Politická rizika v souvislosti s krizí na Ukrajině


			Politická rizika v souvislosti s krizí na Ukrajině
31.3.2014 Rizika

Obava z vývoje politické situace na Ukrajině a případného snížení ratingu této země, jakož i uvalení ekonomických sankcí na Rusko, přiměly některé pojistitele k úplnému zastavení úpisu politických rizik v této oblasti. Při obnově těchto pojistných smluv se společnosti nejspíš setkají s navýšením pojistného. Firmy, které chtějí nyní v Rusku uskutečnit nové obchody, budou mít zřejmě problém se získáním pojistného krytí svých pohledávek a politických rizik na Ukrajině.

Nepokoje na Ukrajině a s tím spojená napjatá situace v Rusku by neměla mít hlubší dopad na úpis politických rizik, strukturovaného financování a pojištění pohledávek. V posledních několika letech noví pojistitelé a zajistitelé rozšířili svoji působnost v těchto pojistných produktech zvýšením kapacity úpisu a snížením pojistných sazeb. Jejich angažovanost na Ukrajině je relativně malá. Avšak Rusko představuje trh s největší expozicí v pojištění politických rizik a strukturovaného financování.  V případě, že současný konflikt způsobí významné škody z tohoto druhu pojištění, je velmi pravděpodobné, že se pojistné bude zvyšovat a kapacita pro jeho úpis bude naopak omezená.

Po únorovém svržení ukrajinské vlády a následném vniknutím ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny zůstává situace na Ukrajině velmi nestabilní. Společnosti se zastoupením v této oblasti čelí potenciálnímu nebezpečí politického násilí, nepokojů, vyvlastnění a dalších sankcí zaměřených proti zahraničním zájmům v Rusku v případě, že budou proti Rusku uplatněny významnější ekonomické sankce. To by značně ohrozilo bezpečnost zaměstnanců, aktiv společnosti a jejích dodavatelských řetězců. Ukončení dodávek zahraniční pomoci Ruska Ukrajině spolu s dalšími negativními ekonomickými faktory by mohlo vést ke snížení ratingu Ukrajiny mezinárodními ratingovými agenturami a těžkostem ve vymáhání pohledávek věřitelů ukrajinských společností.

Pojištění politických rizik kryje především dopady vládních nařízení a opatření vyhlášených v souvislosti s násilnými akcemi a nepokoji, které mohou ohrozit aktiva společnosti , investice a obchodní dohody, uzavřené v daném teritoriu. Většina pojistitelů v Rusku přestala upisovat politická rizika. Někteří pojistitelé se přesto rozhodli pomoci svým existujícím klientům, nebo podpořit projekty velkých ruských korporací a bank. Největší obavy u nich vyvolávají případné další sankce, které mohou být na Rusko uvalené, proto postupují při vyhodnocování rizika případ od případu.  Někteří pojistitelé dávají přednost novým projektům s nízkou hladinou rizika, jiní udržují v platnosti již sjednané pojistné programy. Pojistitelé reagují vesměs kladně na požadavky o sjednání tohoto pojištění ve více zemích, avšak situaci bedlivě monitorují. Obecně lze říci, že pokud je vystavena nabídka na pojištění politických rizik, trvá poměrně dlouhou dobu než je pojištění skutečně uzavřeno. Většina pojistitelů potvrzuje platnost svých indikativních nabídek, ale každá poptávka je podrobena důkladnějšímu zkoumání konkrétního rizika. Konečné uzavření pojistné smlouvy tedy trvá podstatně delší dobu.

Pojištění strukturového financování kryje nesplácení bankovních úvěrů dlužníků, především v rozvíjejícíh se ekonomikách. Podobně jako u politických rizik, pojistitelé přestali poskytovat krytí tohoto rizika, avšak jsou ochotni pojistit vybrané specifické projekty v Rusku.  Hlavní problém pro ně představují ekonomické sankce uvalené na Rusko, a proto pečlivě sledují další vývoj politické situace. Někteří pojistitelé vyhodnocují rizika na ruském území případ od případu, většina však potvrzuje platnost již vystavených nezávazných nabídek tohoto pojištění.

