Allianz Risk Pulse: Povodně patří mezi nejčastější a nejničivější přírodní katastrofy ze všech


			Allianz Risk Pulse: Povodně patří mezi nejčastější a nejničivější přírodní katastrofy ze všech
9.7.2012 Živly

Aktuální riziková studie Allianz Pulse upozorňuje na destruktivní sílu vody, která je často podceňována. "Žádný region na této planetě není stoprocentně ochráněn před povodněmi a lidé si nejsou dostatečně vědomi rizika, které přírodní katastrofy představují. Totéž platí i pro výběr odpovídajícího pojištění," říká Clem Booth, člen představenstva společnosti Allianz SE. Přitom v posledních 40 letech se průměrné roční náklady na pojistná plnění z přírodních katastrof téměř zdesetinásobily a desítka největších povodní, které se staly od roku 2000 zasáhla do životů více než 670 milionů lidí.


Povodně představují největší podíl ročních přírodních katastrof

Povodně jsou nejčastější přírodní kalamitou. V roce 2010 se v databázi EM-DAT (celosvětová databáze živelních přírodních katastrof) objevilo zhruba 400 přírodních katastrof a téměř polovina z nich (182) byly povodně, které ovlivnily zhruba 179 milionů lidí na celém světě. V této databázi jsou evidovány všechny přírodní kalamity, jejichž důsledkem je nejméně 10 mrtvých, nebo způsobily újmy minimálně 100 lidem.


I lidé mají svůj díl odpovědnosti

Ačkoli globální oteplování je často označováno za hlavní příčinu nárůstu počtu a rozsahu povodňových katastrof, je to jen částečná pravda. Jejich riziko zvýšily také rozsáhlé lidské zásahy do přírody, například do přirozených toků řek a říčních ochranných pásem. "Stále častěji jsou povodí řek zničena například výstavbou silnic i nové zástavby, protože stále více nových stavebních pozemků vzniká v těsné blízkosti řek. To vše výrazně přispívá k záplavám s jejich obrovskými ekonomickými a humanitárními důsledky," říká Markus Stowasser, odborník na zajištění Allianz SE, který také zjišťoval hlavní důvody zvýšení počtu pojistných událostí v posledních desetiletích. "Mnohem více lidí se stěhuje do vysoce rizikových oblastí a jejich majetek je zároveň pojištěn na stále vyšší hodnoty,“ doplňuje M. Stowasser.


Jednoduchá opatření mohou chránit majetek a zachraňovat lidské životy

Skutečnost, že povodně pravidelně vedou nejen k velkým škodám, ale jsou příčinou úmrtí, je zaviněna především nedostatečnými investicemi do preventivních opatření. A přitom jednoduchá protikrizová opatření může zajistit každý z nás. "Je důležité vědět, že cenné předměty by měly být uloženy ve vyšších patrech, nebo že "povodňový balíček" pro případ hrozby povodní by měl obsahovat baterku, teplé oblečení a pitnou vodu. Pokud už povodně bezprostředně hrozí, je v první řadě třeba vypnout přívody plynu, vody a elektřiny. Také zásadní dokumenty, jako je mimo jiné i smlouva o pojištění, by měly být snadno přístupné, ale zároveň uchovávány na bezpečném a suchém místě,“ doporučuje Zdeněk Kučera, ředitel úseku pojištění majetku Allianz v ČR.


Povodňové mapy rozšiřují možnosti pojištění

Pojištění proti povodni je samo o sobě poměrně jednoduchým krokem k prevenci, i když je často přehlíženo. Přitom Allianz pojišťovna má ve svých týmech desítky matematiků, meteorologů a analytiků působících v oblasti řízení rizik, modelování katastrofy i výzkumu a k odhadu rizika povodní i výše očekávaných škod používá stále sofistikovanější modely. Právě díky stále se podrobnějším a kvalitnějším rizikovým modelům mohou pojišťovny řídit svá portfolia přesněji, a také pomoci určit, kde a za jakou cenu je možné se pojistit.

V konečném důsledku to umožňuje větší stupeň pojistitelnosti. „Je jen velmi malý počet oblastí v záplavových regionech, které ve skutečnosti nejsou nebo nemohou být pojištěny," doplňuje Zdeněk Kučera.

Buďte na kalamitu připraveni! Tipy v případě povodní

Pro firmy a podnikatele:

Analyzujte své riziko - přemýšlejte o nebezpečí záplav a povodní v místě svého (nového) sídla firmy. Pokud se nachází v záplavových územích, tak získejte povodňovou historii místa svého podnikání podle povodňových map nebo modelů. A mějte na paměti, že i když nejste přímo ohroženi klasickou povodní, mohou firmu ohrozit i tzv. bleskové záplavy.

