Na dumpingových cenách mají podíl zprostředkovatelé, pojistitelé i klienti


			Na dumpingových cenách mají podíl zprostředkovatelé, pojistitelé i klienti

V rámci volného seriálu s názvem Jak se žije makléřům se dnes věnujeme společnosti Sillet. Na českém pojistném trhu se Sillet pohybuje od roku 1993. Nejprve jako samostatné jednatelství České pojišťovny a.s., později od roku 1996 pod obchodním označením Sillet již jako nezávislý pojišťovací zprostředkovatel a člen finančně obchodní skupiny Sillet Group. Na otázky, týkající se makléřského byznysu odpovídal Ing. David Malík, manažer marketingu Sillet group a.s.

 

-Kdo patří převážně mezi vaše klienty?

Klientelu Sillet Group a.s. v přímé správě tvoří převážně střední korporátní podnikatelské subjekty, fyzické podnikatelské subjekty a doplňkově retailová klientela. V návaznosti na souběžnou broker poolovou činnost naší společnosti od roku 2008 výrazně narůstá podíl klientely v oblasti životního pojištění a investičních produktů, zprostředkovaného našimi partnery v rámci Programu Partner. 

 

-Jak se mění v průběhu doby makléřský byznys? A jak ho ovlivňují ti, kteří jsou ochotni nabízet dumpingové ceny? Kdy takové nešvary z trhu zmizí? A zmizí vůbec?

Za uplynulých 20 let, kdy jsme se úspěšně etablovali na českém pojistném trhu, jsme se setkali s mnoha nešvary, které nerovný konkurenční boj provází. Makléřská činnost jako taková se od doby její zákonné úpravy příliš nezměnila. Je zde stálá snaha o minimalizaci pojistného různými formami nebo nestandardní postupy výběrových řízení zejména u státních subjektů.

V obecné úrovni se setkáváme také s porušováním kodexu etiky makléřů. Např. filtrace obchodní marže do ceny pojištění je běžně praktikována. Globalizace trhu, spolu s diferenciací ekonomických možností makléřských firem, však sílí rok od roku více a tedy podmínky pro tvorbu dumpingových cen jsou stále, bohužel, významnější.

Nutno podotknout, že dle našeho názoru svůj podíl zde mají všechny tři zúčastněné strany. Nejen tedy pojišťovací zprostředkovatelé ve snaze uspět u klienta a navyšovat portfolio svých klientů. Také pojistitelé evidentně stanovují ceny pojištění na hranici ekonomické rentability, nebo i pod ní, samozřejmě s cílem růstu jejich produkce a posílení pozice a podílu na trhu.

V neposlední řadě pak tlačí také klientela, navyklá na běžnou praxi finančních pobídek makléřů a znalosti, leckdy nerentabilní tvorby ceny pojistného pojistitelů, ji významně užívá i zneužívá, což je ovšem pochopitelné. Je pravdou, že někteří pojišťovací zprostředkovatelé jsou ochotni jít pod nákladově únosnou mez při stanovování své ceny danou svou provizní odměnou. Tím degradují nejen sebe, ale celý brokerský systém. Obáváme se však, že ani chystaná novelizace zákona 38/2004 Sb. ve stávajícím formátu, nepřinese tomuto systému korektní prostředí pro rovné a vyvážené podmínky tržní soutěže mezi subjekty pojistného trhu.

 

-Máte své risk manažery, kteří podnikům a podnikatelům dokážou posoudit firemní rizika? Nebo dnes již mají velké firmy pro tyto účely své vlastní odborníky?

Firemní rizika  našich klientů  primárně vyhodnocujeme svými rizikovými manažery a to ve spolupráci s pověřených pracovníkem auditovaného subjektu, který zná své pracovní prostředí a pojistné potřeby daného podniku. Nezbytná je však také spolupráce s risk manažery jednotlivých pojistitelů při tvorbě finální ceny pojistného. Využívání vlastních nebo externích  odborníků pro stanovení rizikových podmínek u naší klientely není běžné a je plně respektována komplexní správa  a služby risk managementu.

