Pojistný obzor: Jak si pojišťovny poradily s „unisex“ sazbami?


			Pojistný obzor: Jak si pojišťovny poradily s „unisex“ sazbami?

Pojistnému obzoru odpovídali na otázky týkající se aktuální situace uvedení unisex produktů do praxe zástupci českého pojistného trhu.

  • Jak se unisex politika odrazila ve výsledcích a zkušenostech vaší společnosti?
  • A co by pro pojišťovnictví znamenalo, kdyby se v rámci pokračování antidiskriminačních opatření přestalo přihlížet k věku a zdravotnímu stavu?


Allianz pojišťovna, Václav Bálek, vedoucí interní a externí komunikace

1. Ceny se pohybovaly nahoru a dolů pro obě pohlaví. Cena téměř všech pojištění pro ženy po 21. 12. 2012 zdražila. U mužů je tomu naopak, u většiny pojištění došlo k mírnému zlevnění. Unisexové sazby se týkají všech pojištění, a tedy i dalších doplňkových připojištění, jako je úrazové, pojištění hospitalizace, invalidita apod. U havarijního pojištění Allianz pojišťovna před 21. 12. 2012 sazby nerozlišovala. Životní pojištění častěji uzavírají muži a jako živitelé rodin je sjednávali také na vyšší pojistné částky než ženy. Před datem sjednocení sazeb jsme však zaznamenali zvýšený zájem o životní pojištění ze strany žen pramenící právě z chystaných unisexových změn.

2. Ve spoustě situací a životních etap může být věk nebo zdravotní stav opravdu prvkem diskriminace, ale v pojišťovnictví je tomu jinak – to je totiž založené na pojistné matematice a ta musí vycházet z konkrétních údajů, a proto o diskriminaci nemůže být ani řeč.

AXA životní pojišťovna, David Poes, vedoucí úseku vývoje produktů životního pojištění

1. Po zavedení unisex sazeb rizikového pojistného jsme nezaznamenali žádné výrazné změny ve struktuře sjednávání jednotlivých rizik. Poměr žen a mužů se změnil jen mírně.

2. Pokud bychom nemohli sazby rizikového pojistného odlišovat dle věku a zdravotního stavu, tak by to v konečném výsledku znamenalo kompletní přehodnocení cenotvorby v životním pojištění. Jako velmi pravděpodobný scénář vidíme výrazné zvýšení případů negativní selekce rizika, kdyby se ve větší míře pojišťovali starší klienti a ti, kteří mají zdravotní problémy. To by vedlo ke zvýšené rizikové expozici pojišťovny, k nárůstu pojistného plnění, a tím pádem k nutnosti adekvátního zvýšení cen pojištění pro všechny. Z toho by plynulo, že mladým lidem by se nevyplatilo pojistit na životní a nemocenská rizika, protože by pro ně byla s ohledem na reálné riziko zdravotních komplikací neúměrně drahá. Mladí by se proto zaměřovali spíše na pojištění pro případ úrazu, jejichž sazby nejsou (významně) závislé na věku. V podstatě by to v konečném efektu vedlo k čemusi, co můžeme nazvat „opačnou diskriminací“ – byli by diskriminováni mladí a zdraví klienti. Pojišťovny by v takovém případě velmi pravděpodobně hledaly, resp. začaly ve větší míře využívat jiná cenově-segmentační kritéria v oblasti životního stylu klienta (kouření, nadváha apod.).


Česká pojišťovna, Martin Zemánek, ředitel odboru životního pojištění

1. Česká pojišťovna v unisex prostředí přináší výhody jak mužům, tak ženám. Vedle povinné překalkulace na jednotné ceny, která byla u většiny smluv výhodná pro muže, jsme pro naše klienty připravili i speciální Program Lady, který v případě výskytu onkologického onemocnění ženských orgánů poskytuje nadstandardní pojistné plnění v průběhu rekonvalescence. Tento program získávají klienti automaticky, pokud si při uzavření nové pojistné smlouvy životního pojištění sjednají také pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou alespoň 20 000 K č. V důsledku této politiky jsme prozatím nezaznamenali razantní změny ve struktuře produkce nového obchodu. Poměr ve sjednávání nových smluv je mezi oběma pohlavími přibližně stejný jako před 21. 12. 2012 (53:47 ve prospěch mužů) s tím, že muži si nadále sjednávají v průměru o 30 % vyšší pojistné částky než ženy. U vidíme, jak se tento trend bude nadále vyvíjet.

2. Je těžké předjímat, co by se všechno stalo. Unisex sazby si před pár lety také nikdo nedokázal představit, přesto je trh bez výrazných problémů absorboval. Pravděpodobně by bylo všechno mnohem jednodušší. Nebudeme totiž vytvářet žádné složité sazebníky, nemusíme oceňovat zdravotní stav a pojistné události bude likvidovat automat. Jinak pokračování antidiskriminačních opatření plně podporuji. Je mi totiž 35 let a cítím se velmi diskriminován tím, že 70letý muž získá za stejné pojistné přibližně 4x větší doživotní důchod než já. Chci stejně velký, jako má dnes on. Dále nesouhlasím s tím, že ke svému důchodu navíc dostanu přirážku za to, že aktivně sportuji, můj Body Mass Index se stabilně drží na hodnotě 23,8 a pravidelně chodím na všechny preventivní prohlídky. Sci-fi, nebo realita? Nechme se překvapit.


