Povodně a risk management


			Povodně a risk management
22.7.2013 Rizika

V letech 1998 až 2004 utrpěla Evropa přes 100 velkých ničivých povodní včetně katastrofálních povodní na Dunaji a Labi v létě 2002. Těžké povodně v roce 2005 a poslední události z léta 2013 dále posílily potřebu koordinovaného postupu všech zainteresovaných subjektů i jednotlivců. Povodně jsou přírodním jevem, kterému prakticky nelze úplně zabránit.

Činnost člověka však přispívá ke zvýšení pravděpodobnosti a negativních dopadů extrémních povodňových událostí: kácení lesů v horním povodí oblasti, narovnávání toků řek a zástavba domů i firem v záplavových územích, nevhodné odvodňovací postupy, apod.

Vedle integrovaného záchranného systému a státní pomoci postiženým oblastem hrají nezastupitelnou úlohu pojišťovny. Nicméně i zde nepochybně uvidíme značné zpřísnění možností pojistitelnosti v záplavových oblastech. Jednotliví pojistitelé budou zejména po letošních povodních a způsobených škodách daleko pečlivěji posuzovat riziko a pojistitelnost některých lokalit vůbec.


Řízení povodňových rizik

Významným nástrojem pro komplexní řešení problémů, spojených s povodněmi, je nepochybně řízení povodňových rizik. Jeho cílem je snížit pravděpodobnost anebo dopad povodní. Zkušenosti ukazují, že nejefektivnější přístup je prostřednictvím rozvoje programů povodňových rizik, zahrnujících následující prvky:

  • Prevence: prevence škod způsobených povodněmi, jako je nepovolování výstavby domů a průmyslových zařízení v současných i budoucích oblastech náchylných k povodním; přizpůsobení budoucího vývoje rizika povodní s podporou vhodných využití půdy, zemědělských a lesnických postupů;

  • Ochrana majetku: přijetí opatření k vybudování protipovodňových zábran, a to jak trvalých tak mobilních, které sníží pravděpodobnost dopadu povodní v konkrétních místech;

  • Připravenost: informování obyvatelstva o povodňových rizicích a postupech v případě výskytu povodně;

  • Plánovaní: vytváření plánů reakce na mimořádné události v případě povodní; zpracování komplexních plánů pro případ výskytu povodní, jejich pravidelné testování

  • Obnova a vyhodnocení: návrat do normálních podmínek co nejdříve a maximální odstranění sociálních a ekonomických dopadů na postiženou populaci.

EU směrnice o povodních

Směrnice 2007/60/ES byla navržena Evropskou komisí dne 18/01/2006, a byla zveřejněn v Úředním věstníku dne 6. listopadu 2007. Jejím cílem je snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Směrnice se vztahuje na všechny druhy povodní (řeky, jezera, přívalové povodně, městské povodně, pobřežní záplavy, včetně bouří a tsunami) na všech území EU.

Směrnice vyžaduje, aby členské státy přistupovaly k řízení povodňových rizik ve třech fázích:

1) Předběžné posouzení povodí řek a souvisejících pobřežních oblastí, ve kterých hrozí riziko povodní

2) Pokud existuje reálné riziko povodňových rizik, vypracování povodňových map

3) Zavedení řízení povodňových rizik, plánů zaměřených na prevenci, ochranu a připravenost - do roku 2015.


Úloha pojišťoven a risk manažerů příslušných orgánů veřejné správy i ziskových organizací

Pojistitelé a zajistitelé (včetně České asociace pojišťoven) jsou pravděpodobně nejdále při zajištění některých úkolů, které vyžaduje komplexní program povodňového risk managementu. I když po posledních událostech léta 2013 nepochybně dojde k přehodnocení povodňových map a klasifikace záplavových zón, jedná se o program, který se může stát klíčem pro vypracování podrobných povodňových plánů pro jednotlivé obce či regiony, stejně tak i průmyslové podniky a další podnikatelské subjekty.

Kvalitní povodňové plány a fungující integrovaný systém řízení rizik v této oblasti nepochybně přispěje k hodnocení rizik povodní ze strany pojistitele a zohlednění těchto opatření v sazbách a pojistitelnosti dané lokality vůbec.

Risk manažeři podnikatelských subjektů musí v oblasti řešení rizik povodní spolupracovat s externími stakeholdery, zejména pak místními samosprávami, integrovaných záchranným systémem, pojistiteli, získávat aktuální informace o vývoji a včasné varování. A samozřejmě rozšířit standardní plány přerušení provozu o rizika povodně, pokud se jejich společnost nachází v ohrožených lokalitách, případně může být jejich činnost ovlivněna sekundárními následky, jako je výpadek el. energie, dopravní dostupnost apod.

Vladimír Pulchart, London Direct Underwriters, a.s.

Zdroj: Vladimír Pulchart

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články