Analýza Kateřiny Lhotské: Začátek roku mnohé naznačil


			Analýza Kateřiny Lhotské: Začátek roku mnohé naznačil

Výsledky po 1. čtvrtletí 2013 naznačily odpovědi na některé otázky, které jsme si kladli v závěru roku minulého. Přestože máme za sebou teprve první tři měsíce roku, lze již na mnohé usuzovat. Zatím vše ukazuje na to, že náš skeptický pohled na změnu trendu v povinném ručení byl správný. Odhadli jsme také změnu vývoje v havarijním pojištění i v pojištění podnikatelů. V otázce jednorázů nelze zatím nic zásadního usuzovat. A kvůli tomu zatím nemůže dělat ani závěry o vývoji trhu v životním pojištění a trhu celkového. Kromě toho jsme zaznamenali posun i u některých připravovaných legislativních změn, pro pojistných trh však spíše škodlivých.

Rok 2013 začal v 1. čtvrtletí mírným růstem o 1,1%, když poměrně slušně rostlo životní pojištění, zatímco neživotní se blížilo stagnaci. V životním pojištění ovlivnily výsledek jako obvykle nejvíce jednorázy – tentokrát zlepšením. Podíl ŽP na celkovém objemu pojistného se tak sice meziročně zvýšil, když dosáhl hodnoty 48,3%, ovšem v porovnání s koncem roku 2012 se snížil z 51,1%.

Může za to tradiční nevyrovnanost v objemech pojistného v neživotním pojištění, které dosahuje nejlepších výsledků právě na začátku roku. Hladina 50% podílu ŽP tedy tentokrát překonána nebyla. Význam tohoto ukazatele však bývá neoprávněně přeceňován. Nevypovídá totiž nic o skutečné úrovni krytí rizik a tedy o vyspělosti pojistného trhu. To, že k evropskému průměru (cca 60%) máme poměrně daleko, tak ve skutečnosti nic moc neznamená.


Pořadí pojišťoven

V pořadí pojišťoven se nic podstatného nezměnilo. Nejsilnější zůstává Česká pojišťovna. Kooperativa je nadále „dvojkou“ trhu. Oba konkurenti ztráceli, ovšem první z nich více. Již od počátku roku 2011 byla na třetím místě ČSOB Pojišťovna (především díky jednorázovému ŽP) následovaná Allianz a Pojišťovnou ČS. Nyní se pořadí změnilo, když se na pozici „trojky“ vrátila Allianz, následovaná Pojišťovnou ČS a až za ně se propadla ČSOB Pojišťovna. Výsledky za běžný rok ukazují růst trhu o 1,5%. Pořadí dvou největších pojišťoven se nezměnilo, za nimi ovšem následuje ČSOB Pojišťovna, Allianz a Pojišťovna ČS. Podle výsledků pojišťovacích skupin se ukazuje, že VIG byla v 1. čtvrtletí výrazně silnější než její největší konkurent PPF. Za běžný rok je její náskok menší. Můžeme tak hovořit o dominanci skupiny VIG, která si upevňuje svoji pozici na našem pojistném trhu.


Neživotní pojištění

V NŽP se zastavil pokles z předchozích období a naopak byl zaznamenán nepatrný růst o 0,1%. Nejsilnější je stále Česká pojišťovna před Kooperativou a Allianz. V hodnocení za běžný rok je pořadí stejné, trh ovšem zaznamenal pokles o 0,9%. Jak za 1. čtvrtletí, tak i za běžný rok byla silnější skupinou PPF, která si tak v NŽP zachovává dominanci. Hlavní příčinnou změny trendu je zmírnění poklesu v pojištění vozidel (v POV -3,4%, v HAV -0,5%). Mírnější pokles ukazují hodnoty i za běžný rok (-4,0% u POV a -2,5% u HAV). Začíná se tak projevovat vliv změn v sazbách pojistného. Nicméně k obratu, který byl možná někým očekáván, zatím nedošlo. Mohou za to rozdíly v přístupu pojišťoven. Stále totiž existují takové, které nabízejí POV za nízkou cenu i pro klienty generující škody. Mírný pokles jsme zaznamenali i v pojištění podnikatelů, které v 1. čtvrtletí meziročně ztratilo 0,2% a podobný vývoj zaznamenalo i za běžný rok, kde ztratilo 0,7%. I zde se tak začínáme potýkat s problémem klesajících sazeb. Vše nakonec zachraňovaly ostatní produktové skupiny NŽP, které meziročně rostly o 3,7% (o 3,1% za běžný rok).


