Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 3. díl


			Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 3. díl
17.3.2012 Rizika

Pojistný podvod je trestná činnost s vysokou mírou latence a jeho skutečný rozsah nelze přesně určit. Boj proti němu je však zásadní pro celou společnost, protože neodhalené pojistné podvody vedou ke zhoršení celkového škodného průběhu pojištění s přímým dopadem na výši pojistného všech poctivých klientů.

Výsledky pojišťoven při odhalování pojistného podvodu za rok 2011 potvrzují již dříve uváděné trendy v této oblasti, tedy vyšší míru aktivity pojišťoven spočívající v implementaci účinných procesů a nástrojů, které jim pomáhají pojistné podvody odhalovat. Tuto aktivitu do jisté míry podporuje i současná stagnace růstu přijatého pojistného, při které jsou pojistitelé za účelem udržení pojistných sazeb na konkurenceschopné úrovni více motivováni bránit se před požadavky na výplatu pojistných plnění z podvodných škod. Vedle zvyšování kapacit specializovaných oddělení, zabývajících se odhalováním pojistných podvodů, investují pojistitelé nemalé částky do speciálních softwarových programů pro detekci pojistných podvodů a nástrojů pro forenzní analýzu dat. Zásadním trendem je také zaměření na efektivnější rozdělení činností, kdy agenda odhalování a šetření méně závažných podvodů je u některých významných pojistitelů přesunována do oddělení likvidace škod. Specializovaným útvarům se tak otevírá prostor pro šetření závažnějších podvodů, často páchaných organizovanými skupinami pachatelů, jejichž odhalování a prokazování je z časového i odborného hlediska náročnější.

 

SVIPO - Systém výměny informací o podezřelých okolnostech

  1. O jaký systém se jedná a proč byl spuštěn?

Jedná se o systém, který vzájemně porovnává pojistné události šetřené jednotlivými pojišťovnami a na základě nastavené vnitřní logiky je upozorňuje na podezřelé pojistné události, které jsou s vysokou mírou pravděpodobnosti pojistnými podvody. Jeho cílem je umožnit pojistitelům systematické odhalování těchto podvodů.

  1. S jakými daty systém funguje?

V této úvodní fázi systém pracuje s daty pojištění motorových vozidel, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění vozidel. V další etapě plánujeme využití systému i pro oblast pojištění majetku.

  1. Budou ho využívat všechny pojišťovny?

V současnosti ho využívá 9 pojistitelů, postupem času ho budou využívat všechny pojišťovny.

  1. Proč se domníváte, že SVIPO bude efektivnější nástroj než dosud využívané softwary a metody jednotlivých pojišťoven?

Cílem SVIPO není nahradit dosud užívané systémy a metody na úrovni jednotlivých pojišťoven, ale umožnit systematicky odhalovat některé typy podvodů, které jsou páchány „napříč trhem“ a v současné době systematicky odhalovány nejsou. SVIPO tedy nástroje pojišťoven v tomto ohledu doplní.

  1. Jak dlouho jste na projektu pracovali?

Příprava ideového záměru projektu probíhala od roku 2007, vlastní realizace od 2011.

  1. Po jak dlouhém časovém období bude reálně moci být „změřena“ jeho efektivita?

Přínosy budeme schopni vyhodnotit v horizontu cca 1 roku, nicméně vzhledem ke specifikům oblasti, na kterou je systém zaměřen, se nebude jednat o žádné exaktní vyhodnocení.O budoucnosti SVIPO:

  1. Plánujete rozšíření systému i na jiné oblasti pojištění?

Ano, primárně v rámci oblasti neživotního pojištění, nejdříve však v letech 2013 – 2014.

  1. Jakým směrem se vývoj v oblasti boje s pojistnými podvody bude do budoucna ubírat?

Vyšší mírou profesionalizace a specializace oddělení, jejichž posláním je pojistný podvod odhalovat, sjednocováním datových zdrojů v jednotlivých pojišťovnách a nasazováním specializovaných analytických softwarů pro analýzu v nich obsažených dat.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články