Riziková zpráva očima odborníka


			Riziková zpráva očima odborníka
7.4.2011 Rizika

Výše škodního poměru v loňském roce vylétla závratně vysoko. To je důkazem toho, že podniky šly cestou škrtání všeho, co se týká bezpečnosti provozu. Uvedl to Ing. Pavel Engst CSc, ředitel odboru risk managementu České pojišťovny na semináři společnosti Goldbaum.

Tím, kdo by měl snížit pravděpodobnost pojistné události, je risk management. Je to jeho hlavní role, konstatoval Engst. Zdůraznil, že role risk manažera makléře a risk manažera pojišťovny se navzájem liší. Zpráva, kterou musí vypracovat risk manažer makléře, by měla především obsahovat příslušnou fotodokumentaci, ale nemusí již obsahovat hodnocení.

Jinak je to se zprávou risk manažera pojišťovny. Ta by měla být nejen stručná a přehledná, ale její součástí musí být i hodnocení míry rizika. „Řečeno jednoduše: zpráva musí být krátká, stručná a výstižná. Její součástí musí být i odhad maximální možné škody,“ vysvětlil Engst.

(Pokud jde o dobrého klienta, dokáže často pojišťovna výši potenciální škody snížit. )

Formát rizikové zprávy

Záleží na tom, komu je riziková zpráva určena i na účelu, který má splnit (většinou je určena pro upisovatele, aby byl dobře informován o přijatých rizicích). Její podobu ovlivňují také rizika, které zpráva popisuje i to, kolik je na její vypracování času.

S upisovatelem je dobré pohovořit přímo. Pokud to možné není, vyhovuje komunikace po e-mailu. Někdy je k dispozici pouze maximální odhad možné škody (například u stavebních montáží). Pojišťovna se často dotazuje i na individuální rizika, mezi něž patří třeba povodeň. „Je nutné posoudit také kvalitu protipovodňových zábran,“ konstatoval Engst. O účinnosti mnohých zábran, které se v případě povodní staví okolo řek, pojišťovny velmi pochybují. (pojišťovny se ptají, zda jsou pražské protipovodňové zábrany skutečně stoprocentní?…)

Pro rozličná rizika odlišné výstupy

U rizika loupeže se pojišťovny logicky ptají na způsob zabezpečení objektů. To platí i v případě převozu peněz. (Perlička: co když je někdy igelitka méně nápadná než masivní trezor?)

U rizika závažné havárie se pojišťovna ptá na možnost zasažení širokého okolí.

Riziko stažení výrobku vyžaduje podrobnou zprávu o tom, jak se kontrolují vstupní suroviny a jak důkladná je výstupní kontrola. Zjistit se musí kritická kontrolní místa.

Riziková zpráva majetková

Ta musí obsahovat přesnou identifikaci klienta, všechny údaje z osobní prohlídky objektu a hodnocení rizika se zdůvodněním. Rizika se číslují stupnicí od 1 do 5. Jednička je nejlepší, pětka nejhorší, se zdůvodněním, proč takové hodnocení.

Součástí rizikové zprávy musí být popis místa (mapy, plánky, záplavová mapa) a odhad maximální možné škody (jedna nebo dvě čísla). Také dílčí skutečnosti pro tarifování – konečné dodá pojišťovna a doporučení pro klienta.

Důležitá je fotodokumentace, protože z ní je vidět, o co přesně se jedná.

Bodové hodnocení

Jak jsme uvedli, rizika se číslují. Bodové hodnocení je velmi důležité, je různé pro různé pojišťovny. Například Česká pojišťovna a Kooperativa používají hodnocení od 1 do 5 (1 je výborný, 5 je špatný). Naopak Generali používá stupnici od 4 do 1 (1 – Excelent, 4 – Poor).

Pojišťovny hodnotí ochranu majetku, stavební konstrukce, přístup, uspořádání, postoj managementu k riziku i pravděpodobnost škod.

„Riziková zpráva musí vyhovovat tomu, komu je určena. Musí být jasná, stručná a výstižná – žádné zbytečné rozepisování – nikdo nemá čas to číst. Stačí dvě strany. Musí obsahově odpovídat účelu a musí být srozumitelná pro čtenáře,“ zdůraznil Pavel Engst. Srozumitelnost je ostatně problémem pro každý obor, kde se používá slang.

Když píšete rizikovou zprávu, na cizí slova a slangové výrazy proto rozhodně zapomeňte. Ostatně platí to i pro jakékoliv jiné zprávy a hodnocení.

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články