Penzijní reforma: praktické rady a finanční souvislosti


			Penzijní reforma: praktické rady a finanční souvislosti
11.8.2012 Téma

Nástup reformovaného penzijního systému se blíží, doba na rozhodnutí vstoupit do systému za stávajících podmínek se krátí a pro ekonomicky aktivní lidi starší 35 let vyvstává i potřeba definitivně se rozhodnout, zda vstoupit, či nikoliv do 2. pilíře nově vzniklého třípilířového systému. S příchodem nového systému vyvstávají i mnohé otázky a nejasnosti. Odpovědi na ty nejčastější z nich přinášejí následující odstavce.

Základní změny nového systému

Stávající dvoupilířový systém přejde od 1. 1. 2013 na penzijní systém o třech pilířích. První pilíř – tedy základní povinné důchodové pojištění financované ze sociálního pojištění (28 % z hrubé mzdy) - zůstane v nezměněné současné podobě.

Nově vzniklý druhý pilíř - důchodové spoření - umožní účastníkům snížit odvod z 1. pilíře o 3 %, ty převést do 2. pilíře, a za podmínky přidání vlastního příspěvku ve výši dalších 2 % z hrubé mzdy si tak spořit a zhodnocovat vlastní prostředky dle zvolené investiční strategie (účastník 2. pilíře tak snižuje povinný odvod svých prostředků na současné důchody a vytváří si prostředky na svůj vlastní důchod). Možnost vstupu do 2. pilíře je limitovaná 35 lety věku účastníka (od 1. 7. 2013, do této doby sem mohou vstoupit všichni ekonomicky aktivní lidé) a rozhodnutí je nezvratné.  

Třetí pilíř – současné penzijní připojištění od nového roku pod názvem doplňkové penzijní spoření – bude nově fungovat jako transformovaná podoba současného dobrovolného spoření na důchod za zachování výhod, tedy státního příspěvku, příspěvku od zaměstnavatele, daňového odpočtu a zhodnocení, ovšem za změněných podmínek.

Pro koho bude 2. pilíř

Druhý pilíř je dobrovolný, po vstupu však již zákon neumožňuje z něj vystoupit a lidem starším 35 let od 1. 7. 2013 ani do něj vstoupit. Vstup tak s sebou přináší doživotní nutnost odvodu 5 % z hrubé mzdy. Na rozdíl od 3. pilíře do něj nemůže přispívat zaměstnavatel a neumožňuje účastníkovi jednorázové vklady.

Pokud účastník 2. pilíře přijde o zaměstnání, nebude do něj muset po dobu své nezaměstnanosti přispívat. Pokud nebude případný účastník v době, kdy překračuje věk 35 let, ekonomicky aktivní (bude v této době například nezaměstnaný nebo bude na rodičovské dovolené), bude mít šest měsíců po vstupu do zaměstnání na rozhodnutí, zda do pilíře vstoupí, či nikoliv. Pro pracující důchodce není možné do 2. pilíře vstoupit, protože jim již byl přiznán starobní důchod.

Možnosti spoření a výplata

V 2. pilíři bude možné rozdělit a spořit prostředky ve čtyřech druzích fondů – v konzervativním, vyváženém, dynamickém fondu a ve fondu státních dluhopisů. Prostředky bude možné libovolně rozdělovat a přesouvat napříč všemi nabízenými fondy. 

Vyplácet se bude penze z 2. pilíře buď formou doživotní penze, zanikající smrtí příjemce, nebo formou doživotní penze s tříletou pozůstalostní penzí (po dobu tří let pobírá pro smrti příjemce penzi určená osoba), nebo formou renty po dobu 20 let. Zemře-li účastník v průběhu jejího čerpání, stává se výplata předmětem dědictví.

Tato varianta nastává i v případě, zemře-li účastník 2. pilíře ještě před výplatou penze. Způsob, jakým je s prostředky naloženo, závisí na věku dědice. V případě osoby mladší 18 let bude za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod na pět let u životní pojišťovny. U osoby starší 18 let s důchodovým spořením bude dědický podíl převeden na její osobní důchodový účet, osobě bez důchodového spoření bude dědický podíl penzijní společností vyplacen.

Pokud by v momentě, kdy účastníkovi 2. pilíře vznikl nárok na důchod, nepřesáhl součet měsíčních splátek 1000 Kč za kalendářní rok, dostane příjemce penze naspořenou částku vyplacenou jednorázově.

Výhodnost vstupu do 2. pilíře bude záležet na celkové době spoření a na výši mzdy. Čím delší doba a vyšší příjem, tím výhodnější pro příjemce. Odhad výše vašeho důchodu si můžete vypočítat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/

3. pilíř: Přechod od současného k reformovanému

Účastníkem 3. pilíře může být každý, vstup nebude omezen věkovou hranicí. Uzavřít smlouvu s parametry současné podoby penzijního připojištění bude možné do 30. listopadu 2012.  Prostředky účastníků tohoto připojištění přejdou od nového roku do transformovaného fondu, který bude spravovat penzijní společnost, která jakožto budoucí správce 2. i 3. pilíře vzejde ze stávajících penzijních fondů. Tento fond bude dosahovat obdobných výnosů jako stávající penzijní fondy, a to za garance nezáporného zhodnocení a výsluhové penze. Výši svého příspěvku může účastník penzijního připojištění kdykoliv libovolně navyšovat.

