ČNB v roli orgánu dohledu vyžaduje nesplnitelné. Víte, proč?


			ČNB v roli orgánu dohledu vyžaduje nesplnitelné. Víte, proč?

Zájemci o uzavření pojistné smlouvy musí být poskytnuty všechny nezbytné údaje o charakteru a vlastnostech nabízeného pojištění, včetně všech nákladů, které pojistník na toto pojištění vynakládá tak, aby mohl učinit informované rozhodnutí o přijetí nabídky pojištění. Při poskytování informací o vlastnostech nabízeného pojištění nesmí být zastírány důležité skutečnosti nebo zdůrazňovány pouze potenciální výhody, aniž by současně nebylo objektivně upozorněno na všechny náklady, rizika, závazky a případné nevýhody.

Zdánlivě nic nového pod sluncem. Nové je snad jen to, že jde o citát z úředního sdělení České národní banky (ČNB) z května letošního roku, které se týká některých informačních povinností při sjednávání a během trvání životního pojištění. ČNB tak reaguje na opakované stížností lidí, kteří mnohdy uzavřeli na základě zavádějících doporučení rádobyzprostředkovatelů životního pojištění, aniž by znali úplné informace, tedy i nevýhody a náklady, spojené s uzavřením těchto smluv. Lidé, kteří podlehli zkresleným informacím, bombardují centrální banku stále častějšími stížnostmi na takové postupy. Banka je v nezáviděníhodné roli dohledového orgánu, která v žádném případě nedokáže zvládnout mladé muže, dostatečně nabrífováni vyrážejí do ulic měst i zákoutí tichých vesniček, aby neznalým obětem prodali v lepším případě životní pojištění, v tom horším investiční životní pojištění. I když -ruku na srdce- už jsou přece jen tyto praktiky na ústupu.

Banka proto důrazně upozorňuje, že nedostatky při plnění informačních povinností mohou ovlivnit rozhodování zájemce o uzavření pojistné smlouvy, takže ten učiní rozhodnutí, které by jinak neučinil. A to lze hodnotit jako nekalé obchodní praktiky. ČNB v úředním sdělení dodává, že úplné informace musí být zájemci sděleny automaticky a ten musí dostat časový prostor pro jejich posouzení.

Pojišťovny by si měly ověřovat u pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří pro ně pracují, zda k tomu skutečně dochází.

ČNB trvá na tom, že zájemci o uzavření pojistné smlouvy týkající se pojištění osob musí být oznámen způsob určení výše odkupného, dokonce písemně, jasným a přesným způsobem. Proti tomu nelze nic namítat.

Jak to tedy vypadá v praxi?

Co na to AFIZ

„Úlohou asociace není kontrolovat dodržování právních předpisů – to je věcí ČNB jako orgánu dohledu. Navíc úřední sdělení není ani právní předpis. Pokud jde o pravidla informování klientů, kterému je citované úřední sdělení věnováno, pak mohu konstatovat, že obdobné informace naši členové předávají klientům již několik let, a to na základě vnitřního předpisu AFIZ, který ukládá všem členům předávat klientům modelovou kalkulaci na roční bázi všude tam, kde ji lze pořídit oficiálním softwarem (kalkulačkami) pojišťoven,“ uvádí Ing. Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ a dodává. „Jistý problém je pouze v tom, že podle názoru ČNB by pojistné mělo být rozdělováno na pojistná za jednotlivá rizika. To ovšem žádný současný software pojišťoven neumožňuje, tudíž tuto představu ČNB nemůžeme v praxi naplnit, na což jsme ČNB písemně upozornili.“

Členové AFIZ předávají informaci o zaplaceném pojistném, kapitálové hodnotě a odkupném v každém roce předpokládaného trvání smlouvy. To poskytuje podle Šafránka dostatečné informace o tom, kolik ze zaplaceného pojistného jde v daném roce do rezervy a kolik se spotřebuje na krytí rizik a náklady.

„Podle našeho názoru je to naprosto přehledné a pro informaci klienta o vlastnostech produktu zcela dostačující,“ zdůraznil Šafránek.

