Odvody hasičům? Legrace ve srovnání s pravidly pro pojištění odpovědnosti


			Odvody hasičům? Legrace ve srovnání s pravidly pro pojištění odpovědnosti
28.11.2013 Pojistný trh

Prvních 14 paragrafů je základem nového Občanského zákoníku (NOZ), který začne platit 1. ledna 2014. „Když se je naučíte, pochopíte, k jakým změnám dochází,“ konstatoval na výroční konferenci Pojišťovnictví ČR & SR Vladimír Přikryl z Ministerstva financí ČR.

Na našich webových stránkách jsme již mnohokrát zveřejnili, že NOZ výrazně posiluje postavení pojistníka ( v jednom případě ho dokonce nazývá spotřebitelem, přestože tento název je v sekci, věnované pojišťovnictví, zcela výjimečný. Vždy se používá název pojistník).

Přikryl zopakoval, že jak pro podnikatelskou sféru, tak pro státní úředníky je zcela zásadní paragraf 5:

Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Při prodeji tak složitých produktů, jako třeba je investiční životní pojištění je nutná pomoc zprostředkovatele. “Pokud ten neporadí klientovi skutečně zodpovědně, může ho poškozený klient žalovat,” zdůraznil Přikryl.

Zatím zůstává toto právo jen v rovině teoretické. Tedy zatím. Pokud se poprvé podaří vysoudit na zprostředkovatelích milióny, teprve potom zřejmě zprostředkovatelé pochopí, že nelze prodávat produkty bez toho, aniž by klient chápal a souhlasil, dodal Přikryl.

 

Újma

Zásadní změny se týkají náhrady újmy. Pod pojmem újma se myslí nejen skutečná škoda, ale i nemajetková újma. Ta se vztahuje nejen na osoby příbuzné, ale i na vzdálené příbuzné (švagry a pod.).

“Povinné odvody hasičům jsou drobností ve srovnání s novými pravidly pro pojištění odpovědnosti,” varoval Přikryl. Podle něj může dojít ke zvýšení pojistného až o 20 %.

 

Promlčecí lhůta

U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Tolik NOZ.

A ještě jeden dodatek: Pojistná smlouva zakazuje promlčení u pojištění odpovědnosti! (Podrobnosti jsou vysvětleny v našem rozhovoru s Vladimírem Přikrylem ze dne 23.11. a 24.11.)

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články