Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 2. díl


			Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 2. díl
16.3.2012 Rizika

Pojistný podvod je trestná činnost s vysokou mírou latence a jeho skutečný rozsah nelze přesně určit. Boj proti němu je však zásadní pro celou společnost, protože neodhalené pojistné podvody vedou ke zhoršení celkového škodného průběhu pojištění s přímým dopadem na výši pojistného všech poctivých klientů.

Výsledky pojišťoven při odhalování pojistného podvodu za rok 2011 potvrzují již dříve uváděné trendy v této oblasti, tedy vyšší míru aktivity pojišťoven spočívající v implementaci účinných procesů a nástrojů, které jim pomáhají pojistné podvody odhalovat. Tuto aktivitu do jisté míry podporuje i současná stagnace růstu přijatého pojistného, při které jsou pojistitelé za účelem udržení pojistných sazeb na konkurenceschopné úrovni více motivováni bránit se před požadavky na výplatu pojistných plnění z podvodných škod. Vedle zvyšování kapacit specializovaných oddělení, zabývajících se odhalováním pojistných podvodů, investují pojistitelé nemalé částky do speciálních softwarových programů pro detekci pojistných podvodů a nástrojů pro forenzní analýzu dat. Zásadním trendem je také zaměření na efektivnější rozdělení činností, kdy agenda odhalování a šetření méně závažných podvodů je u některých významných pojistitelů přesunována do oddělení likvidace škod. Specializovaným útvarům se tak otevírá prostor pro šetření závažnějších podvodů, často páchaných organizovanými skupinami pachatelů, jejichž odhalování a prokazování je z časového i odborného hlediska náročnější.

 

Otázky a odpovědi týkající se statistik pojistných podvodů:

  1. Co je příčinou tak výrazného nárůstu odhalených PP v loňském roce?

Příčinou je značný nárůst počtu odhalených případů pojistných podvodů v pojištění motorových vozidel, kde se pojistitelé cíleně zaměřili na relativně nízké fingované škody.

  1. Existují v CR regiony/oblasti/města, kde je pácháno výrazněji více pojistných podvodů?

Taková statistika nemůže vlivem vysoké latence pojistného podvodu existovat. ČAP regionální statistiku odhalených pojistných podvodů nevede.

  1. Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti odhalování PP?

Konkrétní způsoby odhalování pojistných podvodů jsou pochopitelně součástí know-how jednotlivých pojistitelů. Obecným trendem poslední doby je snaha o cílenější zaměření boje s pojistným podvodem, ať už prostřednictvím přijímání organizačních opatření nebo prostřednictvím investic do speciálních nástrojů na odhalování pojistných podvodů. ČAP také letos spustila Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), který umožní automatickou detekci specifických pojistných podvodů páchaných napříč pojistným trhem.

  1. Jak probíhá komunikace a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a měla by, podle vašeho názoru, mít policie zvláštní divizi pro pojišťovnictví a bankovnictví?

Pojišťovny se zástupci orgánů činných v trestním řízení samozřejmě spolupracují, nicméně Policie ČR se nachází v poměrně složité vnitřní situaci a to se pochopitelně odráží i na míře této spolupráce. Řada kvalifikovaných a dlouho sloužících policistů od policie odešla a stává se, že vyšetřování policie je zdlouhavé a přístup jejích příslušníků k vyšetřování samotnému pasivní. Stává se, že nepomůže ani proaktivní postoj ze strany specialistů pojišťoven, často bývalých policistů, ani předání již kvalitně zpracovaného případu. Právní problematika v bankovnictví a pojišťovnictví je poměrně složitá a často se setkáváme s tím, že orgánům činným v trestním řízení musíme podrobně vysvětlovat a objasňovat, jaký problém vlastně řešíme. Určitě se však najdou i vyšetřovatelé, jež jsou velmi zkušení a se kterými je komunikace nastavena tím správným způsobem. Bohužel jich však rapidně ubývá.

  1. Mají pojišťovny dostatek možností a kompetencí k odhalování PP?

Zákonné prostředky pojistitelů k odhalování pojistných podvodů a uchránění pojistných plnění, která se podvodníci snaží od pojišťoven vylákat, jsou v ČR podle našeho názoru dostatečné. Podle našeho názoru však chybí širší povědomí pojistníků o skutečnosti, že za pojistné podvody platí prostřednictvím vyšších pojistných sazeb všichni poctiví pojistníci, a proto je v zájmu všech poctivých pojistníků, aby proti nim pojišťovny bojovaly. Někteří klienti chápou šetření pojistné události a s ním související prohlídku škody jako „zbytečné obtěžování ze strany pojišťovny“, aniž si uvědomují, že jsou nezbytné k objektivnímu posouzení vzniku škody a její skutečné výše. Bez těchto činností by soukromé pojištění nemohlo fungovat.

  1. Srovnání se světem

V oblasti právní úpravy možností ochrany před podvodníky, realizace organizačních opatření i využívání nástrojů pro odhalování pojistných podvodů je situace v ČR srovnatelná se situací vyspělých západoevropských států. Konkrétní statistiky výsledků pojistitelů v této oblasti nejsou k dispozici nebo je nelze srovnávat.

ČAP

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články