Další zpoždění implementace Solvency II – jak dále?


			Další zpoždění implementace Solvency II – jak dále?
23.9.2013 Regulace trhu

Oznámení Evropského Parlamentu o zařazení agendy Omnibus2 a případné schválení této klíčové normy pro projekt Solvency 2 (S2) až na březen příštího roku znamená další zpoždění nástupu nového regulatorního režimu pro pojistné odvětví v Evropě možná až na leden 2016 podle některých odhadů. Z pohledu již vynaložených nákladů na implementaci jednotlivých opatření, modelování a další související činnosti (odhady se pohybují v hodnotách až 0,1% předepsaného pojistného ročně) budou jistě všechny subjekty trhu srovnávat tyto vynaložené náklady s benefity, které S2 přináší. Byly tyto výdaje zbytečné? Mohli jsme je věnovat užitečnějším oblastem?


Pokrok v řízení firemních rizik

V první řadě je třeba připomenout, že v poslední dekádě jak pojistitelé, tak i zajistitelé významně pokročili v implementaci procesu řízení firemních rizik. Víme, že v tomto odvětví, stejně jako ostatních finančních oborech byl risk management vždy na velmi vysoké úrovni – to samo vyplývá z hlavní činnosti pojištění / zajištění – tedy transfer rizika od jiných subjektů trhu. Dnes navíc dochází k sjednocení dříve roztříštěných aktivit do uceleného systému Enterprise Risk Managementu (ERM) a tím kvalitnějšímu pohledu na řízení rizik a jejich přijímání. Tato skutečnost je důležitá v době dramatického postupu informačních a jiných technologií a volání po nových produktech (nanotechnologie, kybernetická rizika, 3D tisky apod.). Není to tedy o čekání na nový název, ale kvalitní uplatňování již probíhajících aktivit.


Okamžité benefity

Na rozdíl od nekonečného řešení problematiky Solvency 2 je možné doporučit některé postupy, které budou přinášet organizacím další benefity bez čekání na neznámo ...

*Nekomplikujte práci risk managementu

– principem programu je jednoduchost, organizační disciplína, firemní kultura a nastavení procesů v souladu se strategickými cíli organizace, dostatečná úroveň vnitřní kontroly. Již dnes existuje řada pomůcek k úspěšnému postupu, jako je například COSO ERM nebo ISO 31000.

*Nepřehlížejte rizika, která se nesnadno kvantifikují.

- organizace se často soustředí na modely a rizika, která se dobře spočtou pojistnými matematiky, ostatní jdou trochu stranou (například strategická, reputační, operační).

*Nečekejte na modely prvního pilíře Solvency2

– pro regulatorní účely prozatím platí stávající solventnostní kalkulace, produktově se zaměřte na kvalitní alokaci kapitálu a kvalitní ALM. Myslím, že současná struktura umístění technických rezerv na straně aktiv dává dostatečný návod, na straně pasiv je to kvalitní a aktivní práce s rezervami a dosažení souladu mezi životností rezerv a finančním umístěním. Alokace kapitálu přináší nejlepší výsledky v okamžiku, kdy jste schopni zlepšit hodnotu RAROC, především kvalitními opatřeními v oblasti úpisu rizik.

*Připravte se na organizační a manažerské změny, které přináší ERM

- nastavení kapitálového modelu ve společnosti vyžaduje koordinaci hned na několika frontách:

(a) technický vývoj modelu samotného,

(b) výchova všech zainteresovaných stakeholderů o procesu,

(c) plánování procesu včetně kritických rozhodovacích momentů,

(d) přijetí a zapracování požadavků od stakeholderů – sem nepochybně patří i dohledový orgán.

*Využijte ORSA (vlastní posouzení rizik a solventnosti) -

jako nástroje kvalitního řízení organizace bez čekání na zákony a předpisy. Je to významný nástroj, nedílná součást druhého pilíře S2 a je možné s ním pracovat ihned. V budoucnu se stane nepochybně velmi silným nástrojem nejen pro potřeby regulátorů, ale i dalších externích stakeholderů a především bude kvalitním manažerským nástrojem.


Na čem závisí úspěch risk managementu

Úspěch ERM leží v kvalitním a časovém dodání potřebných informací vedení pro jeho rozhodovací proces a v akceptaci procesu všemi pracovníky dané organizace. Zatímco větší pojistitelé, zejména pak nadnárodní skupiny v oblasti modelování a implementaci risk managementu pracují, některé menší lokální organizace spíše čekají na to, co bude dál. Možná jim po přečtení prvního odstavce o odložení implementace S2 spadl kámen ze srdce; to je ovšem nedozírná chyba, protože ztrácí konkurenční schopnost a krok s ostatními.

Ing. Vladimír Pulchart, MBA

London Direct Underwriters, a.s.

Zdroj: Ing. Vladimír Pulchart

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články