Životní pojištění

ŽP se po stagnaci v roce 2012 vrátilo k růstu o 2,1%, když v běžném roce rostlo dokonce o 3,9%. Tento vývoj nejvíce ovlivňují již tradičně jednorázy, ovšem i v oblasti běžně placeného pojistného bylo dosaženo dobrých výsledků. Na pozici „jedničky“ je stále Česká pojišťovna. Druhé místo si drží Pojišťovna ČS, před Kooperativou a Komerční pojišťovnou. Dvě posledně jmenované společnosti odsunuly na páté místo ČSOB Pojišťovnu. Výsledky za běžný rok pak potvrzují pozici České pojišťovny následované Pojišťovnou ČS, ČSOB Pojišťovnou a Kooperativou. Při hodnocení skupin dominuje z obou pohledů VIG, která svoje postavení průběžně posiluje.


Dění na pojistném trhu

Hned v prvních dnech roku jsme zaznamenali velmi důležitou zprávu o změně majetkových poměrů ve skupině Generali PPF, kterou ovládne italská Generali odkoupením podílu od PPF Group. Dojde tak k ovládnutí České pojišťovny a pojišťovny Generali. K 1. lednu byl také dokončen proces spojení pojišťoven MetLife Amcico a Aviva. Nový subjekt působí na našem trhu pod názvem MetLife pojišťovna.

V 1. čtvrtletí jsme nezaznamenali žádnou zásadní produktovou novinku, ani výrazný posun v oblasti služeb. Pokračoval trend rozšiřování povinného ručení o některé prvky havarijního pojištění (krádež apod.) a objevovaly se nové produkty zaměřené na ženy. Kupodivu nikdo nepředstavil žádný produkt nebo kampaň zaměřenou na životní pojištění pro muže a těžící tak, alespoň mediálně, za zrušení výjimky z antidiskriminační směrnice k 21. 12. 2012. Toto zrušení se sice dostalo do našeho právního řádu až v tomto roce, ovšem pojišťovny začaly od uvedeného data rozhodnutí ESD respektovat. V souvislosti s II. pilířem penzijního systému nabídly některé pojišťovny pojištění „schopnosti spořit“.


Legislativa

V oblasti Solvency II byla aktivní EIOPA, která zveřejnila 27. 3. 2013  návrh na zavedení prozatímní opatření v rámci příprav na spuštění samotné Solvency II. Obsahuje například upravené výkaznictví obsahující údaje, které měly být předmětem vykazování až po spuštění celého komplexu pravidel. Znamenalo by to tak především zvýšení administrativní zátěže pojišťoven vytržené navíc z kontextu dalších opatření. Termín samotného spuštění je přitom v tuto chvíli neznámý. V poslední době se ukazuje jako nejpravděpodobnější datum 1. 1. 2016.

Došlo také k výraznému vývoji v české legislativě s dopady do pojišťovnictví. V březnu 2012 byl schválen nový občanský zákoník, do jehož textace se po 8 letech opět vrací úprava pojistné smlouvy. Tato norma je účinná od 1. 1. 2014. Zákoník zavádí celou řadu novinek, jako je např. mnohem širší definice pojmu „pojistný zájem“, nebo naopak jiné běžně používané pojmy neupravuje. Ovšem mnohem podstatnější změny obsahuje v obecné „nepojišťovácké“ části. Jednou z nejzásadnějších je třeba faktický konec oceňovacích tabulek využívaných pro likvidaci škod na zdraví. Asi největší změnou je však samotná filozofie normy. Upřednostňuje obsah před formou a dává přednost prokázané vůli před exaktními kroky.

Tato filozofie ovšem není v souladu s další připravovanou novelou, kterou je zákon 38/2004 o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Ta byla schválena v únoru v prvním čtení poslaneckou sněmovnou.

Zároveň je ve fázi přípravy úplně nový zákon o distribuci finančních služeb, který by měl sjednotit pravidla pro všechny oblasti trhu s finančními produkty (jako je tomu například na Slovensku). V oblasti distribuce také připomeňme připravované směrnice Evropské komise regulující zprostředkování pojištění (IMD2) a distribuci produktů s investičním prvkem (PRIPs).

Došlo také k zatížení pojišťoven další odvodovou povinností (tedy v podstatě „sektorovou daní“). Po několika neúspěšných pokusech přišla v listopadu 2012 poslanecká iniciativa, která byla po určitých modifikacích schválena sněmovnou i senátem a čeká na podpis prezidenta. Podle této normy by pojišťovny odváděly 3% z objemu pojistného z povinného ručení do tzv. Fondu zábrany škod, ze kterého by byly financovány složky záchranného systému. Tato povinnost by měla platit od 1. 1. 2014 a nebude znamenat nic jiného, než zvýšení ceny pojištění.


Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články