 

-Co považujete za největší úspěch za dobu vašeho působení na trhu?

Největším úspěchem je vybudování dlouhodobých vztahů s více než 20 000 klienty a vytvoření kvalitní poolové spolupráce v  síti Programu Partner Sillet group pro více než 200 kvalitních pojišťovacích zprostředkovatelů. Velký význam přikládáme také stálému využívání a rozvoji sofistikovaného softwaru umožňujícího komplexní a široké informační a ekonomické využití jak našich klientů, tak partnerů. 

 

-Kolik lidí zaměstnáváte?

Naše společnost zaměstnává dlouhodobě 40 zaměstnanců. Zejména odborných produktových specialistů, manažerů správy a servisní administrativy pro poolové služby Programu Partner.

 

-Investují české firmy do pojištění?

Na českém trhu stále panuje stav, kdy pojištění je vnímáno pouze jako nutné zlo. Mnoho podnikatelů z řad malých a středních firem stále podstupuje riziko nepojištění a svůj majetek dostatečně nechrání pojistným krytím. Velké podniky jsou v tomto o krok dále a pojištění vnímají jako potřebné snížení rizika vzniku škody, resp. jejích následků na podnikatelskou činnost.

 

-Jak se vám spolupracuje s pojišťovnami?

Spolupráce s pojistiteli v oblasti správy podnikatelských rizik je zejména pro efektivní činnost makléřských servisních týmů pojistitelů velmi pružná a reflektuje dostatečně požadavky našich manažerů správy pojištění. Nedostatky ve spolupráci dlouhodobě přetrvávají zejména u pojistitelů s vlastní sítí pojišťovacích agentů. Stálý střet agentů a makléřských pracovníků mnohokrát limituje v korektním partnerství i pracovníky externí služby pojistitele. Setkáváme se s únikem informací poskytnutých našim makléřem pojistiteli v rámci nabídkového řízení a jejich zneužívání externími výhradními zástupci pojistitelů a s podobnými nešvary. 

 

-Co se pro vás změní v souvislosti s novým Občanským zákoníkem? 

Věříme, že nový občanský zákoník přinese větší míru přímé odpovědnosti zprostředkovatelů a zejména právního vědomi této odpovědnosti v celém systému zprostředkovatelů pojištění. Přispěje k eliminaci neseriozních „pojišťováků“, kteří zejména v oblasti retailového životního pojištění vytvářejí různé spekulativní pojistné smlouvy bez zřejmého zohlednění oprávněných potřeb klienta a s jediným cílem vlastního obohacení.

 

-Můžete se s námi podělit o příběh, ve kterém pomohlo některému z vašich klientů pojištění?        

Filozofii práce naší společnosti je naplnění denní služby pomoci při správě pojistné ochrany. Za léta praxe  a kooperace při správě pojištění jsme se již shodli s našimi klienty, že pojištění je nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru a vytváří stabilitu a jistotu, že nenadálá rizika, která u podnikání  a také v reálném životě nás všechny potkávají,  neznehodnotí podnikatelské úsilí našich klientů nebo jejich životní podmínky. Náš příběh pomoci pojištění našim klientům spatřujeme v integrálním vědomí nás všech o nezastupitelnosti kvalitního pojištění v našem každodenním životě . 

 

-Co očekáváte od letošního roku?     

Věříme , že také letošní rok bude znamenat další posílení slušnosti a odpovědnosti všech jednotlivců a subjektů působícím na dnešním, velmi nestabilním pojišťovacím trhu v České republice.

Závěrem nám dovolte poděkovat celému týmu opojisteni.cz za vyplnění dlouholetého informačního vakua kvalitním informačním portálem. Přejeme Vám hodně úspěchů.

Za odpovědi děkuje

Dagmar Šístková, redaktorka oPojištění.cz

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články