ING Životní pojišťovna, Marcela Pekárková, manažerka produktového vývoje

1. Genderová směrnice náš portfolio mix určitě ovlivnila. Více pojistných smluv nyní uzavírají jednoznačně muži.

2. Taková změna by znamenala naprosté nabourání celého principu životního pojištění, kdy většině zájemců o pojištění umožníme jeho sjednání a cenu této služby stanovíme podle jejich individuálního rizika, tedy dle jejich věku a zdravotního stavu. Pokud by se přestalo přihlížet k věku a zdravotnímu stavu klientů, pak bychom patrně většinu produktů životního pojištění v jejich dnešní podobě museli přestat nabízet. Ve výsledku by byl nakonec poškozen klient, protože by si produkt, který mu dnes pomáhá řešit problematické životní situace, buď nemohl finančně dovolit, anebo by mu ho pojišťovny odmítly sjednat.


Kooperativa pojišťovna, Filip Král, ředitel úseku pojištění osob

1. Odpověď bych rozdělil na dvě části – chování kmene před 21. 12. loňského roku a od tohoto data. V loňském roce, přesněji řečeno v jeho posledním čtvrtletí, přineslo zavedení unisex sazeb krátkodobě zvýšený zájem o sjednání rizikových pojištění pro ženy, a to jak ve smyslu sjednávání nových pojistných smluv, tak i v úpravách (navyšování) pojistného krytí v rámci existujících smluv. Pokud jde o výsledky letošního roku, dopad zavedení unisex sazeb a případnou změnu v chování pojistného kmene budeme teprve měřit. Na první pohled nedošlo k žádné revoluční změně v chování našich klientů (ve smyslu, že by např. muži zaregistrovali výhodnější sazby a významně se zvýšil jejich zájem o sjednání pojištění). Sazby jednotlivých rizik pro unisex byly nicméně nastaveny tak, aby dopad do výsledků společnosti byl pokud možno neutrální.

2. Upřímně řečeno, vůbec se mi nechce připouštět, že by tato varianta měla nastat. Celý vývoj v tomto směru považuji za nepochopení principů matematické statistiky a vítězství ideologického pohledu nad racionálním hlediskem. Čistě technicky vzato pochopitelně můžete mít jednu plošnou sazbu pro všechny bez rozlišení podrobnějších faktorů, jako je pohlaví, věk, zdravotní stav. Problém ovšem je, že taková sazba musí být dostatečně bezpečně nastavena, aby pojišťovnu chránila před rizikem antiselekce. Pro většinu klientů by to znamenalo zdražení pojištění, pro pojišťovny zvýšení rizika. Přijde mi v této souvislosti paradoxní, že na jedné straně směřuje vývoj např. v Solvency II k přesnějšímu měření rizik, zohlednění jejich vzájemných korelací apod., a na druhé straně jsou pojišťovny nuceny opouštět desítkami let prověřené a statisticky podložené nástroje klasifikace a ohodnocení rizik.


UNIQA pojišťovna , Ivo Drápela, vrchní ředitel sekce pojištění osob

1. Zavedení unisex tarifů mělo výrazný tržní vliv. Výborné obchodní výsledky v posledním kvartálu loňského roku předčily naše očekávání, např. v prosinci došlo ke zdvojnásobení běžné produkce v počtu pojistných smluv. Zaznamenali jsme i změnu v poměru počtu pojištěných mužů a žen – v průběhu roku byl běžný poměr 60%:40% ve prospěch pojištěných mužů. Tento poměr se od října začal měnit ve prospěch pojištěných žen, v prosinci pak došlo k přesnému obrácení tohoto poměru ve prospěch žen. Na unisex jsme pak dále od ledna zareagovali i změnou produktové nabídky. Pojištěným ženám, ale v kontextu rovného přístupu samozřejmě i pojištěným mužům, nabízíme v rámci produktu „Rizikové životní pojištění s dividendou“ zdarma pojištění pro případ vícečetného porodu. P ro takový případ dostane rodič jednorázové plnění třicet nebo padesát tisíc korun, aby mohl krýt zvýšené náklady pro start miminek do života. UNIQA tak reaguje na stoupající počet vícečetných porodů v současné populaci: průměrně každé padesáté ženě se aktuálně narodí dvojčata nebo dokonce vícečata.

2. Jakkoli chápeme a respektujeme snahu o zrovnoprávnění přístupu ve všech sférách lidských činností v Evropě, dosavadní rozhodnutí o sjednocení tarifů pro obě pohlaví nelze z pojišťovacího hlediska považovat za krok vpřed. Pojištění je založeno svou podstatou naopak na dlouhodobém sledování objektivních trendů a jejich zohlednění v zájmu co nejspravedlivější sazby. Především proto jsme pevně přesvědčeni, že žádné další podobné změny nenastanou. Takový krok by neměl žádný smysl. Došlo by tím k zásadnímu zpochybnění pojistně- atematických principů, na nichž jsou kalkulace rizik v pojištění života či zdraví založeny. Paradoxně by to naopak mohlo vést i ke zhoršení podmínek při pojišťování některých skupin lidí, které mají objektivním měřením nižší rizikovost při pojištění života nebo zdraví (např. osoby které se pravidelně starají o svoje zdraví a žijí zdravým životním stylem).

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

 Pojistný obzor 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články