Vývoj pojistného trhu ve znamení překvapení


			Vývoj pojistného trhu ve znamení překvapení
16.5.2011 Vývoj trhu

Výsledky trhu po prvním čtvrtletí zpravidla dokumentují nejvýraznější změny v rozložení sil za celý rok. Nejsou zkreslené úspěchy a neúspěchy za předchozí období, ale bohužel popisují poměrně krátký časový úsek na to, aby bylo možno dělat na jejich základě zásadní závěry. Proto je letos poprvé doplňujeme i pohledem na výsledky za běžný rok, což je v tomto případě období duben 2010 až březen 2011.

V 1. čtvrtletí bylo zajímavé sledovat, nakolik zůstane zachován trend vývoje pojistného trhu, který byl charakterizován především výrazným nástupem jednorázově placeného ŽP, a zda některé produktové novinky (například přímá likvidace) výrazně promluví do podílu pojišťoven na trhu a jejich pořadí.

Pojistný trh za 1. čtvrtletí roku 2010 meziročně celkově rostl o téměř 5 %. Tento výsledek byl stejně jako v předchozích obdobích zajištěn díky pokračujícímu trendu velmi rychle rostoucího jednorázově placeného ŽP. NŽP opět pokleslo, podobně jako v předchozích čtvrtletích. Podíl ŽP se tak meziročně zvýšil o 4,4%b na 47,3 %. Oproti konci roku 2010 také vzrostl, přestože ne tak výrazně (o 0,6%b). ČR se tak velmi pomalu blíží poměrům běžným v Evropě, ovšem k jejich vyrovnání je stále ještě daleko (evropský průměr se pohybuje kolem 61 %). Tento trend ovšem nemusí zůstat zachován v případě poklesu objemu pojistného jednorázového ŽP, který není nepravděpodobný.

Kooperativa je poprvé jedničkou

Nejvýraznější změnou na pojistném trhu je změna na pozici „jedničky“ – stala se jí poprvé Kooperativa, která na druhé místo odsunula dosud vedoucí Českou pojišťovnu. Kooperativa má již tradičně nejsilnější 1. čtvrtletí roku, takže bude zajímavé sledovat, zda se v pozici nejsilnější pojišťovny udrží i po zbytek roku. Návratu České pojišťovny do pozice „jedničky“ napovídá i poměrně malý rozdíl mezi oběma pojišťovnami (jen 55 miliónů předepsaného pojistného, což je 0,14 % podílu na trhu). Nicméně obě postupně ztrácejí svůj tržní podíl. Na třetí místo se dostala ČSOB Pojišťovna (především díky jednorázovému ŽP), která na čtvrté místo odsunula Allianz. Podle výsledků za běžný rok, které jsou objektivnější především v tom, že eliminují sezonní výkyvy, je nejsilnější pojišťovnou stále Česká pojišťovna před Kooperativou, ČSOB Pojišťovnou a Allianz.

Neživotní pojištění pokleslo

V NŽP došlo celkově k poklesu o více než 3,1 %. Na pozici nejsilnější pojišťovny se opět vrátila Kooperativa (jako již tradičně na začátku roku), kterou následuje Česká pojišťovna. Třetí je dlouhodobě Allianz. Při hodnocení z pohledu běžného roku je nepatrně silnější Česká pojišťovna před Kooperativou (o 0,3% podílu na trhu). Třetí je i v tomto případě Allianz.

Příčinou poklesu v NŽP je stejně jako v roce 2010 především nižší objem předepsaného pojistného v pojištění vozidel (v POV o více než 10,5 %, v HAV o téměř 5,4 %). Objem POV v porovnání s rokem 2005 poklesl dokonce o 24 % při rostoucím počtu smluv. Důvodem je postupně se snižující cena pojištění, které je stále rozhodujícím parametrem pro výběr pojišťovny ze strany klientů. Zdá se, že ani nová služba tzv. přímé likvidace nepřinesla zásadní změnu v chování klientů. Důvodem je v tomto případě to, že ji v různé formě nabízejí v podstatě všechny velké a střední pojišťovny a neznamená tak zásadní konkurenční výhodu. Menší pojišťovny pak nadále o klienta bojují především cenou. V případě HAV má pokles na svědomí vedle snížení jeho ceny i to, že toto pojištění je stále částí klientů považováno za zbytné a některé existující smlouvy jsou tedy rušeny. U podnikatelských pojištění došlo, po poklesu v 1. čtvrtletí roku 2010 k růstu, který tento pokles v podstatě kompenzoval, takže výsledek je téměř shodný s výsledkem v roce 2009. Podobný vývoj zaznamenalo podnikatelské pojištění i při započtení povinného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Životní pojištění rostlo o 15,7 %

ŽP rostlo o 15,7 % a tedy o něco pomaleji než ve stejném období předchozího roku. „Jedničkou“ se překvapivě stala ČSOB Pojišťovna, která na druhé místo odsunula dosud dominantní Českou pojišťovnu. ČSOB Pojišťovna za svoji pozici vděčí především extrémnímu nárůstu jednorázově placeného pojistného, takže lze předpokládat, že její pozice nebude příliš stabilní (podobně jako v roce 2010 v případě Komerční pojišťovny). Pozici „trojky“ udržela z předchozího čtvrtletí Pojišťovna ČS, čtvrtá je Kooperativa. Na páté místo pak klesla Komerční pojišťovna, která byla v roce 2010 ve stejném období druhá. Objektivnější výsledky běžného roku ukazují, že nejsilnější je stále Česká pojišťovna před Kooperativou, která je velmi těsně následována Pojišťovnou ČS. Teprve pak následuje ČSOB Pojišťovna a Komerční pojišťovna.

