Podvody v kamiónové dopravě rostou, pojišťovny odmítají plnit


			Podvody v kamiónové dopravě rostou, pojišťovny odmítají plnit
28.2.2013 Rizika

Odborníci odhadují, že v roce 2011 se v Evropě ztratilo 200 tisíc zásilek v hodnotě 8 miliard eur (!). Podvodný byznys tohoto druhu doslova kvete. Vrásky dělá nejen dopravcům, ale i pojišťovnám.

Kolika českých subjektů se toto číslo týká, na tuto otázku odpovídá Ing. Luboš Mervart ze společnosti MERKA Spedition s.r.o., který je vedoucím expertní skupiny SSL ČR: „To nelze přesně určit, neboť mezi postižené mohou patřit čeští odesílatelé i kupující, kteří objednávají firmy přímo u dopravců, ale i české spediční firmy, které přepravy pro své příkazce obstarávají a čeští dopravci, pokud plní úkoly pro dalšího dopravce,“ a dodává: „Zájmy českých subjektů mohou být dotčeny, ať už k odcizení nákladu dojde na území ČR nebo mimo něj.“

Přesná a vyčerpávající evidence policie neexistuje – přestože v poslední době patrně dochází ke zlepšení. Pojišťovny si tento druh škodních událostí nevedou jako samostatnou položku a tudíž nelze získat snadno přesné údaje – zde dochází v poslední době ke snaze o sumarizaci v součinnosti pojišťoven a Svazu spedice a logistiky pro potřeby Ministerstva vnitra ČR.


Jak se to dělá

Mezi obecné předpoklady vzniku podvodu v dopravě lze počítat nedokonalé právní prostředí, zhoršující se ekonomická situace, globalizace pohybu zboží, služeb, informací a kapitálu na jedné straně a nepřizpůsobení represivních systémů na straně druhé (tj. zločin působí bez hranic, kdežto orgány činné v trestním řízení pouze na území ohraničeném hranicemi státu bez efektivní nadnárodní spolupráce). Dále potom snižující se obecná úroveň odbornosti většiny účastníků přepravního trhu mj. opět v souvislosti s absolutním tlakem na co nejnižší cenu služeb a zboží, tlak na dodávky just-in-time pod značnými sankcemi z důvodu minimalizace zásob a tím i vázaných finančních prostředků jakož i neochota státních institucí řešit problém, který je v současnosti plně sponzorován soukromými subjekty.

„Předpokladem vzniku podvodu je rovněž určitá nedůslednost objednatele (odesílatele/příjemce/spediční firmy) při objednávání přepravy, i když někdy v daném čase a na danou destinaci je velmi obtížné tomuto podvodu předejít – a to především z důvodu např. neexistence webových stránek menších dopravců popř. jejich výhradní používání pouze mobilních telefonů a volných e-mailových adres, nikoli pevných telefonních linek nebo faxu,“ vysvětluje Mervart.


Nejde o novinku

Typů podvodů v dopravě je velké množství a nejedná se o žádnou novinku. Nový trend v těchto podvodech co do počtu a kvality lze zaznamenat v posledních cca 2 letech, a to u podvodů na bázi falešného, neexistujícího dopravce, kdy podvodník zcizí identitu reálně existujícího dopravce. Využívá k tomu informací ze spedičních databank, stres spedičních firem v odpoledních hodinách, kdy je nutno přepravu pod tlakem příkazců za každou cenu zajistit, velmi dobrého technického vybavení často založeného na předchozí krádeži např. prostředků výpočetní techniky ve velkém, dalších informací z Internetu např. o registrační značce vozidel (RZ).

„Zjevně dochází rovněž k infiltraci nastrčených osob do velkých spedičních firem, patrně i pojišťoven či jiných institucí, vždy s cílem opatřit informace o přepravách či doklady reálně existujících dopravců za účelem sjednání přepravní smlouvy na účet dopravce,“ dodává Mervart.


