Mnohamiliónové pokuty za uhynulé obojživelníky? I to vyřeší pojištění


			Mnohamiliónové pokuty za uhynulé obojživelníky? I to vyřeší pojištění

Hrozí, že vaše firma zlikviduje lokalitu, kde ještě donedávna žili ohrožení obojživelníci? Náprava, kterou v takovém případě může nařídit Česká inspekce životního prostředí, se může vyšplhat na několik miliónů korun. Pro mnohé firmy to může být likvidační. Řešením je pojištění ekologické újmy. Nejen o tomto produktu jsme si povídaly s ředitelkou pojišťovny ACE Lenkou Dočekalovou.


*Začněme oklikou – tedy historií. Kdy vznikla pojišťovna ACE Limited?

ACE Limited byla založena ve Spojených státech v roce 1985 a to 34 společnostmi Fortune 500 za účelem upisování nadměrků pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy vedení společnosti (tedy D&O)

Evropská část ACE - ACE European Group Limited, má sídlo v Londýně (dále jen AEG) a pobočky ve 27 evropských zemích a dále v zemích středního východu a v některých zemích Afriky. V evropských zemích působí AEG prostřednictvím poboček. To platí i pro Českou republiku, kde podniká AEG jako organizační složka.

Výjimkou je pobočka AEG v Rusku, protože tam musí být podle ruských zákonů založena pobočka v podobě akciové společnosti. Obdobně tomu je i v Turecku. Poslední novinkou z podzimu loňského roku je otevření kanceláře AEG na Ukrajině.


*Kdy jste začali nabízet pojištění v České republice?

Licenci od České národní banky obdržela ACE European Group, org. složka v roce 2007. Aktivně jsme začali pojištění nabízet od roku 2008.


*Kolik lidí pracuje v české organizační složce ACE?

V kanceláři ACE v České republice pracuje pět lidí, takže patříme, pokud jde o počet zaměstnanců, mezi malé pojišťovny. Máme 280 pojistných smluv a okolo 200 klientů - od malých firem až po středně velké a velké společnosti. Někteří klienti u nás mají víc než jeden druh pojištění, proto je počet smluv vyšší než počet klientů.


*Co všechno klientům nabízíte?

Nabízíme standardní produkty: majetkové pojištění, různé technické druhy pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění členů orgánů společnosti (D&O), skupinové úrazové pojištění a cestovní pojištění a v neposlední řadě i pojištění ekologické újmy a odpovědnosti za ni. Jde o produkt, který sice není novinkou, ale je to relativně nový produkt na evropských pojistných trzích. Předpokládám, že o něm budeme hodně slyšet v tomto roce a určitě i v průběhu příštího roku.

Pro naše mezinárodní klienty upisujeme i pojištění klinických hodnocení. Jde však o riziko, které lze pojistit pouze v rámci mezinárodních programů. Pojištění klinických hodnocení tedy nenabízíme na českém trhu jako standardní produkt.*Říkáte, že o pojištění ekologické újmy budeme hodně slyšet. Proč?

Zájem o pojištění ekologické újmy je dán tím, že zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (zákon č. 167/2008 Sb.), který je účinný od srpna 2008, v jednom ze svých paragrafů říká, že společnosti, které provádějí činnosti, uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona, mají povinnost prokázat, že mají finanční zajištění k náhradě nákladů na nápravu a prevenci vyžadovaných dle tohoto zákona. Tato povinnost začne platit od 1. 1. 2013. Byť zákon ukládá odpovědnost za ekologickou újmu již od roku 2008, povinnost prokázat určitou podobu finančního zajištění budou mít znečišťovatelé až od roku 2013.

Domnívám se proto, že největší zájem o sjednání tohoto pojištění bude právě letos – zejména ze strany společností, které poskytují činnosti a služby, specifikované v příloze č. 1 zákona. Zdůrazňuji, že tyto společnosti jsou odpovědné za ekologickou újmu, ať jsou pojištěny či nikoliv, odpovědnosti se v žádném případě zprostit nemohou.

Zákon má jedno úskalí: tím je limit ve výši 20 miliónů korun. Pokud společnostem na základě hodnocení rizik vyjde, že náklady na nápravu ekologické újmy budou menší než 20 miliónů korun, nemusí mít finanční zajištění. Obdobně to platí pro společnosti, jejichž hodnocení rizik sice prokáže náklady vyšší než 20 miliónů korun, ale společnost je registrována v Programu EMAS nebo prokazatelně zahájila činnosti potřebné pro získání ISO 14000, nebo jej již má.


*Co tedy platí povinně pro společnosti, které spadají do kategorie hrozící újmy přesahující 20 miliónů korun?

Společnosti, které mohou způsobit ekologickou újmu jejíž náprava bude vyšší než 20 miliónů korun a nebudou splňovat výše uvedenou podmínku, budou muset prokázat, že mají finanční zajištění. Podle mého názoru ukázalo ministerstvo životního prostředí tržní přístup k této problematice: společnosti si finanční zajištění mohou zajistit pomocí komerčního pojištění nebo pomocí smluvní nebo bankovní garance nebo případně i vytvořením vlastního rezervního fondu. Jsem přesvědčena, že pojištění je tou lepší variantou. Mimo jiné i proto, že pojistitelé, které takové pojištění nabízejí, disponují know-how a zkušenostmi z jiných zemí, kde je tato problematika řešena a mohou tedy tyto zkušenosti přenést do zemí, kde se s tím teprve začíná.

Jiné podoby finančního zajištění mohou mít určitá úskalí nebo výjimky z garance, které mohou být v neprospěch znečišťovatele, který způsobí ekologickou újmu.


*Jaké náklady pojišťovna za pojištěného znečišťovatele uhradí?

Pojištění ekologické újmy a odpovědnosti za ni má dvě části: první se týká pojištění „veřejnoprávní ho“ charakteru odpovědnosti za škodu, tj. pojištění nákladů na nápravu, které musí znečišťovatel uhradit v souladu s výše zmíněným zákonem o předcházení ekologické újmě, pokud ekologickou újmu způsobí.

Druhá část produktu má charakter „soukromoprávní“ odpovědnosti za škodu , tj. odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, ať už fyzickým nebo právnickým, na zdraví nebo na majetku. Pojistné krytí je velmi podobné pojistnému krytí v případě obecné odpovědnosti za škodu.


*Můžete uvést konkrétní příklad?

V roce 2009 rozhodla Česká inspekce životního prostřední o “trestu“, který nařídila zaplatit společnosti CZ Golf Investment . Šlo o částku, dosahující výše téměř 4 milióny korun. Firma musela opravit zanedbaný rybník v Ludvíkovicích, kam se měly převážet ohrožené druhy živočichů z míst, kde se stavělo. Společnost totiž při budování golfového hřiště zlikvidovala lokalitu ohrožených obojživelníků a plazů. Firma s trestem souhlasila.

Jindy může jít o uhynulý dobytek soukromého zemědělce, který má vedle továrny ustájený skot a v důsledku ekologické újmy mu skot pojde. Nebo může jít o uhynulou drůbež.

ACE dokáže poskytnout pojistnou ochranu, požadovanou přesně podle zákona o ekologické újmě.

Volitelnou součástí tohoto pojištění je možnost uzavřít smlouvu o pojištění provozu, respektive o úhradě ušlého zisku v případě, že firma způsobí ekologickou újmu a v důsledku této újmy nemůže provozovat svoji činnost. Přijde tím pochopitelně o tržby a tím i o zisk.

Děkuji vám za rozhovor.

Dagmar ŠístkováZdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články