Připravte se na pohromu - vytvořte povodňový plán a otestujte si ho v praxi i bez přímé hrozby povodní. Pokud budete mít katastrofický plán a budete poučeni, co v případě takové živelní události dělat, můžete výrazně snížit její následky.Postarejte se také o dostatečné školení a protipovodňová cvičení svých zaměstnanců. Přijměte preventivní opatření, jako jsou: instalace bariérových systémů (utěsnění všech otvorů, kudy by se voda mohla proniknout), nebo ochrana důležitých inženýrských sítí - plynového potrubí, nebo elektrických kabelů. Zajistěte přístup k přenosným generátorům, které v případě výpadku elektrické energie mohou dočasně poskytovat v objektu elektrickou energii. Mějte připravena čerpadla pro odstranění vody ze sklepních prostor a vytipujte bezpečný prostor pro umístění cenných předmětů.

Hrozba povodní a její útok

 • jmenujte osoby - členy kalamitního štábu, které budou povoláni v případě povodní do pohotovosti

 • sledujte hladinu řeky

 • organizujte přesun zaměstnanců, případně i majetku mimo povodňovou zónu

 • ochraňte všechny klíčové předměty, například tím, že je zabalíte do přilnavé fólie

Tipy pro občany a domácnosti:

Buďte na živelní kalmitu připraveni - posuďte míru rizika a vytvořte pohotovostní plán pro svou rodinu a na záchranu majetku.Ujistěte se, že máte doklady o pojištění a další důležité dokumenty na bezpečném suchém místě a připravte si "povodňový balíček", jehož základem by měla být kapesní svítilna, lékárnička, teplé oblečení, přikrývky a pitná voda.

Když povodeň udeří:

 • Poslouchejte místní rozhlas a sledujte na internetu aktuální informace o stavu povodní ve vaší oblasti.

 • Přesuňte do bezpečí auta. Pozor – nikdy se nepokoušejte nastartovat motor u auta, které je nebo bylo zaplaveno.

 • Je-li to možné a bezpečné, vyneste cennější majetek z přízemí do vyšších pater.

 • Buďte připraveni na přerušení dodávek plynu, elektřiny, vody…

 • Mějte připravené pytle s pískem k utěsnění dveří, oken…

 • Uposlechněte rad záchranných složek a místních orgánů a postupujte podle jejich pokynů k případnému opuštění objektu.

 • Jestliže čekáte na záchrannou službu, nesnažte se jí jít naproti a nepohybujte se v blízkosti břehu. Proud vody může nést nebezpečné předměty.

 • Kontaktujte svoji pojišťovnu co nejdříve, jak jen je to po poškození majetku možné.

 • Označte, ryskou výšku vodní hladiny a proveďte záznamy prokazující výši škody, například předměty vyfotografujte.

Víte, že…

- Povodně mohou být trojí…"Říční povodně", které jsou způsobeny vysokým podílem vody
hladiny v řekách v důsledku silných a dlouhodobých srážek. "Bleskové povodně "se mohou objevit náhle i mimo vodní toky a jsou důsledkem silných srážek v krátkém časovém období. A pak jsou tu "bouřkové vlny", do nichž patří například také hurikány.

- V posledních 40 letech se průměrné roční náklady na pojistná plnění v důsledku přírodních katastrof násobí. V roce 1970 byly celosvětově zhruba na 5 miliardách amerických dolarů, v roce 2010 to bylo již více než 40 miliard dolarů. A každoročně je toto číslo ještě vyšší.

- Voda je těžká – jeden krychlový metr vody může vážit stejně jako malé auto.

- Desítka největších povodní, které se staly od začátku tohoto milénia, zasáhla do životů více než 670 milionů lidí, nejvíce v Číně, Indii, Bangladéši a Pakistánu.

- Řeka Ganga v Indii má větší průtok, než 5 největších německých řek (Dunaj, Rýn, Labe, Weser, Ems) dohromady.

- V Dillí může za jeden den v období monzunových dešťů napršet více vody, než v Mnichově nebo New Yorku za celý rok.

- Největší evakuace zvířat proběhla v ZOO Praha v srpnu 2002, kdy bylo přemístěno více než 1000 zvířat do bezpečí. Přestože to byla jedna z největších záchranných akcí tohoto druhu, 134 zvířat při povodni uhynulo.

- Ve službách zákazníkům pracuje zhruba 150 tisíc zaměstnanců Allianz po celém světě, kteří jsou v případě povodní či jiné kalamity připraveni svým klientům pomoci.

Žebříček nejnákladnějších povodní od roku 2000 - 2010 – Čína, 2002 – Německo, 2008 – USA, 2010 – Pakistán, 2003 – Čína – 2x, 2010 – Austrálie, 2007 – Čína, 2007 – Velká Británie.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články