O pojištění chat a chalup


			O pojištění chat a chalup

Na otázky týkající se pojištění chat a chalup odpovídá Olga Kobilková z České pojišťovny.

Na jaká rizika se vztahuje pojištění chat a chalup?

Hovoříme-li o rekreačních objektech a jejich pojištění, měli bychom mít vždy na paměti skutečnost, že je třeba pojistit jak stavbu, tak movité věci, které tvoří její vnitřní zařízení. Přestože pojištění stavby a pojištění zařízení rekreačního objektu jsou na sobě nezávislá, lze je za výhodných podmínek sjednat v rámci jedné pojistné smlouvy, jednoho „balíčku občanských pojištění“.


Pokud se týká rizik, na něž se pojištění vztahuje, jsou to:


v případě pojištění stavby pojistná nebezpečí:

 • „živelní“, tj. požár, výbuch, přímý úder blesku; pád letadla, případně jeho části nebo nákladu; vichřice nebo krupobití; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení

 • „povodeň nebo záplava“

 • „vodovodní“, tj. voda vytékající z vodovodních zařízení včetně ztráty vody; přetlak nebo zamrzání vody;

a dále:

 • „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží“

 • „poškození nebo zničení stavebních součástí pachatelem“;

 • „vandalismus“,

 • „úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci“;

 • „náraz vozidla“;

 • „pojištění skel“, „přepětí“; „poškození zateplené fasády (ptáky, hlodavci a hmyzem)“.


Pojištění stavby lze sjednat v některé z pěti nabízených variant START, STANDARD, EXCLUSIVE, EXCLUSIVE PLUS nebo EXCLUSIVE MAX, které se od sebe liší rozsahem pojistné ochrany, jak je patrné z následujícího přehledu:

Start

pojištění proti škodám živelním

Standard

navíc proti var. Start zahrnuje rizika povodeň a záplavu, škody vodovodní, pojištění skel All Risk a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Standard

Exclusive

navíc oproti variantě Standard zahrnuje také rizika odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží, poškození stavebních součástí pachatelem, přepětí a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Nadstandard

Exclusive Plus

navíc oproti variantě Exclusive zahrnuje poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci, hmyzem pojištění porostů na pozemku a dále pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Nadstandard

Exclusive Max

nad rámec varianty Exclusiv plus zahrnuje také rizika vandalismus včetně sprejerství, náraz vozidla, ztráty vody (náhrada nákladů při úniku vody v důsledku závady na vodovodním zařízení). Dále obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu občana - vlastníka nemovitosti a pojištění Asistence pro dům a byt v rozsahu Exclusive - stavba.v případě pojištění zařízení rekreačního objektu - movitých věcí jsou to pojistná nebezpečí

 • „živelní“, tj. požár, výbuch, přímý úder blesku; pád letadla, případně jeho části nebo nákladu; vichřice nebo krupobití; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení

 • „povodeň nebo záplava“

 • „vodovodní“, tj. voda vytékající z vodovodních zařízení

a dále

 • „odcizení věci krádeží vloupáním“

 • „odcizení věcí loupeží (loupežné přepadení)

 • „vandalismus“ (úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci)

pokud je ve smlouvě ujednáno, pak také „přepětí“


Je dobré mít také indexaci?

Proces indexace je v systému pro sjednávání nových smluv občanského pojištění nastaven tak, že klient může již v okamžiku sjednávání zvolit, zda chce v budoucnu indexovat pojistnou částku k výročnímu dni pojištění, či nikoliv.


Je-li sjednáno pojištění s valorizací, ujednává se, že v rámci výročního dne počátku pojištění může být provedena valorizace (zhodnocení) pojistné částky s ohledem na:

 • aktuální index stavebních děl … v případě pojištění staveb

 • aktuální index spotřebitelských cen … v případě pojištění zařízení rekreačního objektu

Současně s valorizací pojistné částky bude upraveno i pojistné.

 
Je nutné v případě vloupání vždy sepsat zápis za účasti Policie ČR?

Vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, pak povinností pojištěného je mj. učinit bez zbytečného odkladu oznámení Policii ČR.

 
Hradí pojišťovna jen to, na co má majitel doklady o koupi?

Pokud pojistná událost již nastala, je povinností pojištěného bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody, vyčíslit nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku pořízení a ceny, za kterou byla věc pořízena a umožnit pojišťovně pořídit kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně provést potřebná šetření.


Předpokládá se, že klient nemá doklady od starších věcí, které nejsou v záruce, a samozřejmě, že v takovém případě nebude pojistné plnění za tyto věci odmítnuto. Ale jako obranu proti případnému nepoctivému jednání má ČP v pojistných podmínkách uvedeno, že: „…pokud nejsou v době pojistné události pojišťovně k dispozici doklady, které identifikují pojistnou událostí postiženou pojištěnou věc a její hodnotu (např. znalecký posudek, certifikát, doklad o dědictví, doklad o zakoupení) vyhotovené před pojistnou událostí nebo není-li pojištěná věc v pojistné smlouvě uvedeným způsobem jmenovitě specifikována, pak pojišťovna poskytne pojistné plnění do limitu max. 20 000 Kč za jakoukoliv jednotlivou pojištěnou věc.

 
Jak je to s pojištěním chat a chalup, které jsou v povodňové oblasti? Jsou nepojistitelné?

Jak již bylo výše uvedeno, pojištění staveb (kromě varianty START) i pojištění vnitřního zařízení je standardně sjednáváno s pojistnou ochranou proti povodni a záplavě. Ale v oblastech, které jsou z hlediska tohoto nebezpečí rizikové, bude pojistné vyšší než tam, kde povodně a záplavy nehrozí. Jsou místa poblíž vodních toků, která bývají zaplavena téměř vždy při větších deštích. V takových lokalitách pojištění sjednáme, avšak s výlukou pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články