A zase jednorázovky

Stejně jako v roce 2010, je i v 1. čtvrtletí roku 2011 způsoben rychlý růst objemu pojistného v segmentu ŽP růstem jednorázově placeného (o 36 %). Přes toto vysoké číslo, je to výrazné zpomalení oproti předchozím obdobím. O růst se přitom střídavě staraly různé pojišťovny – v roce 2010 především Komerční pojišťovna, v jeho konci Česká pojišťovna a nyní ČSOB Pojišťovna. Nicméně stále platí, že trend takto vysokého růstu tohoto typu pojištění není dlouhodobě udržitelný, na což jsme upozorňovali již v předchozích analýzách. Především bankopojišťovny, které jsou v prodeji jednorázově placeného pojištění tradičně nejúspěšnější, budou postupně svoje pozice ztrácet, pokud nezmění svoji strategii a nezačnou vytvářet dlouhodobě stabilní kmen běžně placených pojištění. V současné době je podíl jednorázově placeného ŽP 45,5 % a je tedy výrazně mimo všeobecně doporučované rozmezí 10-20 %. Je otázkou, zda je tento typ ŽP opravdu tím, co by pojišťovny měly preferovat. U jednorázově placeného ŽP je dominantní spořící složka, zatímco riziková část je často spíše symbolická (je součástí produktu jen proto, aby mohl být stále nazýván pojištěním). Z toho důvodu není tento typ produktu dobrou variantou ani pro klienty, protože neplní hlavní funkci pojištění – zajištění rizik.

Pojištění personálních agentur 

Pojišťovny zpravidla nepřinášejí v 1. čtvrtletí roku žádné zásadní produktové novinky. Letošní rok je výjimkou, která byla vyvolána legislativní úpravou vyžadující povinné pojištění personálních agentur. Zatím na tento požadavek trhu zareagovaly 2 pojišťovny – Slavia a UNIQA. Další zatím tento produkt nepřipravují.

V rámci ŽP představily některé pojišťovny nové jednorázově placené produkty, jiné nabídly nové fondy.

K novince v POV z minulého roku – „přímé likvidaci“ – se připojily další dvě pojišťovny – ČSOB Pojišťovna a ČPP. Tato služba je založena na úhradě nezaviněné škody poškozenému, pokud má u dané pojišťovny sjednané POV, a následné vymáhání vyplacené částky na pojišťovně viníka. V současné době tuto službu nabízí za různých podmínek 7 pojišťoven na základě pojištění POV. Jedna pojišťovna váže podobnou službu na klientem sjednané HAV, takže se nejedná o „přímou likvidaci“ v pravém slova smyslu.

Novinkou v oblasti služeb je možnost využití „chytrých telefonů“ (smartphonů) při nahlášení pojistné události (zatím pouze v případě dopravní nehody), včetně nafocení, záznamu nehody, určení polohy apod. a využití dalších asistenčních služeb. Tuto službu zatím představily téměř zároveň dvě pojišťovny – Česká pojišťovna a Direct.

Co dál s antidiskriminační směrnicí?

Nejvýraznější událostí, která zasáhla pojistný trh v 1. čtvrtletí roku, bylo rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) o zrušení výjimky ze směrnice 2004/113/ES (tzv. „antidiskriminační“ směrnice), na jejímž základě je možno využívat pohlaví pro určení výše pojistného nebo pojistného plnění. Výjimka přestane platit 21.12.2012. Rozhodnutí se neopírá o žádný znalecký posudek, který by potvrdil nebo vyvrátil závislost pravděpodobnosti pojistné události na pohlaví, ale spíše o formální nedokonalost této směrnice. ESD na stávající úpravě vadí, že pohlaví je na jedné straně zakázáno používat jako parametr pro výpočet pojistného/pojistného plnění, ale na druhé straně je ho povoleno ke stejnému účelu využívat v podstatě bez omezení.

V rámci úvah o daňové reformě se objevila informace o zrušení povinnosti zaměstnavatele mít pojištěnu odpovědnost podle zákona 125/1993. Pojištění by nadále fungovalo jako dobrovolné. Jestli by se zároveň znamenalo i plnou komercializaci tohoto produktu nebylo zřejmé a ani další podrobnosti se neobjevily. Pravděpodobně se tedy jednalo pouze o nahlas vyslovenou úvahu bez dalšího pokračování.


Poznámka: ve výsledcích ČAP se neobjevily dvě pojišťovny, které ještě v loňském roce reportovány byly: EGAP a MetLife Amcico (dříve Amcico). Zatímco EGAP nebyl reportován vzhledem ke své specifické činnosti (jedná se o „netržní“ pojistné), v případě MetLife Amcico jsou příčinnou technické důvody na straně pojišťovny. Abychom eliminovali v maximální možné míře nepřesnost a s přihlédnutím k tomu, zda budou tyto pojišťovny reportovány v rámci budoucích výsledků, rozhodli jsme se, že pojišťovnu EGAP nebudeme také nadále zahrnovat a pro MetLife Amcico stanovíme odhad výsledku. V praxi to znamená to, že došlo k drobnému zkreslení indexů za celkový trh a NŽP celkem (o 0,25%b respektive o 0,4%b). U pojišťovny MetLife Amcico jsme použili výsledky, kterých dosáhla ve stejném období roku 2010 a o ně jsme upravili výsledky celkového trhu, NŽP celkem, ŽP celkem, ŽP běžně a ŽP jednorázově placené. Důsledkem je to, že námi spočtené indexy se nepatrně liší od indexů zveřejněných ČAP.

 

NESS CZECH s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články