Co přináší návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích


			Co přináší návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
5.11.2012 Pojistný trh

Legislativní rada vlády skončila minulý týden projednávání návrhu zákona, který má přinést zásadní změny do distribuce pojistných produktů v České republice. Návrh mimo jiné redukuje druhy pojišťovacích zprostředkovatelů na dva a nově upravuje vznik a zánik oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. Novela by mohla teoreticky platit již v první polovině roku 2013.

Dva druhy zprostředkovatelů plus samostatný likvidátor

Místo dosavadních pěti kategorií budou existovat pouze dva druhy pojišťovacích zprostředkovatelů, a to samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce. Třetí kategorií bude samostatný likvidátor pojistných událostí.

Vázaný zástupce bude provozovat činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění výhradně pro jednu pojišťovnu, zajišťovnu nebo samostatného zástupce. Za činnost vázaného zástupce (a to i z hlediska administrativní odpovědnosti) bude zásadně odpovědný jen ten, jehož jménem a na jehož účet bude vázaný zástupce jednat. Za způsobenou škodu však bude vázaný zástupce odpovídat společně a nerozdílně s tím, koho bude zastupovat, a to za stejných předpokladů jako samostatný zástupce. Oprávnění osob, které dnes vykonávají činnost zprostředkování v pojištění, má zaniknout dnem, kdy daná osoba získá oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce, nejpozději však 31. 3. 2014.

Samostatný zprostředkovatel bude oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě smlouvy jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven nebo zajišťoven nebo na základě smlouvy se zákazníkem, přičemž zákon zakládá povinnost samostatných zprostředkovatelů předcházet konfliktu zájmů. Odpovídat za způsobenou škodu přitom má samostatný zprostředkovatel bez ohledu na své zavinění a porušení právní povinnosti (půjde tedy o odpovědnost za výsledek). Výjimkou bude situace, kdy samostatný zprostředkovatel prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, která na něm bylo možné požadovat.

Samostatný likvidátor pojistných událostí pracuje na základě smlouvy, uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet. Musí být pojištěn a nesmí provozovat činnost zprostředkování pojišťování a zajišťování.

Registr ČNB

V souvislosti se změnou kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů se nově upravuje i vznik a zánik oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a pravidla registrace pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB. Oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele bude i nadále vázáno na zápis do registru u ČNB.

Oprávnění k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele bude přitom časově omezeno, neboť bude platit jen do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bude proveden zápis do registru. Platnost oprávnění však bude možné po zaplacení příslušného správního poplatku automaticky opakovaně prodloužit vždy o 12 měsíců.


Povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů ve vztahu ke klientům

Při komunikacis se zákazníkem nesmí pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

V souvislosti se svojí činností nesmí žádný z těchto subjektů přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu, nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu.

Před uzavřením smlouvy musí zákazník dostat informace o způsobu určení výše pojistného plnění, včetně informace o výlukách, výši, způsobu a době placení pojistného, o době trvání pojištění, způsobech jeho zániku i důsledcích, které zákazník ponese v případě porušení podmínek, vyplývajících z pojistné smlouvy.

Zákazník musí být informován o veškerých poplatcích , vyplývajících z pojistné smlouvy a hrazených zákazníkem nad rámec sjednaného pojistného. Musí vědět i o způsobech vyřizování stížností zákaszníků včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku i o způsobu mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra.

Před uzavřením pojstné smlouvy, týkající se pojištění osob, je pojistitel povinen sdělit zákazníkovi podmínky a lhůty odstoupení od pojistné smlouvy a způsob určení možných odečitatelných částek při odstoupení od smlouvy.

Na žádost zákazníka je pojišťovací zprostředkovatel povinen sdělit zákazníkovi informaci o způsobu svého odměňování.


Analýza potřeb zákazníka a záznam z jednání

Poskytuje-li pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi před uzavřením pojistné smlouvy, změnou nebo ukončením pojištění individualizovanou radu, nebo poskytuje-li takovou individualizovanou radu pojistitel, jsou povinni zprostředkovatelé tuto radu poskytnout na základě analýzy potřeb zákazníka a přiměřeného počtu pojistných produktů, které mohou zprostředkovávat nebo nabízet.

Před uzavřením pojistné smlouvy nebo při změně pojištění jsou pojistitel, popřípadě pojišťovací zprostředkovatel zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění povinni vyhotovit záznam z jednání, obsahující požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládají svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu, v písemné podobě a jedno vyhotovení předat zákazníkovi.

Součástí záznamu z jednání je i vysvětlení dopadů daného pojistného produktu na zákazníka, včetně rizik souvisejících s pojistným produktem.


Požadavky na osoby, nabízející pojištění nebo zajištění

U odborné způsobilosti se zpřísňují jak požadavky na všeobecné znalosti, tak i odborné znalosti a dovednosti. Všeobecné znalosti budou muset dotčené osoby doložit vysvědčením o maturitní zkoušce (dosud stačilo dokončení střední školy) nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. U odborné způsobilosti pro nabízení a zprostředkování pojištění nebo zajištění se bude nově vyžadovat prokázání znalostí a dovedností osvědčením o absolvování odborné zkoušky vydaným tzv. akreditovanou osobou, tedy osobou, která bude na základě povolení ČNB pořádat zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti. Požádat o příslušné povolení bude možné až po účinnosti tohoto zákona.

Dagmar Šístková

 

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Odborná způsobilost v novele zákona

Karmazín,  30. 9. 2014

Nestačím zírat co se to zase chystá. Proč maturitní zkouška? Tak to tedy zprostředkovatel který se této činnosti věnuje třeba 10let,  skládá opakovaně zkoušky odborné způsobilosti, projde desítkami školení a vzdělávacích seminářů by najednou byl vykopnut proto že nemá maturitu? To je prostě jen dopad nenažranosti pojišťoven - hon za pojistkami ať se dělají jakkoli, hlavně že je objem, pojištění nabízí snad každý pošťák, v bankách u přepážek v autobazarech atd. A ejhle máme tady 175 000 zprostředkovatelů - nejvíc v Evropě a je třeba radikálně snížit tento stav. Tak to tedy vážené ministerstvo zakažte České poště, banky ať se věnují bankovnictví a přestanou nám dělat remazůru mezi klienty a hned se vám ty čísla pohnou směrem dolů.

Maturita

kiki,  24. 3. 2013

Moc by mne zajímalo, zda pojišťováci co v pojišťovně pracují léta a nemají maturitu si ji budou muset dodělat, nebo je prostě vyhodí z práce. Bude se to týkat pouze nových zaměstnaců, nebo i stávajících.

maturita

pojišťovák,  15. 9. 2013

Velice se mě dotýká ta novela zákona a v ní uvedená maturita. Opravdu by mě zajímalo, jestli po 15 letech praxe, práce na plný úvazek, stovky spokojených klientů, provozování dvou kanceláří a zaměstnávání dvou zaměstnanců budu muset předkládat maturitní zkoušku! Nevíte někdo více? Už jsem celý vyděšený začal chodit na místní průmyslovku a je mi znám problém. Státní zkouška z německého jazyka. Ve svých 40 letech už se neumím ani učit, takže těžké to bude celé, ale němčinu nezvládnu. Opravdu moje živnost stojí na tak hloupém návrhu? Opravdu nezohlední praxi? Pomóc, budí mě to ze spaní...  Děkuji Vám za diskuzi.

Maturita

Maturita 2,  10. 3. 2014

Zdravím kolego,
já pracuji v tomto oboru již 17let pro jednu pojišťovnu jako VPA.Tento problém se mě týká také.Je plno způsobů jak vyčistit trh nepoctivých zprostředkovatelů.Jen naší slavní zákonodárci by se už měli zeptat nás zkušených jak to udělat a neřešit formou maturit a podobně.

Chjo

Honza,  7. 11. 2012

Obávám se, že tato opatření nic nezlepší. Bude-li mít zprostředkovatel (pošťačka, 20 letý kluk s týdenním školením ale vizitkou fin.poradce) toto povolání jako druhý, třetí ... zdroj příjmů, nebude mít znalosti a zkušenosti na to, aby kvalifikovaně poradil míru potřebného zabezpečení a vhodnou investiční strategii. Jedná se o velice důležité otázky a bez praxe, zájmu o obor a hlavně kontroly činnosti jednotlivců se nic nezlepší. Jde o velké peníze pro poradce i pro jejich chlebodárce, ať už z řad nezávislích makléřů (kdo se vyzná, ví jak to s jejich nezávislostí ve skutečnosti je)  nebo přímo pojišťoven. Ti všichni půjdou cestou nejmenšího odporu. Udělají školení a zkoušky, které budou pouze formální a úspěšně jimi projdou všichni zůčastnění. Informace, které budou poradci povinně předkládat klientům si upraví tak, aby jim to sedělo do obchodní (manipulativní) řeči a nic se nezmění. Fina

odměna

Kadlík,  7. 11. 2012

Požádám ředitele ČNB ihned po platnosti tohoto nařízení o sdělení způsobu
jeho odměňování.Budu chtít znát jeho výplatu.

hmmm

ross,  7. 11. 2012

výborný nápad, pak nám dejte vědět, který ředitel vám něco sdělil :o)

Ale ptal bych se spíše na Ministerstvu financí, odpovědnost za zákon je na nich.

RSS