Pojištění pohledávek kryje komerční neschopnost splácení závazků za odběr zboží nebo služeb dvěma základními typy pojistek. Prvním jsou pojistky s odsouhlaseným úvěrovým limitem pro odběratle pojištěného, pevně stanoveným na období jednoho roku.  Druhým typem jsou pojistky, které umožňují pojistiteli snížit nebo zcela zrušit úvěrový limit během jednoho pojistného období.

V případě pojistek prvního typu, byla Ukrajina považována za velmi rizikové území již před vypuknutím konfliktu. Z toho vyplývá, že expozice jednotlivých pojistitelů na tomto území je velmi malá, a většinou pod úrovní agregované spoluúčasti mezinárodních pojistných programů. Pojistitelé současně vstupují v jednání se společnostmi, které mají pojištěná rizika na Ukrajině, a podporují individuální dohody o nových dodacích podmínkách a lhůtách splatnosti jejich pohledávek.

Obecně lze říci, že pojistitelé udrží v platnosti již uzavřené pojistné smlouvy i během probíhající krize, ale většina z nich nebude v současné době uzavírat nové pojistky v jakékoliv produktové řadě.

Rozsah a případný dopad sankcí, uvalených na Rusko, je pro pojistitele poskytující pevně stanovený úvěrový limit ostře sledovaná veličina. Pojistitelé kryjící značná komerční a politická rizika v Rusku dostojí svým současným závazkům, ale nejsou ochotni přijímat nová rizika.  Výjimku v tomto případě představují velké nadnárodní společnosti s diverzifikovaným rizikem.

V případě druhého typu pojistek, kde úvěrový rámec každého odběratele podléhá schválení, budou pojistitelé i nadále poskytovat krytí nových dodávek na Ukrajinu, ale budou přistupovat ke každému riziku s velkou opatrností. Je také nepravděpodobné, že by schválili krytí pro odběratele se špatným ratingem. Většina pojistitelů uvedla v platnost krizový akční plán na snížení nebo úplné zrušení úvěrových limitů pro kupující ve všech sektorech.

Pojistitelé pravděpodoně zrevidují své upisovací přístupy ke komplikovaným rizikům, a mohou omezit svou expozici minimálně o 50 a více procent. Úvěrové limity zajištěné garancemi budou také zrevidovány a vyhodnoceny podle síly daného garanta. Za současných podmínek se zdá, že většina pojistitelů bude poskytovat krytí budoucích obchodů na Ukrajině jen pro odběratele s nejvyšším ohodnocením. Domácí prodeje jsou obvykle pojistiteli nahlíženy velmi pozitivně, neboť k uspokojení pohledávek není nezbytné získat zahraničiní měnu. Pojistitelé i nadále poskytují v Rusku odvolatelné úvěrové limity bez rozlišení mezi novými a existujícími pojistkami. Pojistitelé denně sledují vývoj situace na Ukrajině a v Rusku a mohou přijmout dodatečná opatření v krátkém časovém horizontu.

Mezinárodní pojistné programy

Mnoho nadnárodních společností zvolilo v posledních letech širší přístup k řízení politických rizik sjednáním mezinárodních pojistných programů.  Namísto krytí nepředvídatelných rizik směsí několika pojistek, sjednaných v různých zemích, kryje mezinárodní program většinou 15 až 20 zemí, v některých případech i vice. Většina pojistitelů dává přednost tomuto mezinárodnímu řešení, neboť jim to umožňuje rozložit politická rizika na širší teritorium. Podmínky takových programů bývají často výhodnější než u individuálních pojistek, sjednaných v jedné zemi. Tyto programy také umožňují získat krytí v zemích s velkou expozicí politickým rizikům. Většina pojistitelů dává přednost mezinárodním programům, a současně alokuje nízkou kapacitu na rizika nacházející se na území Ruska.

Pojistění pohledávek je dlouhodobě sjednáváno formou mezinárodních pojistných programů. Výsledkem toho je, že mnoho společností již vnímá výhodu rozložení tohoto rizika. Pojištění jednorázových projektů a strukturovaného financování zaznamenalo na Ukrajině následkem krize let 2008/2009 významné ztráty. I proto je současná expozice v tomto druhu pojištění na Ukrajině poměrně malá.

marsh.com

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články