Vienna Insurance Group v roce 2013


			Vienna Insurance Group v roce 2013

Solidní provozní výkonnost v náročném obchodním roce

V obchodním roce 2013 získal koncern Vienna Insurance Group předepsané, konsolidované pojistné ve výši 9,2 mld. EUR. Cílené snížení aktivit v rámci krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění v Polsku, omezení v oblasti pojištění motorových vozidel v Itálii a měnové efekty (způsobené zejména devalvací české koruny) mají za následek pokles pojistného o 4,4 procenta. Bez těchto vlivů dosáhla Vienna Insurance Group solidního provozního růstu pojistného o 2,8 procenta. 

„Výzvy spojené s obchodním rokem 2013 se zrcadlí i v koncernovém pojistném. Z důvodu orientace na výnosy jsme soustavně snižovali objem obchodní činnosti v odvětvích s nízkými maržemi, například v Rumunsku a Polsku. Naproti tomu Vienna Insurance Group na ostatních trzích překročila hranici 1 miliardy eur pojistného. Prostřednictvím strategických akvizicí na stěžejních trzích Polska a Maďarska jsme dále upevnili postavení Vienna Insurance Group a posílili náš odbyt“, komentuje vývoj koncernu Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group. 

V neživotním/úrazovém pojištění kleslo pojistné o 1,2 procenta. Bez již uvedených mimořádných vlivů bylo dosaženo růstu o 1,6 procenta. 

Potěšitelnou výkonnost projevila Vienna Insurance Group v oblasti mimo pojištění motorových vozidel, kde došlo k přírůstku o zhruba 5 procent. Vyšší poptávka v tomto segmentu dokazuje dlouhodobý potenciál moderních pojistných produktů na trzích SVE. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group toho využívají prostřednictvím intenzivních prodejních opatření, která slouží k další diverzifikaci a rozložení rizik portfolia. 

V životním pojištění dosáhla Vienna Insurance Group po odečtení vlivu útlumu krátkodobého jednorázově placeného pojištění v Polsku a měnových vlivů provozního růstu o 4,3 procenta. Pokles pojistného o 8,3 procenta je výsledkem uvedených vlivů. V životním pojištění se nadále velmi pozitivně projevuje úspěšná spolupráce s Erste Group. Příležitosti, které v budoucnu nabízí životní pojištění, koncern ještě intenzivněji využije prostřednictvím svých nejnovějších akvizicí v Maďarsku a Polsku. 

Pojistné ve zdravotním pojištění vzrostlo o 1,6 procenta na přibližně 400 mil. EUR. 

Náročné podmínky zejména na rumunském trhu a vývoj v Itálii vedly management koncernu k provedení oprávek hodnoty podniků a k přijetí dalších preventivních opatření, jenž v daném obchodním roce výrazně zatížila provozní zisk. Koncernový zisk (před zdaněním) proto představuje 355,1 mil. EUR (-37,0 procenta). Výsledek koncernu po odečtení těchto mimořádných vlivů dosáhl zhruba 570 mil. EUR. 

Tato mimořádná opatření se projevila i zvýšením Combined Ratio na 100,6 procenta. 

Finanční výsledek koncernu si zachoval stabilní výši kolem 1,2 mld. EUR. Finanční umístění Vienna Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhly téměř 30 mld. EUR (k 31. prosinci 2013). 

Na základě vynikající kapitálové vybavenosti a setrvalé míry solventnosti přes 200 procent, stejně jako solidního provozního výsledku koncernu, bude valné hromadě Vienna Insurance Group navrženo zvýšení dividendy na 1,30 EUR (+10 centů) na akcii. 

Nejvýznamnější údaje o trzích Vienna Insurance Group 

Rakousko – stabilní jednička rakouského trhu 

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku, tedy Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a pojišťovna s Versicherung, získaly solidní pojistné ve výši 4,1 mld. EUR a jsou nadále jasným lídrem rakouského trhu.

Pojišťovna Wiener Städtische Versicherung dosáhla velmi potěšitelného vývoje v neživotním/úrazovém pojištění. V oblasti havarijního pojištění motorových vozidel představuje nárůst více než 6 procent. Celkově zaznamenala Vienna Insurance Group v segmentu majetkového/úrazového pojištění mírný pokles pojistného o 1,3 procenta, a to výhradně z důvodu útlumu pojištění motorových vozidel pojišťovnou Donau v Itálii. Bez tohoto vlivu představuje nárůst v neživotním/úrazovém pojištění v Rakousku zhruba 3 procenta. 

V životním pojištění dosáhla pojišťovna s Versicherung navzdory vývoji na trhu růstu o 1,7 procenta. Celkově však v tomto segmentu došlo k poklesu pojistného o 1,8 procenta. 

Ve zdravotním pojištění docílily rakouské koncernové společnosti potěšitelného nárůstu o
2,8 procenta. 

Wiener Städtische Versicherung dosáhla navzdory vysokému zatížení povětrnostními škodami vynikající hodnoty Combined Ratio ve výši zhruba 94 procent. Celkově představuje zisk (před zdaněním) Vienna Insurance Group v Rakousku 232,7 mil. EUR, Combined Ratio má hodnotu 101,4 procenta. Je to dáno zejména vývojem obchodní činnosti a preventivními opatřeními v souvislosti s činností pojišťovny Donau Versicherung v Italii. 

Česká republika – růst výsledku navzdory velkým povětrnostním škodám 

České koncernové společnosti Vienna Insurance Group tržním podílem o výši 33,1 procenta – ve velmi náročném konkurenčním prostředí – dále posílily své postavení čísla 1 o téměř celý procentní bod. 

V roce 2013 získaly tři koncernové společnosti v České republice pojistné ve výši 1,8 mld. EUR
(-1,9 procenta). Po odečtení měnových vlivů to představuje plus 1,4 procenta. Velmi potěšitelný je růst v segmentu životního pojištění o téměř 4 procenta, dosažený úspěšným prodejem nových produktů

Combined Ratio dosáhlo navzdory zatížení povětrnostními škodami vynikající hodnoty 91,5 procenta. Zisk (před zdaněním) stoupl – bez ohledu na devalvaci české koruny – o dalších 1,5 procenta na rekordní hodnotu 197,8 mil. EUR. 

Slovensko – silný růst v životním pojištění 

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group na Slovensku opět potvrdily prvenství na trhu a zároveň zvýšily náskok před konkurencí o přibližně jeden procentní bod. Získaly tak tržní podíl ve výši 34,5 procenta. 

Vienna Insurance Group se na Slovensku úspěšně podařilo prosadit svou strategii růstu nad úrovní trhu a zvýšila tak pojistné o 5,8 procenta na 744,7 mil. EUR, zatímco celý pojistný trh vzrostl pouze o 2,7 procenta. Pojistné stouplo zejména v životním pojištění o výrazných 10,2 procenta. Mimořádných úspěchů přitom dosáhl bankovní prodej prostřednictvím lokální dceřiné společnosti Erste Group, který vzrostl o významných 30,7 procenta. 

Slovenské koncernové společnosti VIG dosáhly zisku (před zdaněním) 55,3 mil. EUR. Ukazatel
Combined Ratio byl s hodnotou 93,6 procenta opět na velmi dobré úrovni. 

Polsko – ukázkový příklad strategie orientované na výnosy

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group získaly celkové pojistné ve výši 1,1 mld. EUR a
obsadili tak silné 3. místo na polském pojistném trhu, vyznačujícím se velkou konkurencí. V ostatních segmentech majetkového pojištění dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group významného nárůstu pojistného o zhruba 13 procent. 

„Naše angažovanost v Polsku je ukázkovým příkladem výnosově orientované strategie Vienna
Insurance Group v regionu SVE. Naše koncernové společnosti v souladu s měnícím se vývojem na trhu sledují rozdílný kurz, který zohledňuje růstové, resp. klidové fáze na trhu. Našemu koncernu se tak daří optimálně využít existující potenciál“, uvádí Peter Hagen, CEO VIG. 

