Obsah, meze a limity pojmu „odborná péče“ v pojišťovnictví


			Obsah, meze a limity pojmu „odborná péče“ v pojišťovnictví

Pojem odborná péče je jedním z ústředních principů výkonu pojišťovací činnosti pojišťovnou i pojišťovacím zprostředkovatelem. S odbornou péčí je povinna dle § 6 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb. jednat pojišťovna i dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb. pojišťovací zprostředkovatel. Také zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zmiňuje požadavek odborné péče v § 4 odst. 1. Avšak pouze poslední z uvedených zákonů vymezuje pojem „odborná péče“ (i když jen ve vztahu k tomuto zákonu) jako úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a jež odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti. V souvislosti s odkazem na § 6 odst. 1 zákona o pojišťovnictví je vhodné připomenout, že vedle povinnosti jednat s odbornou péčí je pojišťovna povinna postupovat obezřetně, neprovádět činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Ze vzájemné vazby těchto povinností dovozuji nezbytnost nahlížet na jejich výkon komplexně, s vědomím toho, že jsou neoddělitelně spjaty a vzájemně se podmiňují. Jedna bez druhé samostatně existovat nemůže.

Zákonem je tedy pojišťovně uloženo jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Orgán dohledu v pojišťovnictví však vynechal jeden z potřebných, ne-li nezbytných kroků, jenž měl vcelku logicky po přijetí zákona o pojišťovnictví následovat (pro úplnost – původní zákon o pojišťovnictví povinnost jednat s odbornou péčí pojišťovnám neukládal, tuto povinnost měli pouze pojišťovací makléři a agenti). Tímto chybějícím krokem, který by měl tvořit neoddělitelnou součást výkonu dohledu v pojišťovnictví, je právě vymezení pojmu „odborná péče“ ve vazbě na pojišťovnu coby subjekt povinný jednat s odbornou péčí způsobem, který ji neomezí v její povinnosti postupovat obezřetně.

Další nejasnosti
V Úředním sdělení ČNB ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění je však tento přístup k chápání a výkladu pojmu „odborná péče“ popřen. ČNB se v tomto dokumentu snaží o propojení povinností pojišťovny a pojišťovacího zprostředkovatele tak, že v konečném důsledku přenáší na pojišťovnu odpovědnost za nedostatek odborné péče způsobené zprostředkovatelem v situaci, kdy má pojišťovna podle § 6a zákona č. 38/2004 Sb. „pouze“ odpovědnost za škody způsobené jeho činností.

Ve zmíněném úředním sdělení ČNB vypočítává, jaké konkrétní kroky musí pojišťovna učinit směrem k zájemci o uzavření smlouvy investičního životního pojištění. Diskutabilní je rovněž konstatování ČNB, jež se objevuje v bodě II. Obecně k plnění informačních povinností odst. 1 a které v konečném důsledku dále umocňuje potřebu či až nezbytnost jasného vymezení pojmu „odborná péče“. Jde o následující tvrzení: „ČNB upozorňuje, že formální splnění informačních povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nelze zaměňovat se splněním povinnosti jednat při sjednávání pojištění s odbornou péčí, jelikož z povinnosti jednat s odbornou péčí mohou plynout dodatečné nároky (zvýrazněno) na rozsah, způsob či formu informování zájemců o uzavření pojistné smlouvy a pojistníků.“

Spletitá situace
Současná situace je tak pro pojišťovny velmi nepřehledná. Chybí prvek předvídatelnosti dalších kroků dohledového orgánu, kterými bude pojem odborné péče interpretován a zpřesňován způsobem, jenž umožní dohlíženým subjektům (v tomto případě pojišťovnám) optimalizovat činnost tak, aby byla naplněna nejen zákonná povinnost jednat s odbornou péčí, ale i požadavek obezřetného postupu při provádění všech činností.

V bodě II. Obecně k plnění informačních povinností odst. 4 výše uvedeného úředního sdělení je konstatováno: „ČNB očekává, že pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel v rámci své povinnosti jednat s odbornou péčí a s ohledem na zákaz nekalých obchodních praktik poskytnou zájemci…úplné, aktuální a nezkreslené informace o nabízeném pojištění“, aniž by se dohledový orgán jakkoli vypořádal s faktem, že povinnosti uložené pojišťovacím zprostředkovatelům v § 21 zákona č. 38/2004 Sb. na pojišťovnu nedopadají, stejně jako se povinnosti uložené pojišťovně v zákoně 277/2009 nevztahují na pojišťovací zprostředkovatele. Fakt, že činnost obou těchto subjektů je vzájemně propojena a v konečném důsledku je neoddělitelná, neznamená, že obsah a náplň jimi vykonávaných činností je totožný. Není!

Obsah pojmu „odborná péče“ u pojišťovny
Existuje široká škála činností a postupů, kterými pojišťovna naplňuje zákonem stanovenou povinnost výkonu své činnosti s odbornou péčí. V obecné rovině sem patří přiměřené ověřování toho, zda jsou zájemcům o uzavření pojistné smlouvy řádně pojišťovacími zprostředkovateli předávány informace a dále zavedení efektivních kontrolních postupů směrem k pojišťovacím zprostředkovatelům.

Nejčastěji jsou tyto požadavky naplněny zakotvením v jednotlivých vnitřních předpisech, jež jsou jménem konkrétní pojišťovny jednající zprostředkovatelé povinni dodržovat, případně jsou ujednány smlouvou mezi pojišťovnou a konkrétním zprostředkovatelem. Takto pojatý obsah pojmu „odborná péče“ však pokrývá pouze jeho část. Nezbytné je stanovení hranice či vzájemného vztahu mezi jednáním s odbornou péčí a plněním informačních povinností. Tato potřeba je aktuální mimo jiné s ohledem na extenzivní výklad těchto pojmů ze strany ČNB.

1 Zveřejněno ve Věstníku ČNB, částka 15/2010 ze dne 3. září 2010, (vycházela přitom z metodiky Komise pro cenné papíry – Posuzování odborné péče).

 

JUDR. MONIKA BAYEROVÁ, PH.D.
REFERÁT COMPLIANCE
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Plné znění naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz. Přehled článků vycházejících v aktuálním čísle najdete ZDE

Pojistný obzor

 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články