Samoregulační standardy ČAP: Začátek nové éry - 2. část


			Samoregulační standardy ČAP: Začátek nové éry - 2. část
13.1.2015 Pojistný trh

Členské pojišťovny ČAP zavádějí do praxe od 1. ledna 2015 čtyři nová samoregulační opatření s cílem zajistit pro klienta větší transparentnost a srozumitelnost produktových informací. Pojistný trh tak reaguje na potřebu vyšší kultivace odborné péče o klienty a posílení důvěry veřejnosti v pojistný trh. Pojďme se na jednotlivé standardy podívat detailněji.

V druhé části článku se dočtete o dalších dvou částech samoregulačních opatření, konkrétně Standardizovaný ukazatel nákladovosti a Rekapitulace pojistné smlouvy. První část najdete ZDE.

Standardizovaný ukazatel nákladovosti

Dalším standardem, který poskytne informaci o klíčových nákladech investičního životního pojištění, je standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN). Díky němu každý klient získá jasnou představu, kolik v rámci svého pojistného zaplatí na poplatcích a odměnách, jaká část pojistného připadá na krytí rizik a jak velká suma se bude zhodnocovat v investiční složce. Ukazatel se bude počítat pro každého potenciálního nového klienta individuálně v rámci konkrétní nabídky na sjednání produktu. SUN uvádí aktuální hodnotu, která je uvažována vždy na úrovni individuální smlouvy – výpočet je tedy zohledněn v modelaci jednotlivých pojišťoven. Ukazatel by neměl být zneužitelný a neměl by vést k prodeji produktů, jejichž uzavření pro konkrétního klienta není vhodné. Standard ale neodrazuje potenciální klienty od korektního sjednávání smluv životního pojištění – zejména k účelu krytí rizik. Je důležité říci, že u samostatných investičních produktů, se kterými je nákladovost investičního životního pojištění někdy zjednodušeně srovnávaná, nedochází ke sjednání žádné pojistné ochrany klientů a je rovněž nutné zdůraznit, že náklady (poplatky) v produktu slouží na pokrytí nákladů spojených s rizikem (MUW, likvidace pojistných událostí, náklady na zajištění, vývoj připojištění atd.). Ukazatel bere v potaz i další parametry pojištění, které jsou pro klienta zásadní, aby mohl učinit rozhodnutí o volbě pojistného produktu (např. při výhradní potřebě krytí rizik vyjadřuje náklad pro pojištěného přímo výše pojistného, která je spočítaná při rozumné míře výnosu). Navržený ukazatel dále umožňuje svoji jednoznačnou definici a minimalizuje prostor pro jeho umělé vylepšování (např. redistribucí jednotlivých složek pojistného), zároveň však jeho zavedení vyžaduje pouze přiměřenou míru náročnosti technické implementace.

Rozsah produktů pro použití SUN

Ukazatel má smysl uvádět pouze u IŽP, kde se kombinuje investiční a rizikový účel produktu. Z podstaty věci není nutné kritérium uvádět u produktů: 

 • kapitálového pojištění
 • rizikového pojištění
 • úrazového pojištění
 • investičního pojištění s pouze volitelnou investiční složkou
 • produktů neživotního pojištění

U samostatných produktů, kde dochází pouze ke krytí rizika, není možné ani částečně srovnávat finanční bilanci klienta, neboť ta závisí pouze na tom, jestli k pojistné události opravdu došlo. Situaci bez pojistné události, kdy klient „pouze“ zaplatil pojistné, nelze v žádném případě považovat za jeho ztrátu, neboť po celou dobu trvání pojistné smlouvy bylo související riziko klienta převzaté pojistitelem a pojistné představuje cenu za tento převod rizika.  

