Samoregulační standardy ČAP: Začátek nové éry - 1. část


			Samoregulační standardy ČAP: Začátek nové éry - 1. část
8.1.2015 Pojistný trh

Členské pojišťovny ČAP zavádějí do praxe od 1. ledna 2015 čtyři nová samoregulační opatření s cílem zajistit pro klienta větší transparentnost a srozumitelnost produktových informací. Pojistný trh tak reaguje na potřebu vyšší kultivace odborné péče o klienty a posílení důvěry veřejnosti v pojistný trh. Pojďme se na jednotlivé standardy podívat detailněji.

Pozn.: Článek je z důvodu délky textu rozdělen do dvou částí. První část se týká předsmluvních informací o produktu IŽP a modelaci vývoje pojistného. Druhou část článku najdete ZDE.

 

Předsmluvní informace o produktu IŽP

První standard usnadní klientovi orientaci v porovnání pojistných produktů. Pojišťovny totiž zájemcům o pojištění rozšíří rozsah tzv. předsmluvních informací daných zákonem o další údaje, které budou produkt charakterizovat. V rámci předsmluvních informací se klient dozví, jaká rizika produkt kryje, co ovlivňuje rizikovost investičního horizontu, zda je zhodnocení garantované, jaké jsou rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek, jaká je možnost kolísání hodnoty investice apod. Součástí budou informace o možnostech dalšího připojištění a nároky plynoucí z pojistné ochrany. Zároveň klienta před uzavřením pojistné smlouvy upozorní na úskalí produktu, na důsledky předčasného ukončení smlouvy nebo na výluky z pojištění. Zájemce tak získá možnost porovnání jednotlivých parametrů pojištění vedoucí k výběru produktu, který mu bude nejlépe vyhovovat. Součástí předsmluvních informací budou i informace uvedené v produktových infolistech, které se tímto ruší. Tyto předsmluvní informace také pojišťovny uveřejní v plném znění na svých webových stránkách.

Rozsah předsmluvních informací

Standardem se zavádí povinný minimální rozsah níže uvedených předsmluvních informací týkajících se konkrétního produktu, jeho možných pojištění, opcí a charakteru investic.

Rozsah předsmluvních informací:

 • Základní informace o nabízeném typu produktu (popis produktu), tj. např.:
  • jaká základní rizika produkt kryje (struktura produktu)
  • jaká je rizikovost podkladového aktiva a investiční horizont (upozornění na klíčová rizika ovlivňující hodnotu investice, význam investičního horizontu)
  • zda je zhodnocení garantované nebo ne a jaká je forma garance
  • jaké změny lze u produktu obecně provádět včetně informace o tom, zda je změna zpoplatněna
  • za jakých podmínek (obecných) lze provést:
   • mimořádné vklady a výběry včetně výše poplatku
   • změnu investiční strategie
  • upozornění na rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek, nebo na jiný obdobný poplatek
   • odkaz na sazebník poplatků, oceňovací tabulky a pojistné podmínky
 • Způsob fungování pojištění
  • stručně popsat nebo graficky znázornit, jak daný produkt funguje včetně mechanismu strhávání nákladů, poplatků a rizikového pojistného
 • Možnosti dalšího připojištění
  • obecné možnosti pojistné ochrany a nároky z nich plynoucí

Upozornění na úskalí produktu

 • investice
  • informace o tom, co by si měl zájemce o pojištění uvědomit, než pojistnou smlouvu uzavře, např.: zpoplatnění některých změn, nevýhodnost předčasného zrušení pojistné smlouvy
  • kolísání aktuální hodnoty investice
  • neexistence záruky návratnosti původně investované částky
 • rizika
  • přiměřené upozornění na výluky 
 • Daňové aspekty
 • Další důležité informace o produktu (např. o principu bonusů, apod.)

 

Modelace vývoje pojištění

Jako vodítko při výběru a sjednání pojištění pomohou další dva standardy. První z nich je modelace vývoje pojištění. Ta bude klienta informovat o vývoji předpokládané výše kapitálové hodnoty pojištění i odkupného v čase, resp. v závislosti na zaplaceném pojistném. Klient tak například uvidí při uzavření smlouvy, jaká předpokládaná částka mu bude vyplacena, pokud by smlouvu kdykoliv v konkrétním okamžiku zrušil. Doplněním modelace je grafické znázornění zhodnocení, které počítá jak s nulovým, tak i s několika nenulovými variantami zhodnocení rezervotvorné složky.

Forma a obsah modelace

A jaké jsou tedy konkrétní požadavky na formu a obsah u tohoto standardu? Modelace musí být zpracována na konkrétní nastavení pojistné smlouvy, nesmí být univerzální! Nejvyšší přípustné procento zhodnocení uváděné v modelaci (nebo jiných propagačních materiálech) je 7 %. Tento limit je platný pro všechny typy fondů, přičemž maximální zhodnocení pro konkrétní investiční nástroj je stanoveno s ohledem na rizikovost tohoto nástroje. Z modelace musí být dále jasně patrné, jaká konkrétní procentní výše zhodnocení byla použita. Závaznou formou modelace je tabulka s vyčíslením vývoje odkupného a kapitálové hodnoty pojištění (již na konkrétní výši zhodnocení vybranou klientem), která bude doplněna grafem s uvedením dalších variant možného vývoje odkupného a kapitálové hodnoty (vždy nulová, případně i příznivější nebo méně výnosná varianta zhodnocení), viz Tabulka a Vzorový graf. Nulovou variantu není nutné vytvářet u garantované strategie. V modelaci bude uveden odkaz na zdroj informací, ze kterých vychází výchozí hodnoty modelovaného zhodnocení finančních prostředků, a její součástí budou i další informace. Zejména pak ty o okolnostech, které vývoj odkupného a dalších parametrů smlouvy ovlivňují (např. upozornění na riziko kolísání hodnoty – ceny jednotky s důrazem i na možnost záporného zhodnocení při kratší době trvání pojištění apod.).  

Tabulka: Vzor tabulky[1]

 

Rok trvání pojištění

Zaplacené pojistné

Kapitálová hodnota

v Kč

Hodnota odkupného

v Kč

1

     

2

     

.

     

.

     

.

     

N[2]

     

 

 

Graf 1: Vzor grafu[3]

Zdroj: ČAP

 

Doplňující informace

Modelace se bude zpracovávat v rámci procesu uzavírání nové pojistné smlouvy a zájemce o pojištění by měl prokazatelně obdržet modulovaný vývoj již při sjednání pojištění. Modelaci může klientovi také zaslat pojišťovna společně s pojistkou, a to v tom případě, když ji zájemce o pojištění neobdrží při sjednání pojištění. Je také důležité uvést, že modelace se bude zpracovávat pro všechny typy rezervotvorného pojištění a že navržený minimální rozsah informací mohou pojišťovny dále rozšířit.

 

Další dva zavedené standardy naleznete v druhé části článku.

 


[1] Terminologie se může v jednotlivých pojišťovnách lišit (např. hodnota investice, stav individuálního účtu, výše odkupného apod.).

[2] N=poslední rok trvání pojištění.

[3] Terminologie se může v jednotlivých pojišťovnách lišit

 

Zdroj: časopis Pojistný obzor

Autor: Ivana Menclová, specialistka pojištění osob Česká asociace pojišťoven a RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz Supin, s. r. o.


Předplatné časopisu Pojistný obzor můžete zakoupit ZDE.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články