahraničí znám pod názvem „Warranty & Indemnity (W&I)“, česky jej můžeme pojmenovat jako pojištění „fúze a akvizice“.

Je to způsobeno především zvýšenou informovaností o praktických výhodách tohoto druhu pojištění, jeho častějším využitím právními kancelářemi a investičními společnostmi, především při prodeji firem střední velikosti. Tento druh pojištění je jedním z nástrojů ochrany investic.

Český podnikatel standardně zařazuje pojištění mezi nástroje řízení rizik spojených s podnikáním. Je zvyklý využívat tradiční pojistné produkty jako je živelní pojištění majetku, technické pojištění strojů a elektroniky, nebo pojištění odpovědnosti za újmu. V současné době vzrůstá zájem podnikatelů o pojištění transakčních rizik spojených s koupí nebo prodejem společnosti.

Rizika kupujícího jsou celkem jednoznačná. Akvírovaný podnik může být velkým finančním přínosem, ale může nabourat i celou firemní strukturu. V případě chybné investice může na koupi tratit fyzická osoba, která podnik kupuje, případně mateřská společnost, která akvizici provádí. Prodávající se vystavuje riziku, že ponese důsledky za nepravdivě uvedené informace o prodávané firmě. Informace mohou být interpretovány zkresleně, aniž by prodávající záměrně terminologii převracel.


Čtěte také: Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce


 

Jedním z konkrétních potenciálních rizik kupujícího je zjištění, že stávající (případně i předchozí) majitel nenabyl řádně svůj podíl nebo akcie firmy. Neplatnost nabývacích titulů původních vlastníků by mohla ohrozit i vlastnická práva kupujícího. Soudy v některých případech považují převody majetku včetně podílů a akcií za neplatné a dobrá víra nabyvatele nemusí zajistit, že kupujícímu nebudou odebrány akcie nebo podíly řádným majitelem. 

Další riziko je spojeno s nabytím podstatného majetku, zejména pro podnik důležitých technologií či nemovitostí. Někdy nestačí kontrola evidence v katastru nemovitostí. V případě movitého majetku a nemovitostí nezapisovaných do katastru nemovitostí je dohledání nabývacích titulů komplikovanější.  Někdy též bývá opomíjeno předkupní právo státu nebo podílového spoluvlastníka a osoba oprávněná z předkupního práva může případný převod zneplatnit u soudu. Kupující je povinen vrátit nabytý majetek oprávněnému vlastníkovi a požadovat vrácení kupní ceny.


Čtěte také: Pojištění finančních rizik


 

Zdrojem příjmů kupované společnosti jsou samozřejmě její obchody. Ty mohou být ovšem i zdrojem jejich rizik. Před koupí společnosti (ať už formou fúze, převodem cenných papírů, či koupí podniku) je nutné nechat si předložit veškeré smluvní dokumenty a zaměřit se na to, zda jsou smlouvy platné, neobsahují příliš vysoká rizika a jaká je doba jejich trvání. Případná neplatnost smluv nebo úprava umožňující jejich snadné a rychlé ukončení by mohla zásadním způsobem snížit plánovaný zisk a návratnost vložených finančních prostředků.

Často jsou firmy nabízeny k prodeji, pokud se octnou ve finančních obtížích. V tomto případě je nutné pamatovat na to, že pokud firma spadne do úpadku, bude nutné bránit se v insolvenci. Insolvenční správce má poměrně široké pravomoci ohledně zneplatňování určitých kroků prodávané firmy, či společnosti a to až 3 roky zpětně.

Při koupi společnosti se kupující stává vlastníkem společnosti jako celku a případné daňové nedoplatky či penále mohou významně snížit skutečnou hodnotu nabývané společnosti. Zjištěné chyby daňového auditu mohou významně ovlivnit konečný výsledek projednávané výše kupní ceny. 

V souvislosti s provozním financováním často poskytují společníci a akcionáři různé formy zajištění a garancí za úvěry poskytnuté společnosti. Kupující je povinen tyto záruky převzít a případně podle nich plnit. Právní nedostatky související s financováním společnosti (jako například neplatné nebo nedostatečné zajištění) může způsobit vůbec největší komplikace.


Čtěte také: Karel Veselý o směrnici IDD: „Ďábel bude v interpretaci“


 

Podnikatel kupující závod, podnik či společnost může svou investici chránit zpracováním řádného právního a daňového auditu. Další ochrana investice je pojištění „fúze a akvizice“. V roce 2014 se ve světě zvýšila poptávka po pojištění transakčních rizik. Nyní je toto pojištění dostupné také v České republice.

