EIOPA a zákaz provizí?


			EIOPA a zákaz provizí?
14.10.2016 Vývoj trhu

EIOPA zveřejnila dne 4. července 2016 Konzultační materiál k přípravě návrhu aktů v přenesené pravomoci týkajících se směrnice o distribuci pojištění. Náměty a připomínky zainteresovaných osob měly být dodány EIOPA do 3. října 2016, která je vyhodnotí. Finální verzi návrhu musí EIOPA předložit Komisi do 1. února 2017. Tento konzultační materiál vzbudil značnou pozornost. Zásadní je ta skutečnost, že podle názoru některých asociací pojišťoven EIOPA překročila rámec platné IDD.

Kritika ze strany GDV

GDV (Gesamt Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Celostátní svaz německého pojišťovnictví) zveřejnil svoje stanovisko dne 28. září 2016 pod alarmujícím názvem „Návrh EIOPA přináší faktický zákaz provizí“. Podle GDV je klíčovým prvkem IDD v oblasti zprostředkování prodeje svobodná volba mezi provizí a odměnou přímo placenou zákazníkem. Konzultační materiál EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) však směřuje k faktickému zákazu provizí. Pokud by Komise postupovala podle návrhu EIOPA, tak by bylo pozměněno základní rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu.

EIOPA však dostala od Komise pouze úkol připravit technické návrhy ke čtyřem vybraným oblastem IDD, jež by mohly být částečně konkretizovány. Jedná se o dohled nad produktem a jeho řízení, střet zájmů, pobídky a posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Ačkoli podle GDV má IDD definovat minimální standardy pro evropské trhy, tak obsahem konzultačního materiálu jsou relativně podrobné regulatorní návrhy na celkem 170 stranách. Tím EIOPA předbíhá zejména řadu rozhodnutí, jež mají být učiněna na úrovni členských států EU (diskrece).

To se týká i odměňování za prodej pojistných produktů s investiční složkou. Navrhované právní úpravy v této oblasti jsou těžko slučitelné s provizním systémem.

Kromě toho je podle GDV celá řada návrhů EIOPA k poradenství, dokumentaci a reportingu značně vzdálena praxi. Jejich případné provedení by vedlo k podstatnému zvýšení administrativních nákladů jak u pojišťovacích podniků, tak u pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Kritické připomínky Insurance Europe (IE)

Také název tiskového sdělení IE „Akty v přenesené pravomoci k IDD musí být ve shodě s originální legislativou“ – je naprosto výmluvný. IE tím má na mysli, že akty v přenesené pravomoci (úroveň 2) musí respektovat původní rámec legislativy dohodnutý zákonodárci EU (úroveň 1). Ve svém stanovisku ke zmíněnému konzultačnímu materiálu, jež bylo již dodáno EIOPA, IE upozornila, že v řadě případů jdou návrhy EIOPA nad rámec pravidel stanovených IDD.

Pokud jde o dohled nad produktem a jeho řízení, IE vyjádřila názor, že spotřebitelům by měla zůstat svobodná volba nakoupit pojistné produkty, které uspokojují jejich požadavky a potřeby, a to i v případě, že „překračují“ předem určený cílový trh. To značí, že distributoři by měli mít možnost, resp. být schopni, prodávat mimo předem určený cílový trh. Podle IE by případné restriktivní  opatření překračovalo požadavky úrovně 1, jejichž cílem je zajistit, aby pojistné produkty uspokojovaly potřeby cílového trhu. IE rovněž zdůrazňuje, že návrhy v této oblasti nemohou vést k jakékoli kontrole cen (pojistného) nebo k detailním ustanovením o designu produktu, neboť by jasně překračovaly zadání, tj. identifikaci cílového trhu.

IE dále zastává názor, že pravidla IDD o střetu zájmů musí brát u pojistných produktů s investiční složkou v úvahu specifickou charakteristiku pojištění, neboť to bylo úmyslem legislativy úrovně 1. V žádném případě by odměňování založené na provizi nemělo být samo o sobě chápáno jako střet zájmů. IE návazně tvrdí, že v IDD není zahrnut žádný zákaz provizí a že u této otázky je rozhodnutí o opci (diskrece) na jednotlivých členských státech EU. EIOPA nemůže zavádět pravidla, která by de facto zavedla zákaz provizí, neboť by to bylo v rozporu se zmíněnou opcí. Tím, že EIOPA specifikuje široký seznam pobídek, které jsou pokládány za schopné vytvářet vysoké riziko způsobující újmu na kvalitě služby, tak ve svém důsledku tak vlastně činí.

Závěrem se ve stanovisku IE uvádí, že je nesmírně důležité, aby celkový proces vedoucí k dopracování aktů v přenesené pravomoci byl dokončen co nejdříve. Mnohé požadavky vyžadují podstatné změny stávajících podnikatelských modelů a organizačních struktur, jež zaberou dosti času a vyvolají značné implementační náklady. Pojišťovnám musí být proto poskytnut po schválení aktů v přenesené pravomoci dostatek času, aby mohly implementovat nová pravidla s minimálními dodatečnými náklady a bez neodůvodněných nákladů.

Zdroje: GDV. EIOPA-Vorschlag bringt faktisches Provisionsverbot

Insurance Distribution Directive delegated acts must be consistent with original legislation.

Fotografie:businesscloudnews.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články