Seznamte se… Pojistný trh Lloyd’s of London


			Seznamte se… Pojistný trh Lloyd’s of London
12.10.2015 Téma

Lloyd’s of London patří mezi nejznámější subjekty na trhu pojištění a zajištění na světě. Je často mylně považován za pojišťovnu. Ve skutečnosti pod tímto názvem figurují dva odlišné subjekty. V prvním případě jde o pojišťovací trh, který umožňuje setkávání poptávky a nabídky na krytí různých rizik, a přináší tak flexibilní řešení potřeb klientů. Lloyd’s je však na druhé straně i společnost, která řídí a dohlíží na fungování samotného trhu.

Struktura a subjekty na trhu

Nejdříve se podívejme, jak trh Lloyd´s of London vlastně funguje. Jednotlivec nebo společnost, kteří mají potřebu pojištění proti určitému riziku, jehož krytí není dostupné na komerčním trhu, osloví zprostředkovatele (makléře, coverholdera, provozní společnost) a popíšou mu své požadavky. Zprostředkovatel i s konkrétními potřebami krytí svého klienta projednává možnosti pojištění s více upisovateli, kteří reprezentují různé syndikáty, v upisovací místnosti trhu. Syndikáty jsou formovány za účelem přijetí rizika jménem členů, kteří v tomto procesu vystupují jako investoři. Zprostředkovatel zpracuje nabídnuté návrhy na krytí od upisovatelů a po konzultaci s klientem může dojít k vzájemné dohodě a sjednání pojistné smlouvy. Zařazení mezi jednotlivé subjekty na trhu je jasně definováno.

Syndikáty

Jde o seskupení jednoho nebo více členů za účelem přijetí rizik do pojištění. Většinou jde o dlouhodobější skupiny, které technicky vznikají jen na jeden rok, ale reálně ve většině případů zůstávají zachovány i několik let beze změn. Samotné syndikáty mají čtyřmístné označení, při pojmenování se ale pro lepší orientaci používá také název výkonného agenta.

Výkonný agent (Managing Agency)

Je společnost založená za účelem řízení jednoho nebo více syndikátů jménem členů. Zaměstnává odborníky na upisování (většinou jednoho hlavního upisovatele) a zajišťuje fungování infrastruktury syndikátů a průběh všech potřebných operací na denní bázi včetně řešení pojistných událostí a vedení účetnictví.

Členové (Members)

Jsou v postavení investorů, kteří poskytují potřebný kapitál ke krytí sjednaných pojistných rizik, a za tímto účelem se sdružují do syndikátů. Během dlouhé historie Lloyd’s šlo výhradně o soukromé osoby (Names), které ručily celým svým majetkem. Od roku 1994 je také firmám umožněno přijmout členství v Lloyd’s, a to s omezeným ručením za své závazky. Jedním z důvodů vstupu korporátních členů byl sled bankrotů individuálních členů a ztráta zájmu ze strany těch potencionálních.

Agenti členů (Members' agents)

Jejich role obnáší koordinaci upisovatelské činnosti členů, umisťují individuální členy do syndikátů a informují členy o záležitostech s tím spojených. Měli by usilovat o nalezení takového rizikového spreadu, který bude plně korespondovat s individuálními podmínkami a cíli člena.

Makléři (Brokers)

Makléři, kteří jsou přímo akreditovaní v Lloyd’s, umisťují rizika na trh Lloyd’s jménem pojistníků a vyjednávají pro klienta nejlepší podmínky pojištění. Mnozí jsou specializovaní pouze na jedno riziko. Makléři si mohou pro spolupráci zvolit jakýkoli syndikát.

Coverholder

Pojištění může být sjednáno také prostřednictvím coverholdera. Tyto společnosti jsou autorizované vedoucím agentem k přijímání rizik do pojištění nebo k vystavování a správou dokumentů nezbytných k pojištění jménem syndikátu. U  provozních společností (Service Companies) jde o speciální případ coverholdera, který je zároveň dceřinou společností stoprocentně vlastněnou vedoucím agentem nebo jeho holdingovou společností. Na trhu působí i registrovaní korespondenti, kteří mají možnost sjednávat pojištění přes výkonného agenta (Managing Agency), případně přes makléře. Prostřednictvím těchto subjektů navíc probíhá proces řešení pojistných událostí, které z upsaného rizika vyplývají.