Pojistný produkt „Warranty & Indemnity (W&I)“, který v česku nazýváme pojištění „fúze a akvizice“, reaguje na pokrytí finančních ztrát vyplývajících z porušování záruk a daňových náhrad. Usnadňuje podnikové transakce zejména fúze a akvizice.

Pojištění kryje rizika jak prodávajícího tak kupujícího. Prodávající si pojišťuje škody způsobené vlastními nepřesnými nebo zkreslenými, v každém případě nepřesnými formulacemi, které kupujícího uvedou v omyl. Kupující si pojišťuje škody, které mu jsou způsobené chybnou interpretací prodávajícího ať už úmyslnou či neúmyslnou. Aby se předešlo dvojí náhradě způsobené škody, prohlašuje kupující v pojistné smlouvě, že nebude usilovat o uplatnění svých práv vůči prodávajícímu.


Čtěte také: Zmatení v novele 38 ohledně rizikových ŽP. Jak to tedy je?


 

Kupujícímu pojistná smlouva zajišťuje ochranu za porušení záruk, prodloužení doby trvání záruk, čímž má kupující dodatečný čas zjišťovat a hlásit problémy, které se mohou vyskytnout u nabytého podniku. Pojištění nepřímo chrání vztah s prodávajícím, který se může stát klíčovým zaměstnancem nebo zásadním obchodním partnerem kupujícího po dokončení transakce.

Prodávající si pojištěním snižuje rizika podmíněných závazků vyplývajících z budoucích nároků, a umožňuje ukončit podnikání čistě. Pojištění chrání pasivní prodejce, kteří nejsou přímo aktivně zapojeni do řízení cílového podniku, z neúmyslného nezveřejnění skutečností nebo porušování kupní smlouvy. Pojištění urychluje proces prodeje a potenciálně zvyšuje kupní cenu tím, že se odstraní překážky bránící uzavření obchodu, případně jednání o odškodnění.

Pojistná doba obecně běží ode dne, kde je dohoda podepsaná, až do uplynutí platnosti záruk a odškodnění v kupní smlouvě. Lhůta pro kupující může rozšířit omezení předepsaná v kupní smlouvě pro uspokojení kupujícího.

Limity pojistného plnění jsou řízeny hodnotou transakce a schváleny pojistitelem. Jsou poskytovány ve výši 3,5 mil. EUR, agregovaně 35 mil. EUR.

Při stanovení pojistného se přihlíží k faktorům, jako je komplexnost transakce, odvětví průmyslu a zeměpisná působnost podniku, jakož i podíl poradců a kvalita kupní smlouvy. Časové měřítko pro získání pojištění fúze a akvizice závisí na dosaženém stadiu transakce, ale obvykle bude k dispozici do dvou týdnů od prvního šetření. Sazba pro výpočet pojistného se pohybuje od 0,8% do 3,5%. Minimální pojistné je zhruba 100 000 USD. Provize makléře se pohybuje mezi 15% až 18%.


Mohlo by vás zajímat: Roste zájem o pojištění fúzí a akvizic


 

Pojistné krytí je v každém případě přizpůsobeno tak, aby odpovídalo zárukám specifickým po danou transakci. I v tomto produktu ale budou uplatněny výluky, jako je například podfinancování nebo podvodné jednání. Je vyloučeno porušení, nebo znalost skutečností vedoucí k porušení záruk, o které měla informace jakákoli strana před sjednáním pojistné smlouvy. Jsou vyloučeny škody způsobené konstrukčními vadami a podobné vadami na nemovitostech. Škody způsobené azbestem. Náhrady jakýchkoli plateb, provizí, odměn, dávek nebo jiných výhod pro úředníky, ředitele, agenty, obchodní partnery, zástupce apod.

Pojistná smlouva se vždy sjednává individuálně a její znění se přizpůsobuje tak, aby textace odpovídala zárukám uvedeným v kupní smlouvě co nejpřesněji. V důsledku toho bude minimální rozdíl mezi tím, co by mohlo být uplatněno vůči prodávajícímu na základě kupní smlouvy a co prodávající (nebo kupující) mohou nárokovat z pojištění fúze a akvizice.

Autor: Dagrmar Drabíková

Zdroj: oPojištění

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články