Prostředky klientů, kteří vstoupí do 3. pilíře již reformovaného systému, půjdou do nových účastnických fondů s progresivnějšími investičními strategiemi, kde budou zachovány výhody současného penzijního připojištění, ovšem ne již s garancí nezáporného zhodnocení. Účastník transformovaného fondu nemůže být zároveň účastníkem nového účastnického fondu. V rámci každého pilíře může mít klient sjednanou jen jednu aktivní smlouvu.

Zatím co u nových účastnických fondů bude možné volně přecházet mezi jednotlivými investičními profily, klientům transformovaného fondu možnost přejít k jinému fondu nebo jiné penzijní společnosti skončila 29. 2. 2012. Pro změnu fondu by své penzijní připojištění museli změnit na doplňkové penzijní spoření, a to pak převést k jiné penzijní společnosti.

Pro stávající i nové účastníky 3. pilíře budou od 1. 1. 2013 platit nové podmínky pro poskytnutí a výši státního příspěvku a daňových úlev.

Státní příspěvek

Místo původního státního příspěvku 150 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 500 Kč bude nově stát přispívat maximálně 230 Kč při vkladu účastníka 1000 Kč za měsíc. Pro minimální výši přípěvku 90 Kč bude nutné měsíčně na spoření vložit 300 Kč (původně 50 Kč od státu za 100 Kč účastníka měsíčně). Účastnické příspěvky pod 300 Kč nebude stát nijak subvencovat. Vloží-li účastník částku 300-999 Kč, obdrží příspěvek 90 Kč + 20 % z částky přesahující 300 Kč.

Daňové úlevy

Výše daňových úlev se nezmění, nárokovatelná však bude pouze část vlastního měsíčního příspěvku účastníka nad 1000 Kč, a to za maximální úlevy 12 000 ročně. K získání maximálních výhod, tedy nejvyššího státního příspěvku 230 Kč a daňových úlev 12 000 Kč za rok, bude muset účastník do fondu vložit 2000 Kč měsíčně.

Výplata

Účastník 3. pilíře si může vybrat mezi třemi způsoby výplaty prostředků. Po dosažení 60 let si je nechá vyplatit buď jednorázově, či zvolí možnost doživotní výplaty nebo výplaty na určenou dobu. Je zde také možnost odbytného. V případě smrti účastníka připadnou prostředky z doplňkového penzijního spoření určené osobě nebo dědicům. Vyplácí se jednorázově, vznikl-li již účastníkovi nárok dávku čerpat, jinak formou odbytného. Státní příspěvky se v tomto případě vrací na ministerstvo financí

Účast v obou dobrovolných pilířích

Klient má možnost být účastníkem 2. i 3. pilíře zároveň. Může mít sjednanou zvlášť smlouvu na produkty 2. pilíře, 3. pilíře nebo jednu pro oba pilíře zároveň. Bude-li mít smlouvy pro každý pilíř sjednané zvlášť, může je mít u různých penzijních společností. V rámci pilíře však platí pravidlo pouze jedné aktivní smlouvy. Prostředky lze v rámci fondů jednotlivých pilířů libovolně rozdělovat i přesouvat.

Produkty 2. a 3. pilíře bude moci od nového roku sjednat pouze investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, vázaný zástupce penzijní společnosti nebo penzijní společnost.

Jana Koláriková

Zdroj: Jana Koláriková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

polopaticky..

Vít Suchý,  14. 8. 2012

...ale s několika zásadními připomínkami. "spoření v investičních penzijních fondech" je logický (i faktický) nesmysl.

Další zásadní věcí, která je obecně zamlčována, je ta, že z fondů se žádné doživotní penze vyplácet nebudou. Doživotní penze budou v rámci reformy vyplácet výhradně životní pojišťovny.Toto sdělení dává jasně najevo, kdo bude mít vůči klientovi nějaký závazek (životní pojišťovny) a kdo bude bez jakékoli záruky klientovy peníze investovat...

Zásadním průšvihem  je možnost prodeje investičních penzijních fondů minimálně v prvním půlroce naprosto nekvalifikovanými osobami...Ve spojení s honem na osoby starší 35 let zrovna v tomto prvním nejcitlivějším půlroce reformy je to naprosto nepřijatelným pochybením legislativy a start reformy by měl být proto odložen.

Tzv. "reforma penzí" je velmi kontroverzní,pokud stát nařizuje či se snaží ovlivnit veřejnost k tomu, aby svěřil

RSS

Související články