Základní principy výpočtu SUN

V rámci sledování celkové nákladovosti je nutné zohlednit:

 • nákladovost produktu na straně pojistitelů
 • nákladovost investičního fondu

Metoda zobrazení nákladovosti produktu spočívá v rozkladu celkově přijatého pojistného na složky (vždy v % vůči celkovému zaplacenému pojistnému a v absolutních částkách v Kč za celou dobu trvání pojistné smlouvy):

 • pojistné na krytí rizik
 • pojistné na vynakládané náklady pojistitele (počáteční, správní, likvidační)
 • pojistné na investice

Příklad takového výstupu nominálního rozdělení pojistného pro klienta je např. následující Graf 2:

Graf 2: Rozdělení zaplaceného pojistného

Zdroj: ČAP

Za účelem zajištění informovanosti klienta o nákladovosti investičního fondu jsou zveřejňovány informace o hodnotách syntetických Total Expense ratio (dále také TER / ongoing charges) pro investiční fondy, do kterých klient může alokovat část pojistného určenou k investování. TER / ongoing charges představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků. Tržním standardem pro uveřejňování syntetického TER / ongoing charges musí být:

 • dostupnost hodnot pro jednotlivé fondy / investiční strategie na webu dané pojišťovny
 • chápání hodnoty syntetického TER / ongoing charges jako součtu poplatků podkladových fondů a poplatků na straně pojišťovny
 • zohledněné období, ke kterému se hodnota TER / ongoing charges vztahuje (nejčastěji aktualizace jednou ročně dle účetního období podkladového fondu)

V případě, že se standardem ve vykazování nákladovosti investičních fondů stane v budoucnu jiný ukazatel, dojde k úpravě tohoto standardu tak, aby respektoval aktuální požadavky na informační povinnosti podílových fondů ohledně nákladovosti. Tržním standardem pro další zveřejňování na webu jsou v rámci této metodiky pro každého člena ČAP dále kompletní sazebníky:

 • poplatků ke všem aktuálně prodávaným produktům IŽP
 • přirozeného pojistného pro všechna rezervotvorná pojištění, jejichž krytí se nabízí v produktech IŽP

Metodická podstata

Zaměřme se nyní na metodiku standardu. Do kalkulací indexu nákladovosti nevstupují bonusy za bezeškodní průběh ani smluvní pokuty a další poplatky při nestandardním chování klienta. Do těchto kalkulací nevstupují ani jiné nepodmíněné pravidelné bonusy či bonusy za dožití a prostřednictvím těchto bonusů nelze nákladový ukazatel modifikovat ani uvádět alternativní hodnotu ukazatele s jejich započtením. Případné další parametry pojištění, typu koncové bonusy, bezeškodní bonusy mající dopad na nákladovost atd., jsou prezentovány zájemci tak, že nezasahují do samotného výpočtu ukazatele SUN ani do jeho grafického znázornění. Výpočty nákladovosti budou založené na předpokladu 0% zhodnocení fondů, včetně fondů se zafixovanou kladnou garancí (např. Technická úroková míra TÚM). Tato pravidla nevylučují, že pro další modelace celkové hodnoty prostředků klienta v rámci nabídky bude použita hodnota dle metodiky pojistitele. Jestliže smlouva stanovuje minimální postačitelné pojistné za předpokladu kladného zhodnocení, může platit, že součet pojistného na krytí rizik a pojistného na vynakládané náklady pojistitele přesahuje 100 % zaplaceného pojistného. V tom případě se do zobrazení SUN formou koláčového grafu vnášejí hodnoty pojistného na krytí rizik a pojistného na vynakládané náklady pojistitele normované na 100 % a část pojistného připadající na investice je nulová.

Další principy

Uváděná nákladovost pojistitele se vztahuje k okamžiku sjednání smlouvy a v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami může nastat situace, že vlivem nákladové inflace dojde ke změně nákladovosti v průběhu života smlouvy, a tím k úpravě souvisejících poplatků. Hodnota TER / ongoing charges jednotlivých investičních fondů i možnost alokace prostředků klienta mezi různě nákladové fondy se v průběhu trvání pojistné smlouvy může měnit a obě tyto okolnosti mohou výrazně ovlivnit konečnou úroveň nákladovosti investiční části. Fondy s garantovaným zhodnocením, pokud jsou uvedeny ve společné tabulce s investičními fondy s hodnotami TER / ongoing charges, mají vyplněnu místo hodnoty TER / ongoing charges informaci „Není definováno“, „Není relevantní“ apod. Důvodem je, že v těchto produktech je pro klienta garantované zhodnocení, kde uvedená garance je pro klienta již ve formě čistého výnosu. To nevylučuje, že pojistitel může připsat klientovi vyšší než garantované zhodnocení, o kterém bude klient informován. Dále pojistitel informuje o kompletních vlastnostech garantovaného fondu (výnos, podíl na přebytku atd.) v pojistných podmínkách/informaci o podkladovém aktivu.

