Jednorázy v zahraničí – 3. díl seriálu


			Jednorázy v zahraničí – 3. díl seriálu
12.7.2012 Vývoj trhu

V předchozích dílech miniseriálu jsme se zabývali rozvojem jednorázů na našem pojistném trhu. Jaká však byla situace v zahraničí? V evropských zemích neměl vývoj jednorázově placeného pojistného společný znak. Pro jednotlivé země lze navíc jen složitě určit, jestli změna trendu na trhu jednorázů má přímou souvislost s krizí, nebo se jedná o zprostředkovaný dopad. Je také komplikované jednotlivé země porovnávat mezi sebou, protože vykazované hodnoty mohou mít odlišný význam. Co však lze hodnotit, jsou vývojové tendence. Díky tomu můžeme určit země, kde tento trh v období krize a krátce po jejím odeznění rostl (sem patří i Česká republika) a státy, kde naopak klesal a pak také ty, kde k žádným dramatickým změnám nedošlo. Obvykle se traduje, že našemu trhu jsou nejpodobnější trhy v sousedních zemích. Pro jiná pojištění to možná platí, ovšem v případě jednorázů nejsou analogie nikterak výrazné.

Rostoucí zájem v období krize

Francie – zájem o jednorázy do roku 2008 pomalu klesal, v období krize se však trend obrátil a došlo k podobně pomalému růstu.

Itálie – popularita jednorázů je v této zemi tradičně vysoká. V období krize se ještě zvýšila. Po jejím odeznění došlo naopak k pomalému poklesu.

Lucembursko – jednorázy dosahují tradičně vysokého podílu a v období krize se tento zájem ještě o něco zvýšil. Rozhodující část přitom tvoří pojistné ze zahraničí (cca 90 %).

Německo – jeden z našich sousedů, jehož trh zažil podobný vývoj. Nicméně obliba jednorázů je o něco menší než u nás. I to je jeden z důvodů, proč byly v Německu změny opticky výraznější. Byly sice analogické našim změnám, ovšem odlišnosti zaznamenáváme ve výši podílů na celkovém objemu pojistného v ŽP.

Stagnující zájem v období krize

Rakousko – z pohledu jednorázového pojistného jde o trh velice stabilní. Výsledky jsou zajímavé i z toho důvodu, že se jedná o zemi z našeho regionu. Je dokladem ošidnosti hledání analogií u našich sousedů. Rakouský trh není z hlediska obliby jednorázů příliš dynamický. Jejich podíl je v podstatě konstantní (s jediným výkyvem posledních let v roce 2005).

Švýcarsko – trh zaznamenal několikaletý pokles, který vyvrcholil v roce 2006. Od tohoto roku se začal objem pojistného opět zvyšovat. Vývoj jednorázů kopíruje vývoj celkového trhu a jeho podíl se tak v podstatě nemění. Krize se na zájmu o jednorázy ve Švýcarsku neprojevila.

Klesající zájem v období krize

BulharskoŽP je obecně velmi málo oblíbené. Ovšem podíl jednorázů je v jeho rámci poměrně vysoký. Krize zájem utlumila, s jejím slábnutím opět mírně rostl.

Finsko – obliba jednorázově placeného ŽP dlouhodobě klesala v průběhu celého minulého desetiletí. V období krize došlo ke zrychlení tohoto trendu. Po jejím odeznění však začal podíl jednorázů rychle růst. Otázkou je, zdali je to krátkodobý výkyv, nebo trvalejší trend.

Irsko – před krizí byl zájem o jednorázy poměrně vysoký. V jejím průběhu znatelně ochladl. Je otázkou na kolik to způsobil všeobecný pokles zájmu Irů spořit ve chvíli, kdy se jejich země ocitla v problematické situaci.

Kypr – jednorázy jsou dlouhodobě velmi málo oblíbené. Dokonce výrazně méně než v jiných zemích. V období krize pak došlo k dalšímu poklesu.

Maďarsko – příklad země z našeho regionu s diametrálně odlišným vývojem. K největšímu růstu došlo již v roce 2007, v průběhu krize přišel naopak pokles. Byl částečně logickou reakcí na předchozí prudký růst. V roce 2010 došlo k mírnému navýšení celkového objemu pojistného. Situaci zřejmě ovlivnilo i faktické znárodnění soukromých penzijních fondů a hledání nových investičních možností lépe chráněných před zásahy státu.

Malta - s blížící se krizí zájem o jednorázy poklesl, přestože jsou obecně poměrně oblíbené. Jak problémy odeznívaly, opět rostl. Lidé pravděpodobně svoje prostředky v roce 2008 investovali do jiných nástrojů, nebo je více spotřebovávali. Klesala také celková důvěra v ŽP.

Nizozemí – trh ŽP je na rozdíl od svého souseda Lucemburska založen na běžně placeném pojistném. To ovšem v poslední době zaznamenalo také postupný pokles. Obliba jednorázů se v období krize skokově snížila a tento stav trval i po jejím odeznění.

Slovensko – porovnání s vývojem na Slovensku je pro nás velmi zajímavé. Došlo tam v souvislosti s krizí jen k malému přechodnému poklesu obliby jednorázů. Zajímavostí je jeho struktura. Zatímco ještě v roce 2008 tvořilo mimořádné pojistné sotva 15 % objemu, v následujících letech dosahovalo praktické stejné úrovně jako samostatné jednorázy a v roce 2011 bylo dokonce vyšší.

Velká Británie – největší pojistný trh v Evropě. Britové v souvislosti s krizí omezili investice do jednorázů a vzhledem k jejich velmi vysokému podílu na ŽP, to znamenalo také výrazný propad trhu.

Pokračování zítra

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS