Chartis je celosvětově spolehlivým partnerem v pojištění ekologických škod


			Chartis je celosvětově spolehlivým partnerem v pojištění ekologických škod
24.10.2012 Rizika

Odpovědnost za ekologické škody představuje pro společnosti a podniky v regionu střední a východní Evropy rostoucí a velice nákladné riziko. Kombinace  společenského povědomí z existujícího a možného znečištění a vyvíjející se ekologické legislativy převedla odpovědnost za ekologické škody na soukromé společnosti a podniky.  

Pojišťovna Chartis, která se do konce tohoto roku vrátí ke svému původnímu jménu AIG, nabízí pojištění enviromentálních rizik řadu let jak celosvětově tak i v České Republice jako reakci na stále se zvyšující nebezpečí environmentálních škod i jako možnou ochranu před finančními ztrátami způsobenými ekologickými škodami. To nabývá na významu zejména v souvislosti se zákonem 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ze dne 22.4.2008, který upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické ujmě a při její nápravě. Tento zákon ukládá provozovatelům rizikových činností, uvedených v Příloze 1 tohoto zákona, povinnost zabezpečit finanční zajištění na prevenci a nápravu ekologické újmy. Vzhledem k tomu, že povinnost zabezpečit si finanční zajištění vzniká dnem 1.1.2013, je otázka zajištění dostatečných finančních prostředků aktuálním tématem.

Česká republika se tímto krokem připojuje k zemím, jejichž legislativa je již uvedeným změnám přizpůsobena. Jak je tedy tato problematika vnímána jinde ve světě? Podíváme-li se mimo země EU, jsme svědky změn právních předpisů skutečně všude. I v zemích jako Argentina, Kolumbie, Rusko, Filipíny nebo Indonésie je řešení otázky škod na životním prostředním aktuálním tématem. V EU byla směrnice týkající se odpovědnosti za škody na životním prostředí přijata a současně také vstoupila v platnost již v roce 2004. Jednotlivé země EU prosazují v rámci implementace zmíněné normy různé přístupy. Některé státy vyžadují povinné pojištění pro určité skupiny podniků, ostatní státy preferují nepřímý přístup. Za účelem získání povolení k provozu, je třeba prokázat finanční zajištění. Příkladem země EU s pravděpodobně nejpřísnějším přístupem je Španělsko. Jedním z důvodů je událost z dubna roku 1998, kdy došlo k průmyslové havárii v Andalusii, na jihu Španělska. Došlo k protržení přehrady v dole Los Frailes a uvolnění až 5 milionů m3 důlních hlušin obsahujících těžké kovy. Vodní toky Agrio a Guadimar (hlavní zdroj vody pro národní park Donana, který je na seznamu světového dědictví UNESCO a je jedním z největších národních parků v Evropě) je rozšířily do vzdálenosti dalších 40 km. Vyčištění trvalo tři roky s odhadovaným nákladem přibližně 6 miliard Kč.

Na základě zkušeností Chartis lze říci, že např. v Portugalsku je nejpopulárnější formou finanční rezervy v oblasti zajištění firem pro případ ekologických škod právě pojištění. Portugalsko implementovalo výše uvedenou směrnici do své legislativy s platností a účinností od ledna 2012. Oproti tomu v Maďarsku by legislativní změny měly vstoupit v platnost k 1.1.2013, stejně tedy jako u nás finační zajištění by mělo být povinné pro všechny společnosti, které zpracovávají, přepravují a produkují nebezpečné odpady (odhadovaný počet firem, kterých by se toto mohlo týkat je 1500).

Pojišťovna Chartis působí ve více než 130 zemích světa a z celosvětových zkušeností může čerpat i její evropská, potažmo česká organizační složka. Jen v Evropě vyplatil Chartis svým klientům v roce 2011 denně v průměru částku 1,25 milionu Kč v rámci krytí odpovědnosti za ekologické škody, celková částka pojistného plnění dosáhla tedy více než 450 mil. Kč.

Pro zvýšení povědomí o této problematice spustila pojišťovna Chartis webové stránky, které velmi srozumitelným způsobem tuto problematiku popisují. Stránky jsou dostupné na následujícím odkazu: http://www.chartisinsurance.com/_877_351037.html

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se v oblasti problematiky environmentálních škod obrátit na Mgr. Renatu Menšíkovou, která se již několik let pojištěním environmentálních škod zabývá a její emailová adresa je: renata.mensikova@chartisinsurance.com

Chartis

Zdroj: CHARTIS EUROPE S.A.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články