Aktuální situace

Momentálně se na trhu s pojištěním a zajištěním setkává 63 agentů a 104 syndikátů. Většina obchodů probíhá prostřednictvím jednoho z 227 registrovaných makléřů, kteří zastupují samotného klienta a vystupují jako prostředníci mezi ním a upisovatelem. Klient může upisovatele kontaktovat také prostřednictvím coverholdera nebo přes provozní společnost. V USA je upisovatel kontaktován zejména prostřednictvím lokálního makléře.

Společnost Lloyd’s of London

Společnost zastává roli administrativního aparátu trhu Lloyd’s, sama pojištění nenabízí. Poskytuje však potřebnou infrastrukturu pro upisovatele a makléře, nezbytnou pro podnikání v takovém rozsahu. Úkolem Společnosti je řízení rizik, které nelze koordinovat jednotlivými subjekty, protože vznikají, resp. se projevují až na úrovni trhu. Jelikož je trh Lloyd’s spolu se všemi svými subjekty hodnocen jako celek jen jednou ratingovou známkou, Společnost dohlíží na to, aby si trh udržel co nejlepší hodnocení. Lloyd’s si trvale udržuje pozitivní hodnocení od externích ratingových agentur: Standard & Poor A+ (stabilní), Fitch Ratings AA (velmi silná), A.M. Best A (výborná). Všechny pojistky ze syndikátů jsou neomezeně kryté společným kapitálem z řetězového zabezpečení. Proto je při hodnocení postačující, aby ratingové agentury ohodnotily celou společnost jen jednou známkou. Toto hodnocení platí pro všechny syndikáty aktivní po roce 1992.

Lloyd

Od kavárny po vesmírné satelity

Jméno Lloyd’s figuruje na trhu pojištění již od roku 1688. Na úplném začátku stál Edward Lloyd a jeho kavárna, která sloužila jako místo setkávání a vyměňování si důležitých informací v souvislosti s lodní přepravou. V průběhu 18. století Lloyd’s poskytoval prostor pro upisování námořních rizik jednotlivci a navzdory pojistným plněním šlo o přijatelný způsob investování. Postupně docházelo ke změnám v přístupu k upisování, vznikaly první sepsané postupy při sjednávání smluv, kryla se nová rizika. V 19. století docházelo postupně ke změnám ve struktuře i organizaci společenství. Vytvořila se globální síť na získávání i využívání informací a inovací. Vlivem konkurence se zpřísnily podmínky na získání členství a objevily se syndikáty s více než 12 členy s kapacitou na pojišťování velkých rizik. Později byla sjednána první zajistná smlouva. V závěru tohoto období Lloyd’s pronikl také na americký trh. V minulém století se trh zaměřil na vývoj oceňovacích modelů a průnik do nových lokalit, zároveň ale musel čelit první i druhé světové válce, přičemž v obou případech bylo zajištěno nepřetržité fungování společnosti. V 70. letech pracovala v Lloyd’s první žena makléřka a v roce 1982 byl přijat Druhý zákon Lloyd (The Second Lloyd’s Act), na jehož základě byla vytvořena Rada Lloyd (Council of Lloyd’s) a byli zvoleni její první členové.

Nejtěžší období

Období 80. až 90. let se označuje jako nejtěžší za existence trhu. Došlo totiž k souběhu problémů s vysokými pojistnými plněními ze stovek amerických pojistek všeobecné odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, u kterých soud rozhodl o odškodnění poškozených zaměstnanců firem na výrobu azbestu. Dále přírodní katastrofy a havárie způsobené činností člověka (výbuch plošiny Piper Alpha, 1988) způsobily u mnoha členů, kteří ručili za své závazky celým majetkem, vyhlášení bankrotu. Situace byla velmi vážná a pravděpodobný byl i konec celé společnosti Lloyd’s. Výraznou restrukturalizací, mnohými i nepříjemnými opatřeními a vznikem subjektu Equitas (viz níže) se nakonec podařilo trh udržet. Významnou změnou bylo přiznání členství prvním korporátním upisovatelům, což znamenalo konec jedné éry přístupu vedení trhu. Nové tisíciletí se pak nese ve znamení změn v regulaci a v reakci na to i v zavádění moderních postupů při obchodování, jejichž výsledkem by mělo být zefektivnění administrativy a organizace trhu jakož i řešení pojistných událostí.

Jaké produkty trh poskytuje?

I když se na začátku své existence Lloyd's soustředil výhradně na krytí rizik námořní přepravy, v současnosti nabízí široké spektrum produktů životního i neživotního pojištění se zaměřením na speciální rizika a patří k nejvýznamnějším pojistitelům politických rizik, pojistitelům při únosech a výkupném a poskytovatelům krytí rizik přerušení dodavatelské sítě a obchodování. Upisovaná pojistná rizika jsou standardně dělena do sedmi hlavních kategorií.

Lloyd přehled finančních ukazatelů

Odpovědnost (Casualty)

Krytí škod, ke kterým dojde při výkonu povolání, při zanedbání povinné lékařské péče, a dále také úrazové a zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti řídících a vedoucích pracovníků a všeobecné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů.

Majetek (Property)

V pojištění majetku nabízí pestrou škálu produktů od pojištění nového obchodního centra v New Yorku až po krytí prázdninových resortů proti poškození bouřemi. Tato oblast patří mezi nejvíce konkurenční a jednotliví upisovatelé se snaží vyhovět často i velmi nestandardním potřebám klientů.

Lodní a pozemní přeprava (Marine)

Námořní a lodní pojištění stála na začátku existence celé společnosti a na tomto odvětví si Lloyd’s vybudoval dobré jméno. Avšak v současnosti tvoří už jen malou část obchodu, i když stále velmi úspěšnou. Krytí se týká většinou trupu lodí, lodní a pozemní přepravy nákladu, námořní odpovědnosti a pojištění vzácných či vysoce ceněných předmětů.

Energie (Energy)

Neustále se vyvíjející odvětví, kde se do pojištění dostávají ropné plošiny a rafinerie, krytý je majetek na zemi, ale i na moři. V poslední době se začíná zájem přesouvat také na obnovitelné zdroje.

Motorová vozidla (Motor)

Pojištění motorových vozidel je dalším velmi konkurenčním prostředím. Lloyd’s zastřešuje všechny typy pojištění aut a celých firemních vozových parků.

Letectví (Aviation)

Lloyd’s je považován za lídra v pojištění letectví. Disponuje nejlepší globální sítí – kryje aerolinie, ale i samotná letadla. V portfoliu má produkty na krytí letišť i satelitů a proti válce a terorismu.

Zajištění (Reinsurance)

Samostatnou oblastí aktivit společnosti Lloyd’s je zajištění, které umožňuje pojistiteli snížit maximální vystavení se vůči upsaným rizikům a zvětšit upisovací kapacitu. Chrání ho před rizikem velmi vysokých pojistných plnění při rozsáhlých pojistných událostech. Některé pojišťovny čerpají výhody rovněž z mezinárodní diverzifikace při zajištění a využívají možnost získat určité know-how, které vyplývá ze spolupráce s tímto významným hráčem na trhu. Zajištění tvoří více než třetinu upsaného obchodu, téměř čtvrtina patří pojištění majetku a jen o něco málo méně je tvořeno pojištěním odpovědnosti. Zbývajících 20% je rozděleno mezi pojištění lodní přepravy, energie, motorových vozidel a letectví.

Specifická struktura kapitálu

Stabilita a finanční síla trhu Lloyd’s vychází z jeho specifické struktury řetězového zabezpečení (Chain of Security), která poskytuje jistotu pro klienty, ale i efektivnost kapitálu pro členy. Vztahuje se na pojistky neživotního pojištění uzavřené od roku 1993 a na všechny životní pojistky. Jde o unikátní strukturu kapitálu skládající se ze 3 úrovní.

Aktiva syndikátů

Veškeré pojistné, přijaté syndikáty od pojistníků, je v případě pojistných plnění použito na uhrazení vzniklých závazků z pojistných událostí. Teprve po vyplacení všech pojistných nároků, zajistného, nákladů na upisování, nákladů na financování mezinárodního regulačního vkladu a vytvoření opravných položek může pojistitel určit výši zisku a uvolnit tyto prostředky. Kromě nutnosti uhradit vzniklé závazky vytvářejí syndikáty rezervy i na budoucí plnění. Ty jsou nezávisle auditovány a prověřovány ze strany aktuárů.

Fondy členů Lloyd’s

Každý člen, ať už korporátní nebo individuální, má povinnost poskytovat dostatečný kapitál na podporu upisování v rámci své pozice v Lloyd’s, a to v poměru svého podílu na syndikátu. Syndikát tak tvoří „zásoby“ kapitálu (Individual Capital Assessment, ICA), ve kterém soustřeďuje takové množství kapitálu od svých členů, aby bylo možné pokrýt jeho základní rizika z obchodní činnosti na hladině spolehlivosti 99,5%. Po dohodě je každé ICA ještě navýšeno z důvodu zajištění dostatečného kapitálu na podporu hodnocení a finanční síly Lloyd’s a vytvoření určitého bezpečnostního polštáře. Kapitál je držen mimo běžné prostředky a je určen výhradně k plnění závazků vůči pojistníkům. Společnost Lloyd’s přezkoumává ICA každého syndikátu a posuzuje přiměřenost navrhované výšky kapitálu. Zhodnotí dosavadní výsledky, plány a risk apetit syndikátu a informuje Úřad pro regulaci a obezřetnost (PRA). Ten následně vybere malý vzorek z vyreportovaných ICA, aby ověřil správnost kontroly Společnosti.

Centrální aktiva

Centrální aktiva zahrnují nový centrální fond (New Central Fund), starý (Old Central Fund) a ostatní aktiva Společnosti. Jsou k dispozici na základě rozhodnutí Rady Lloyd’s na splnění povinností z plnění, a to v případě, že není možné všechny závazky z pojistných událostí uhradit dostupnými prostředky členů. Možnost využití těchto zdrojů se vztahuje pouze na pojistky neživotního pojištění od roku 1993 a všechny životní pojistky. Pokud tedy první úroveň neposkytne dostatečné prostředky, nastupuje druhá. Pokud ani ta nebude postačující, záleží na Radě, zda budou uvolněny zdroje z třetí úrovně. Každý člen v jednotlivých úrovních ručí kapitálem vždy jen do výše svého podílu na pojistném plnění. Aktiva centrálního fondu mohou být doplněna „disponibilní vrstvou“ až do výše 3% z pojistného limitu členů, a to za jeden kalendářní rok.

Equitas

Jak bylo zmíněno, období 90. let bylo pro Lloyd’s jednou z nejtěžších zkoušek. Od roku 1988 se naakumulovaly ztráty ve výši více než 9 mld. GBP. To mělo zničující dopad na mnoho členů, kteří kryli závazky z pojištění celým svým majetkem. Lloyd’s byl totiž považován za bezrizikovou investici, ale po sledu velkých pojistných událostí (Piper APHA, znečištění Exxon Valdez), nedostatečném vytváření rezerv a nesprávně upsaných rizicích (zmíněné „azbestové“ pojistky) se dostal trh do výrazných problémů. Řešením měl být záchranný plán, jehož součástí bylo i vytvoření Equitas v roce 1996. Tento subjekt převzal všechny závazky za pojistky uzavřené před rokem 1993. V následujících 10 letech tvořily tři čtvrtiny všech závazků pojistné události z „azbestových“ pojistek, znečištění a zdravotních rizik, 90% všech závazků směřovalo do USA. Členové byli vyzváni, aby jednorázově uhradili příspěvek do Equitas na pokrytí všech potenciálních závazků ze svých starých pojistek.

Pochybnosti

Dalších 10 let ale přetrvávaly pochybnosti, zda Equitas bude disponovat dostatečnými prostředky, aby dokázal vyrovnat jakékoli závazky, které vzniknou. Předpokládalo se, že tento stav nejistoty, kdy hrozilo, že budou členové nuceni opět poskytnout zdroje, bude trvat dalších 40 let. Situace poškozovala i samotné jméno Lloyd's, jeho postavení na trhu a udělované externí ratingy. Také z tohoto důvodu uzavřel Lloyd’s se společností Berkshire Hathaway Insurance patřící Warrenu Buffettovi zajistnou smlouvu na 3,8 mld. GBP (7 mld. USD). Zajistné činilo 398 mil. GBP. Šlo o světově největší zajistný obchod. Po ujednání obchodu a zklidnění situace se ratingy trhu téměř okamžitě zlepšily. Momentálně jsou prostředky v rámci Equitas dostatečné, konzervativně investované a zisk neustále rezervy navyšuje. Na konci roku 2013 mělo Equitas k dispozici přibližně 1663 mil. GBP.

Expandování do nových oblastí

Pro Lloyd's je velmi důležitá geografická diverzifikace i z důvodu určité možnosti, že by Velká Británie vystoupila z Evropské unie, čímž by ztratila možnost poskytovat finanční služby přes hranice na základě jednotného evropského pasu. Globální rozvoj patří mezi klíčová témata v projektu Vision 2025, který má ukázat směřování a cíle trhu do roku 2025. Na konci roku 2014 spolupracovalo s Lloyd’s 3872 coverholderů, největší zastoupení má trh v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a Itálii. V posledním období proběhla jednání v kontinentální Evropě, USA, Jižní Africe, Singapuru a Indii, kde ale představitelé Lloyd's narážejí na pomalé lokální legislativní změny. V květnu 2014 získal Lloyd’s právo působit v Polsku, Dánsku, Švédsku a Kolumbii. V září 2014 udělila trhu čínská vláda povolení zřídit pobočku v Pekingu a o dva měsíce později získal Lloyd’s i povolení ke zřízení zastoupení v Mexiku. Další země, ve kterých Lloyd’s usiluje o získání obchodních příležitostí, jsou Brazílie, Turecko, Chorvatsko a Litva. Ještě dodejme, že oficiální zastoupení v České republice zatím neexistuje, pojistné krytí je poskytováno pouze prostřednictvím dvou coverholderů.

Lloyd’s a regulace trhu

Lloyd’s patří k výrazným a klíčovým subjektům na trhu finančních služeb ve Velké Británii již více než tři století. Proto se vlády několikrát snažily vytvořit právní rámec, který by poskytoval možnost určit povinnou základní strukturu trhu i jeho povinnosti. Nejprve šlo o zákony, které se přímo a výlučně věnovaly Lloyd’s, později byla daná ustanovení zahrnuta do pravidel upravujících celý trh finančních služeb. Od 1. 4. 2013 ve světle nového regulatorního uspořádání ve Velké Británii jsou makléři a agenti členů regulováni úřadem Financial Conduct Authority (FCA). Naopak samotný Lloyd’s i jeho výkonní agenti podléhají dvojí regulaci, a to ze strany FCA a Prudential Regulation Authority (PRA). Toto řešení vychází ze zaměření jednotlivých orgánů, kdy FCA zajišťuje, aby byly neustále dodržovány podmínky spravedlivého zacházení s pojistníkem a dodržovány podmínky pro správné fungování poskytovatelů finančních služeb. Úřad PRA pak sleduje ekonomické funkce subjektů, které jsou systémově významné pro fungování celého pojistného trhu a jejichž zánik by měl výrazné negativní dopady na všechny účastníky. Z důvodu zdvojeného přístupu se klade velký důraz na to, aby nevznikala hluchá místa bez příslušného dohledu a nedocházelo k neefektivnímu zdvojování podmínek a kompetencí. Vzhledem k tomu, že FCA, PRA a Lloyd’s mají společné předměty zájmu s cílem minimalizace duplicit ve výkonu každého subjektu, došlo k uzavření dohod s Lloyd’s o spolupráci při dohledu a jeho prosazování. Lloyd's je také součástí kompenzačního systému FSCS. Jde o statutární fond poslední instance pro klienty, kteří využívají finanční služby společností na britském trhu. Spotřebitele kompenzuje v případě, že společnost, která jim poskytla určitou finanční službu či produkt, není schopna, resp. s velkou pravděpodobností nebude schopna plnit své závazky vůči spotřebitelům.

Závěrem

Za 327 let existence překonal trh i velmi náročná období, v současnosti se ale situace jeví stabilní a finanční výsledky vyhovující. Budoucnost však přinese mnohé problémy a výzvy – úspěšné dokončení implementace Solvency II, stále náročnější požadavky na automatizaci informačních systémů a následné vykazování regulátorům. Ještě větší hrozby číhají v oblasti, kterou trh ovlivnit nemůže – jde o zvyšující se počet přírodních katastrof, technologické kalamity a také zhoršující se politickou situaci ve světě. Avšak historie už několikrát potvrdila, že i navzdory těžkým časům Lloyd's dokázal vždy plnit své závazky vůči pojistníkům, a udržet si tak významné postavení nejen ve světě financí.

Pokud vás obsah zaujal, můžete si časopis Pojistný obzor předplatit zde.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články