ČNB: Úřední sdělení k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny


			ČNB: Úřední sdělení k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny
26.2.2014 Pojistný trh

21. ledna vydala ČNB úřední sdělení, které se týká  pojišťoven a má  za cíl  zvýšení kvality distribuční činnosti v pojišťovnictví.

„V návaznosti na poznatky získané při výkonu dohledu v pojišťovnictví sděluje Česká národní banka (dále jen „ČNB“) tímto úředním sdělením standard pro oblast řízení kvality činnosti distribuční sítě a efektivity kontrolních mechanismů ve vztahu k distribuční síti a řízení souvisejících rizik“, zmiňuje v úvodu Viceguvernér ČNB,  Vladimír Tomšík.

Obecný přístup a očekávání v rámci dohledu ČNB

"ČNB předpokládá, že pojišťovna za účelem řízení kvality distribuční sítě nastaví náležité vnitřní kontrolní mechanismy, neboť distributor jedná jménem a na účet pojišťovny a nekvalitní, neetická či dokonce nezákonná činnost distributorů a případné neplnění smluvních závazků či jednání v rozporu s vnitřními předpisy pojišťovny může vést k významným finančním ztrátám na straně pojišťovny a k ohrožení, snížení či ztráty její reputace u svých klientů či zájemců o pojištění."(Uřední sdělení české národní banky ze dne 21. ledna 2014)

Externí distribuční kanály pojišťovny

Za nezbytné považuje ČNB smluvní zakotvení povinností pojišťovacího zprostředkovatele, ke kterým  patří  možnost poskytnout  pojišťovně potřebnou možnost kontroly kvality zprostředkovatelské činnosti. Například poskytnutí požadovaných dokumentů, databází  a  možnost provádět přímou kontrolu v kancelářích distributora, případně skrytou kontrolu („mystery shopping“).

ČNB podrobně stanovuje  kontrolní mechanismy, které  mají být  aplikované před uzavřením smlouvy s distributorem spadajícím pod externí distribuční kanály pojišťovny a také způsoby, jakými mají být prováděny kontroly  v průběhu trvání smluvního vztahu.

ČNB předpokládá, že takto budou mít pojišťovny možnost lépe vyhodnotit potencionální  rizika, která plynou ze spolupráce s daným zprostředkovatelem:

  • riziko využívání nepřípustných „pyramidových“ či obdobných schémat
  • riziko vyšší míry storen pojistných produktů
  • riziko poskytování neoprávněných pobídek24
  • riziko finanční ztráty z neplnění závazků zprostředkovatelem
  • případná reputační rizika

Vlastní distribuční síť pojišťovny

Co se týče vlastních distribučních sítí pojišťoven, ČNB  stanovuje konkrétní kontrolní mechanismy aplikované před uzavřením smlouvy s novým distributorem spadajícím pod vlastní distribuční síť.

ČNB předpokládá, že pojišťovny zahrnou konkrétní povinnosti svých zaměstnanců při distribuční činnosti do vnitřních předpisů, a to na úrovni srovnatelné s povinnostmi výhradních pojišťovacích zprostředkovatelů.

V rámci  kontrolních mechanismů jsou zmiňovány například  interní standardy pro výběr distributora spadajícího pod vlastní distribuční síť, kdy by se  mimo jiné měla prověřit minulá angažmá distributora. Dále pak nástroje průběžného monitoringu jako například kontrolní telefonáty, nebo „mystery shopping“.

V rámci monitoringu by měla pojišťovna také sledovat a vyhodnocovat nestandardní produkční ukazatele, např.: nezvyklé hodnoty pojistného, hromadně nastavené shodné podmínky, vývoj pojistného kmene a storen a další.

Celé znění úředního sdělení české národní banky ze dne 21. ledna 2014 k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny naleznete zde 

ČNB

Zdroj: ČNB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články