Žádost o poskytnutí podpory zemědělského pojištění končí již 1. října!


			Žádost o poskytnutí podpory zemědělského pojištění končí již 1. října!
30.9.2013 Tiskové zprávy

Každý rok se čeští zemědělci obracejí na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) s žádostí o poskytnutí podpory pojištění. Podpora náleží na uhrazené pojistné za pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat.U zemědělských plodiny se rozlišují speciální a ostatní plodiny. Do kategorie speciálních plodin se řadí trvalé kultury včetně školek (ovoce, chmel, vinná réva), jahody, konzumní zelenina, okrasné rostliny včetně školek a LAKR, přadné rostliny (len, konopí). Nově pro rok 2013 také produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

Plodiny se pak dále dělí dle podporovaných a nepodporovaných rizik, přičemž do skupiny podporovaných rizik spadá krupobití, požár, vichřice, povodně nebo záplavy, sesuv půdy, vyzimování, vymrznutí, jarní mráz a mráz.

U hospodářských zvířat je dělení o něco jednodušší, rozlišuje se pouze mezi podporovanými a nepodporovanými riziky. Podporovány jsou živelní škody, nebezpečné nákazy a jiná hromadná onemocnění infekčního nebo parazitárního původu. Na akutní otravu, zasažení zvířete elektrickým proudem nebo jednotlivé škody na plemenných zvířatech se podpora nevztahuje.

Samotné žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat průběžně v době od 1. března do 1. října, kdy bude příjem žádostí ukončen. Do tohoto termínu musí být pojistné uhrazeno. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na letošní rok a doklady prokazující úhradu pojistného na letošní rok je možné předložit dodatečně, nejpozději však ke dni 1.11.2013.

Kompletní žádost zahrnuje následující dokumenty:

  1. Řádně a úplně vyplněný formulář žádosti

  2. Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy vč. Soupisu pojištěných plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné dodatky vztahující se k Příslušnému roku u pojištěných zvířat
   a Rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje)

  3. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně oveřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok

  4. Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek)

  5. Zřizovací listina (dokládají školy a univerzity)

Dosud povinná příloha k žádosti- Sběrný arch a Přehled o platbách pojistného na příslušný rok byly pro rok 2013 zrušeny.

Agra pojišťovna začala svým klientům vystavovat potvrzení na uhrazené pojistné koncem srpna. S blížícím se termínem ukončení příjmu žádostí vystavuje a rozesílá potvrzení denně, a to automaticky, bez výzev klienta či makléře. Pro usnadnění kompletace žádosti přikládá rovněž kopii pojistky či předpis pojistného, seznam pojištěných ploch či zvířat a vyúčtování pojistného plnění v případě škodní události.

Veškeré informace a upravené Pokyny a Zásady včetně výkladového listu a potřebných formulářů naleznete na webových stránkách fondu, www.pgrlf.cz.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články