Studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí 2014


			Studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí 2014
14.10.2014 Vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás připravil další běh čtyřsemestrálního specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí. Tento, již jedenáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 24. října 2014.

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c. umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).


Podrobnější informace o tomto studiu najdete na stránkách Mendelovy univerzity v Brně - Institutu celoživotního vzdělávání v sekci Odborné kurzy a na stránkách České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí http://www.ckslpu.com .

FORMA STUDIA

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2014 – červen 2016) a probíhá kombinovanou formou. Výuka probíhá 1x za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení a konzultací a na část samostudia. Součástí studia je vypracování závěrečné práce dle individuálního zadání a její obhajoba formou komisionální zkoušky.

VÝSTUP

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Specializační studium plní současně podmínky stanovené zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností:

1.  Odhadců podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, pro obor oceňování majetku (vázaná živnost pro výkon činnosti odhadce, případně jako zaměstnanci společností zabývajících se činností oceňování majetku) pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik, dle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Požadovaná odborná, a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.:

· vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.

2.  Znalců, jmenovaných podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací podle druhu majetku dle členění resortu ministerstva spravedlnosti 

· znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo z jeho pověření předseda krajského soudu z občanů ČR, kteří mají mimo jiné potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost.

· Důležité upozornění: absolvování studia nezakládá právní nárok na jmenování znalcem. Jmenování je výlučně v kompetenci ministra spravedlnosti nebo předsedy krajského soudu podle místa bydliště ve smyslu zákona č. 36/1967Sb., a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., a ve znění dalších předpisů.

3.  Expertů pro posuzování, jako živnost nebo jako zaměstnanci expertní – poradenské společnosti.

4.  Samostatných likvidátorů pojistných událostí dle podmínek stanovených zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. – jako OSVČ nebo jako zaměstnanci expertní – poradenské společnosti. Absolventi obdrží Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

OBSAH STUDIA

·         technické znalectví,

·         pojem a právní úprava znalecké činnosti,

·         prvotní znalecké úkony,

·         podíl znalce při zajištění důkazů,

·         znalecký posudek,

·         výpočty ve znaleckém posudku,

·         metody soudně znalecké analýzy,

·         aplikace předpisů v technickém znalectví,

·         názvosloví vad a poruch,

·         odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,

·         řízení a kontrola znalecké činnosti,

·         praxe znalecké činnosti,

·         úvod do metodiky oceňování majetku,

·         oceňování movitého a nemovitého majetku,

·         úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,

·         znalecké stanovení výše majetkové újmy,

·         specifika likvidace pojistných událostí,

·         likvidace škod na motorových vozidlech,

·         základy účetnictví,

·         základy psychologie,

·         schopnosti a dovednosti znalce.

CENA

32 990,- Kč - základní cena

30 490,- Kč - pro členy a zaměstnance členů ČAP, ACPM a KSZ

29 990,- Kč - pro členy a spolupracovníky ČKSLPU

25 990,- Kč - pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol (studentům je umožněna platba ve 4 splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru)

ceny výše uvedené jsou konečné a neobsahují DPH – pořadatel studia není plátce DPH.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

·         ukončené nejméně středoškolské vzdělání s maturitou

·         zaplacení ceny studia

·         volné místo ve studijné skupině

PŘIHLÁŠKY

Informace a přihláška ke studiu jsou na webu www.ckslpu.com a/nebo na webu ICV Mendelovy univerzity v Brně  www.icv.mendelu.cz/cz/czv/odborne_kurzy/technicke_znalectvi

KONTAKTY

Petr Nauš, tel.: 602 743 133, e-mail: naus@ckslpu.cz

Zdeňka Šobová., tel.: 545 135 218, e-mail: sobova@mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU Brno

Zdroj: ICV MENDELU Brno

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články