Kamion zmizí z dohledu i ze světa

Při realizaci pak falešný kamion – resp. kamion opatřený falešnou registrační značkou s řidičem, který je většinou je bez informací a má pokyny k provedení pouze dílčího úkonu za hotovostní odměnu bez osobní znalosti objednatele – vyzvedne zásilku, nezřídka v rozmezí dvou dnů i několik zásilek, a poté se falešný kontakt odmlčí a kamion (označený falešnou RZ) i se zbožím zmizí z dohledu.


Černý Petr v rukou pojišťoven?

Pojišťovny přistupují ze svého pohledu k těmto podvodům logicky – tj. na jedné snaze kladou důraz na prevenci pojištěnců (v tomto případě spedičních firem), na druhé straně přistupují patrně k minimalizaci povinnosti pojistného plnění úpravami pojistných podmínek. Podle Mervarta se tím spediční firmy dostávají do neřešitelné situace, neboť přes vynakládání značného úsilí, času, energie a peněz nelze stoprocentně vyloučit vznik škody způsobené podvodným dopravcem, a spediční firmy v případě, že pojišťovna neplní, musí škody v řádech statisíců a milionů korun krýt ze svého, což je neudržitelný stav.


Řešení se hledá – zda se najde, nikdo neví

Spediční firmy ve spolupráci s některými pojišťovnami, pojišťovacími makléři spedičními databankami, policií, a v poslední době i za poměrně aktivní účasti zástupce Ministerstva vnitra, ČESMAD BOHEMIA v rámci pracovní skupiny se zaměřením na podvody v dopravě Svazu spedice a logistiky intenzivně hledají řešení.

Zatím nejdůležitějším výsledkem této činnosti je přijetí Bezpečnostních pravidel pro speditéry založené na získávání dokladů o dopravci a ověřování jejich účasti ve spedičních databankách, kontaktů z různých zdrojů, ověřování mobilních telefonů na pevných linkách, registračních značek vozidel, pojistných smluv apod.

„Je to náročná součást spediční práce, když ne vždy se daří všechny kroky splnit – např. o některých dopravcích jsou některé informace obtížně dohledatelné (ačkoli se může jednat o poctivého dopravce), někdy jsou nepřekonatelné komplikace s ověřováním platností pojistných smluv u některých pojišťoven (ačkoli bylo se zástupci pojišťoven dohodnuto, že pojišťovny budou poskytovat informace o platnosti/neplatnosti předložené pojistné smlouvy – neposkytnutím této informace pak ztěžují preventivní opatření, na které směrem ke spedičním firmám samy kladou důraz, s některými pojišťovnami je naopak spolupráce bezchybná),“ vysvětlil Mervart.

V rámci pracovní skupiny taktéž probíhá intenzivní komunikace s policií s cílem docílit systematického zlepšení efektivnosti vyšetřování těchto případů. Další snahou je docílit možnosti důvěryhodného ověřování registračních značek kamionů – databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP) nesplnila v tomto smyslu očekávání z důvodu velmi vysokého procenta chybovosti a tím i nespolehlivosti. Úsilí o navázáni komunikace s Ministerstvem dopravy ČR jakožto správcem registru vozidel coby jediného oficiálního zdroje registračních značek se doposud nesetkalo s úspěchem – příslušný odbor Ministerstva dopravy ČR prostě se Svazem spedice a logistiky zatím vůbec přes snahu SSL nekomunikuje ….

„Neboli něco dělat lze, ale pokud se některé státní instituce rozhodnou, že jim daňový poplatníci nestojí za to, aby s nimi spolupracovaly, pak kromě sčítání a následného vymáhání škod z peněz jiných daňových poplatníků (z důvodu maření možnosti preventivních opatření ze strany státu) lze cokoli proti tomuto typu podvodu dělat jenom velmi obtížně,“ uzavírá Mervart.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články