Zisk (před zdaněním) významně stoupl o 20,8 procenta na 50,2 mil. EUR. Ukazatel Combined Ratio, který se podařilo snížit o další 1,4 procentního bodu, dosáhl velmi dobrých 96,2 procenta. To posiluje ziskovost Vienna Insurance Group na polském trhu. 

Rumunsko – preventivní opatření a restrukturalizace 

Obchodní rok 2013 se pro Vienna Insurance Group na rumunském trhu vyvíjel nepříznivě. Přetrvávající iracionální soutěž v pojištění motorových vozidel, ze kterého se koncern převážně stáhl, měla za následek pokles pojistného na 361,8 mil. EUR (-11,5 procenta). 

Z důvodu složité situace na rumunském pojistném trhu proběhly hluboké restrukturalizace a byla přijata preventivní opatření. Tyto kroky slouží k vytvoření dobrého základu pro budoucí vývoj koncernových společností. Současně se to projevilo na negativním výsledku (před zdaněním) ve výši 98,7 mil. EUR. Značně to ovlivnilo i Combined Ratio, které výrazně překročilo úroveň 100 procent. 

Ostatní trhy – nárůst pojistného a zisku 

Na „Ostatních trzích“ získala Vienna Insurance Group v obchodním roce 2013 díky silnému růstu ve výši 8,8 procenta poprvé pojistné převyšující 1 mld. EUR. V životním pojištění (+11,7 procenta) i v neživotním/úrazovém pojištění (+8,2 procenta) pojistné významně stouplo a dosáhlo celkové výše 1,1 mld. EUR. Po odečtení vlivu měnových kurzů představuje nárůst pojistného dokonce 11,4 procenta. 

„Velmi pozitivní vývoj v tomto segmentu je výsledkem našeho strategicky jedinečného postavení. Vienna Insurance Group je pojišťovací koncern s nejširším geografickým záběrem ve střední a východní Evropě a této skutečnosti využívá k dalšímu upevňování prvenství na trhu“, zdůrazňuje Peter Hagen. 

Pozitivní vývoj dokazuje příklad některých trhů. V Maďarsku stouplo pojistné o potěšitelných
14,6 procenta, především díky dobrému vývoji v oblasti korporátního pojištění. V Srbsku dosáhla společnost Wiener Städtische Osiguranje vzestupu pojistného o vynikajících 17,9 procenta, rostla zejména v oblasti životního pojištění. V Turecku pokračoval dobrý vývoj obchodní činnosti nárůstem o 5,5 procenta, po odečtení vlivu měnových kurzů dokonce o 15,5 procenta. Úspěšný rozvoj obchodní činnosti zaznamenalo i Bulharsko, kde pojistné stouplo o 3,9 procenta. 

Jako mimořádně dynamicky rostoucí region se opět projevily země Pobaltí. Koncernové společnosti zde v životním pojištění rostly nad průměrem trhu o vynikajících 35,5 procenta. Zisk (před zdaněním) stoupl dokonce o jedinečných 42,6 procenta. 

Celkově stoupl zisk (před zdaněním) v tomto segmentu na dosud nejvyšší hodnotu 40,3 mil. EUR a Combined Ratio dosáhlo 98,6 procenta. 

Group Embedded Value – pokračující růst 

Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, sestává z čistého jmění Vienna Insurance Group a aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene životního a zdravotního pojištění spolu, a byl certifikován společností B&W Deloitte GmbH, Kolín nad Rýnem. 

Setrvalost rozvoje pojišťovací činnosti Vienna Insurance Group se odráží v tom, že hodnota Group Embedded Value (po zdanění) k 31. prosinci 2013 vzrostla o 11,0 procenta na 6,2 mld. EUR (přizpůsobená hodnota za rok 2012: 5,5 mld. EUR). Marže nového obchodu ve střední a východní Evropě se 6,0 procenta opět představuje špičkovou hodnotu i v mezinárodním meřítku.

VIG

Zdroj: Vienna Insurance Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články