Co na to pojišťovny – jak to funguje v praxi a kdo zodpovídá za plnění úředního sdělení

„Informace o charakteru a vlastnostech pojištění pro zájemce o toto pojištění máme dostupné na webové adrese www.uniqa.cz. Naši obchodní zástupci pak mají k dispozici on-line či off-line řešení pro nabídky pojištění, jejichž součástí jsou i výše požadované informace a kompletní smluvní dokumentace. Například u životního pojištění je po vložení potřebných dat automaticky vytištěn i konkrétní předpokládaný průběh pojištění. V případě, že zájemce o pojištění následně podá konkrétní návrh na pojištění, obdrží celou smluvní dokumentaci k pojištění v elektronické podobě (na CD disku). Dokumentace obsahuje všechny příslušné pojistné podmínky, smluvní ujednání a informace o pojištění. Naším klientem se zájemce o pojištění stává až v okamžiku , kdy dojde k uzavření pojistné smlouvy,“ vysvětluje tisková mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová a dodává, že v rámci undewritingu (zejména finančního) má pojišťovna nastaveny mechanismy a procesy, které upozorňují na nestandardní podané návrhy na pojištění. Jde například o nepřiměřeně vysoké pojistné a pojistné částky vzhledem k finanční situaci klienta. Pojišťovna se dozví i dostupné informace o historii klienta – zda byl přijat či vypovězen apod.

Poradci pojišťovny Allianz jsou informováni v rámci vstupních i opakovaných školení na povinnost vyplňovat záznamy o tom,. že klient zmiňované informace dostal. „Samozřejmě s nimi pracujeme, aby jim byly všechny podklady jasné a srozumitelné,“ vysvětlil tiskový mluvčí pojišťovny Allianz Vašek Bálek.

„Všechny nezbytné informace o charakteru a vlastnostech pojištění jsou obsaženy v Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy a v Pojistných podmínkách.- V těch je také uvedeno, kde je možné získat informaci o nákladech spojených s pojištěním a nezahrnutých do výše pojistného. Je to v našem sazebníku,“ vysvětlila tisková mluvčí pojišťovny Wüstenrot Kateřina Bílá. Sazebník je k nahlédnutí v sídle pojistitele, obchodních místech a na internetových stránkách. Součástí návrhu pojistné smlouvy je písemné potvrzení klienta, že byl se sazebníkem seznámen.

ING pojišťovna podle vyjádření Michala Zápotockého, vedoucího oddělení compliance považuje za zcela přirozené klientovi poskytovat veškeré informace, které potřebuje ke správnému rozhodnutí o sjednání pojistné smlouvy a její výši. „ING životní pojišťovna na implementaci obdobného procesu pracuje delší dobu bez ohledu na úřední sdělení ČNB. Naše mateřská společnost v Holandsku totiž takovouto informační povinnost s velmi přísnými pravidly zavedla již před lety a má tak dobře vypracovaný postup sdělování informací i kontroly jeho plnění,“ konstatoval Zápotocký.

 

Kontrola a postihy při neplnění

U pojišťovny UNIQA kontroluje dodržování vlastní obchodní služba. S externími partnery se to řeší v rámci uzavřených smluv. „Nad tento rámec se provádějí pravidelné i namátkové kontroly. Přestupky se v případě externistů řeší nevyplacením či odebráním vyplacených provizí,“ uvedla Svobodová.

„Na kontrole poskytování přiměřených informací se podílejí všechna oddělení, která přicházejí do styku s produktem či klientem. Vše začíná již při prezentaci produktu na webových stránkách. Distribuce poté při jednání s klienty ověřuje, zda mají k dispozici informace, které potřebují pro své rozhodnutí,“ vysvětlil Zápotocký z ING. Pojišťovna má nastavené kontrolní mechanismy pro sjednávání produktů on-line a kontrolními otázkami sleduje, zda klient pochopil parametry produktu i plnění jak ze strany klienta, tak ze strany pojišťovny.

ING Pojišťovna má interní mechanismy postihů za případné chyby. „Každé pochybení vždy ihned napravujeme a bereme si z něj ponaučení,“ uzavřel Zápotocký.

Dagmar Šístková

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS