IAIS ke koronaviru: Co se má změnit?


			IAIS ke koronaviru: Co se má změnit?

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zdůrazňuje, že její výkonný výbor se intenzivně zabývá dopady pandemie COVID-19 na globální pojišťovací sektor a je ve styku se svými členy – národními regulátory a orgány dohledu – aby mohly být na úrovni IAIS přijaty adekvátní kroky.

Rychlé rozšiřování COVID-19 a opatření přijatá za účelem omezení nákazy mají podle IAIS významný dopad na globální ekonomiku a následně na finanční systém. Pojistitelé jsou zasaženi na obou stranách jejich rozvahy. Na straně pasiv jde především o změny úrokových sazeb a potenciální nárůst pojištěných škod a na straně aktiv o projevy tržní volatility. Podle IAIS se dá obecně říci, že pojistitelé jsou dobře kapitálově vybaveni a jsou schopni sofistikovaně řídit rizika, což by mělo pojišťovnictví jako celku pomoci se vyrovnat s šoky spojenými s COVID-19. Pojištění musí během této pandemické události sehrát zásadní roli a poskytovat pojistnou ochranu jednotlivcům, domácnostem i podnikům.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2020: Pojistný trh prozatím roste o 5,6 %. Kde už nastal propad?


Členové IAIS zůstávají ovšem ostražití, pokud jde o finanční zdraví a provozní odolnost pojistitelů, ochranu pojistníků a zachování finanční stability. IAIS vytvořila za poslední dekádu zdokonalené mezinárodní standardy pro dohled, a to nesporně přispělo ke kvalitnějšímu řízení rizik a větší odolnosti pojišťovacího sektoru. Členové IAIS ale také realizují celou škálu regulatorních a dohledových opatření, aby poskytli pojistitelům jisté ulehčení v období pandemie a umožnili přiměřenou pružnost za účelem pomoci pojistitelům uchovat jejich finanční bezpečnost a zdraví a zajistit významné služby, jež poskytují pojistníkům a ekonomice.  Značný počet členů IAIS přijal v době pandemie rovněž opatření k podpoře férového zacházení s klienty, včetně jasného informování a efektivní likvidace škod. IAIS podporuje implementaci těchto různorodých opatření příslušnými členy a bude pokračovat v podpoře sdílení informací o těchto přijatých nebo i plánovaných opatřeních.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


IAIS též odsouhlasila níže uvedené prvotní úpravy svého pracovního programu, aby poskytla provozní úlevu svým členům – orgánům dohledu, pojistitelům a jiným zainteresovaným osobám a bude pokračovat v přípravě koordinované dohledové reakce na globální úrovni, jejímž cílem je ochrana pojistníků a zajištění finanční stability:

  • IAIS využije rámec pro hodnocení budoucích rizik, který připravila v minulých letech, pro cílené ocenění dopadu COVID-19 na globální pojišťovací sektor,
  • IAIS přezkoumá v součinnosti s FSB (Financial Stability Board – Rada pro finanční stabilitu) harmonogram pro rok 2020 ohledně implementace holistického rámce pro zmírňování systémového rizika v globálním pojišťovacím sektoru,
  • IAIS přehodnotí a upraví harmonogram 2020 pro sběr dat pro důvěrné reportování týkající se Pojišťovacího kapitálového standardu (ICS – Insurance Capital Standard) a stejně tak pro sběr dat týkající se Agregátní metody (AM - Aggregation Method). Prvním krokem bude prodloužení termínu dodání příslušných údajů do 31. 10. 2020. Za stávajících okolností by se předložení údajů a informací mělo uskutečnit při vynaložení nejvyššího úsilí. IAIS bude bedlivě monitorovat situaci a navrhne dodatečné úpravy, bude-li to nezbytné. Pracovní plán týkající se přípravy nejdůležitějších zásad důležitých pro tvorbu kritérií, podle nichž by bylo provedeno vyhodnocení, zda AM poskytuje srovnatelný výstup jako ICS, bude upraven a konzultace původně plánovaná na červenec 2020 bude posunuta,
  • IAIS odloží přípravu podpůrných materiálů (např. návodů k dohledové praxi) a učiní další kroky k zajištění zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých členů a zainteresovaných osob. Například všechna zasedání pracovních skupin budou až do září nahrazena konferenčními hovory a některá zasedání budou úplně zrušena.

Z výše uvedeného plyne, že IAIS učinila obdobné kroky jako většina jiných mezinárodních organizací, tj. koncentrovala svoji činnost na dopady koronaviru, v tomto případě na pojišťovnictví, a upravila svůj plán činnosti.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články