Komplexní nástroj

Pojistné za případná připojištění – např. úrazové pojištění – bude uvedeno v rizikovém pojistném. V případě, že produkt umožňuje platby mimořádného pojistného, je dopad na ukazatel následující: jestliže bude mimořádný vklad ve smlouvě ujednán jako povinný (např. počáteční mimořádný vklad), bude zahrnut do výpočtu ukazatele SUN; v opačném případě, pokud zaplacení mimořádného vkladu není povinné, není mimořádné pojistné ve výpočtu ukazatele SUN zohledněno, což odráží zásadu výpočtu ukazatele SUN při standardním chování klienta. Kalkulace SUN bude klientovi předložena již při návrhu pojištění, aby mohl provést event. srovnání více nabídek (a nikoliv až při sjednání). Kalkulace bude také předložena v situacích, kdy dochází ke konverzi původně uzavřeného investičního pojištění pouze s volitelnou investiční složkou na IŽP kombinující investiční a rizikový účel produktu. Kalkulace je zpracována na celou dobu trvání pojistné smlouvy a nezohledňuje nákladovost vůči zaplacenému pojistnému, pokud dojde v průběhu trvání pojištění k nějakým změnám, např. k předčasnému ukončení pojistné smlouvy. V tomto případě bude nákladovost zpravidla vyšší než uváděná při sjednání pojištění. Skutečnost, že získatelské náklady se platí především v prvních letech trvání smlouvy, což představuje zásadní dopad do výše odkupného při předčasném ukončení smlouvy zejména v prvních letech jejího trvání, je zohledněna samostatným standardem ČAP o informování klienta o hodnotě odkupného při stornu po konkrétní době od počátku pojistné smlouvy.

Rekapitulace stavu pojistné smlouvy

Také poslední čtvrtý standard přijde klientovi vhod. Pojišťovny totiž od nového roku sjednotí rozsah informací uváděných ve výročních dopisech. Jejich součástí bude i rekapitulace stavu pojistné smlouvy, a navržený minimální rozsah informací mohou pojišťovny dokonce i rozšířit (doporučuje se např. rekapitulace pojištěných rizik). Klienti, kteří mají sjednané pojištění s rezervotvornou složkou, tak získají v rámci rekapitulace přehled o výkonnosti jejich produktu. V rekapitulaci stavu pojistné smlouvy/výročním dopise by měly být uvedeny tyto informace:

 • identifikace pojistitele
 • identifikace pojistníka
 • doba trvání pojištění
 • kapitálová hodnota[1] jednotlivých fondů v Kč
 • u údaje o výši odkupného bude uvedena konkrétní částka nebo informace, že při předčasném zániku pojištění je vyplacena hodnota podílových jednotek snížená o dosud neuhrazené počáteční náklady. V prvních letech trvání pojištění, kdy nárok na odkupné není, bude uvedena jako výše odkupného nula nebo „není nárok na odkupné“ s odůvodněním.
 • aktuální výše pojistného
 • zvolená lhůta pro platby pojistného
 • odkaz na jiné zdroje, kde lze získat další informace (např. webové stránky pojišťoven, call centra, infolinky, Help desky pojišťoven, apod.)
 • datum vytvoření Rekapitulace

Závěrem

Česká asociace pojišťoven chce pomocí nových samoregulačních standardů udělat vstřícný krok směrem ke klientovi, který se tak bude moci přehledněji orientovat v nabídce pojistného trhu. Cílem této aktivity by mělo být správné spotřebitelovo rozhodnutí a následné sjednání vhodného produktu životního pojištění u konkrétní pojišťovny. Standardy také přináší vyšší ochranu spotřebitele před zkreslováním informací, čímž se snižuje prostor pro nežádoucí misselling. Obecným cílem je pak zvýšení důvěry klientů v pojistný trh.[1] Terminologie se může u jednotlivých pojišťoven lišit
 

Zdroj: časopis Pojistný obzor

Autor: Ivana Menclová, specialistka pojištění osob Česká asociace pojišťoven a RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz Supin, s. r. o.


Předplatné časopisu Pojistný obzor můžete zakoupit ZDE.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články