Štorkův odkaz! Podle soudu smlouva ŽP FLEXI neplatí


			Štorkův odkaz! Podle soudu smlouva ŽP FLEXI neplatí
4.4.2018 Spektrum

Pojišťovna České spořitelny řeší závažný problém. Městský soud v Praze totiž označil jednu smlouvu o životním pojištění FLEXI za absolutně neplatnou, a to kvůli neseznámení spotřebitele s poplatky a důsledkům, které z toho vyplývají. Smlouvu sjednal poradce Lukáš Štork, který za své hraniční způsoby práce dostal od ČNB šestimilionovou pokutu.

Server iDNES cituje z rozsudku:

  • „...pojistné podmínky se odvolávají na přehled poplatků, s nimiž žalovaného
    zprostředkovatel před uzavřením pojistné smlouvy neseznámil… Tato skutečnost způsobila neplatnost ustanovení pojistné smlouvy, jež se na přehled poplatků odvolávají…“
  • „...protože výše poplatků ovlivňuje průběh celého pojištění, včetně výše pojistného plnění ve stanovených případech, nelze tuto část oddělit od zbytku pojistné smlouvy a pojistná smlouva je z tohoto důvodu absolutně neplatná v celém rozsahu…“
  • „...zahrnutí ujednání o poplatcích do speciálních pojistných podmínek… je v rozporu s dobrými mravy a pojistná smlouva je taktéž absolutně neplatná.
  • „… pojistná smlouva je neplatná z důvodu, že je neurčitá, neboť neobsahovala podstatnou náležitost, a to rozsah plnění, protože smluvní podmínky neumožňovaly v důsledku neuvedení výše poplatků určit rozsah pojistného plnění v těch případech, kdy jím je výše kapitálové hodnoty pojistné smlouvy.“

„Rozsudek Městského soudu v Praze jako odvolacího soudu se týká jedné konkrétní pojistné smlouvy, a není tak možné ho vztahovat na všechny naše pojistné smlouvy a produkty životního pojištění. Rozsudek je závazný pouze pro danou věc, nemá obecnou platnost a není možné jej vnímat jako precedentní pro trh životního pojištění. Naše smlouvy FLEXI životního pojištění nadále platí a v našem portfoliu nemáme neplatné pojistné smlouvy,“ reagovala tisková mluvčí PČS Jana Náchodská.


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s 2017: Ztráta 2 miliardy liber


Případ je zajímavý tím, že smlouvu sjednal „legendární“ poradce Lukáš Štork, který za své hraniční způsoby práce dostal od ČNB šestimilionovou pokutu. Podle soudu bylo jeho jednání „způsobilé naplnit skutkovou podstatu nekalé obchodní praktiky..., kterou zákon zakazuje“. I to bylo pro soud důvodem, proč smlouvu označil za neplatnou. Štork dřív působil ve firmě OVB. V době, kdy uvedenou smlouvu sjednával, už pracoval pro poradenskou společnost Broker Consulting.

„Ztotožňujeme se s názorem Městského soudu v Praze, pokud jde o hodnocení praxe finančního poradce pana Lukáše Štorka, který pojistnou smlouvu zprostředkoval, a proto nebudeme dále dlužné pojistné na klientovi vymáhat ani podávat dovolání. S finančním poradcem Lukášem Štorkem jsme již dříve ukončili spolupráci, mimo jiné z důvodu, že mu ČNB udělila v souvislosti s jeho podnikáním rekordní pokutu v historii, a to ve výši 6 000 000 Kč. Spolupráce s panem Štorkem byla pro naši pojišťovnu velkým poučením a od té doby důsledně prověřujeme kvalitu práce spolupracujících poradců,“ pokračovala zástupkyně PČS.


Mohlo by vás zajímat: Odpovědnost člena zastupitelstva obce ve světle nové právní úpravy


To, že FLEXI životní pojištění je i nadále spolehlivým produktem, ukazuje i fakt, že další rozsudky soudu dopadly ve prospěch PČS. „Náš přehled poplatků je a byl vždy transparentní. Je v souladu s legislativou veřejně dostupný na naší webové stránce, kde je tedy klientům kdykoliv k dispozici. Přípustnost takového postupu byla již v minulosti několikrát potvrzena rozsudky napříč soudními instancemi. Dle těchto rozhodnutí jsou za součást pojistné smlouvy považovány i dokumenty, které nejsou výslovně ve smlouvě jako součást smlouvy vyjmenovány, pokud na ně smlouva nebo pojistné podmínky odkazují. V souladu s tímto právním názorem je součástí pojistné smlouvy tedy i Sazebník parametrů a poplatků produktu. K tomu blíže například následující rozsudky: rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 41 C 162/2016, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 70 Co 225/2014, rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 787/2017,“ dodala Jana Náchodská.


Mohlo by vás zajímat: USF a VŠFS startují nový vzdělávací projekt. O co jde?


Také podle České asociace pojišťoven je nutné rozsudek Městského soudu v Praze vnímat jako individuální selhání daného poradce. „Podle našich informací se v tomto konkrétním případě jednalo zejména o pochybení na straně finančního poradce Lukáše Štorka. Rozhodnutí soudu nelze vnímat jako precedentní, protože již existuje jiný rozsudek, který ve stejném případě rozhodl opačně, tj. ve prospěch platnosti smlouvy investičního životního pojištění. Tyto smlouvy pojišťovny považují za platné - čehož nejlepším důkazem je, že každým dnem vyplácejí pojistná plnění,“ uvedla tisková mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bártlová.

Nedávno byla veřejnost informována o rozhodnutích Úřadu finančního arbitra, který ve sporech klientů s Českou pojišťovnou a pojišťovnou AXA rozhodl o neplatnosti pojistných smluv a o vrácení zaplaceného pojistného klientům. Co se týče neplatnosti smluv produktu Flexi, finanční arbitr zatím k závěru nedošel. „Rozhodnutí obecných soudů jsou v přímém rozporu. Finanční arbitr teď v několika řízeních právě posuzuje, zda tedy došlo k nepřipojení sazebníku a zda nepřipojení sazebníku v klasické podobě způsobuje absolutní neplatnost pojistné smlouvy,“ uvedla pro server iDNES tisková mluvčí finančního arbitra Gabriela Dufková.


Mohlo by vás zajímat: Trendy na trhu pojištění kybernetických rizik


K rozsudku Městského soudu v Praze se vyjádřil také pojistný analytik společnosti Broker Trust Dušan Šídlo. „Doporučení uzavřít životní pojištění s měsíční platbou 7 424 Kč měsíčně, a to s významnou rezervotvornou složkou, jistě nelze označit za odborné finanční poradenství. Co mě však zaujalo, že odvolací soud označil předmětnou pojistnou smlouvu za neplatnou i proto, že ujednání o poplatcích je zahrnuto do speciálních pojistných podmínek, což je pro spotřebitele překvapivé a nevýhodné. To je podlou soudu v rozporu se zásadou poctivosti, tedy v rozporu s dobrými mravy.“

„Pouhý odkaz v pojistných podmínkách na sazebník poplatků, který je uveden na internetu či v obchodním místě, ale se kterým nebyl prokazatelně pojistník seznámen, soud označil za tzv. nepřiměřenou smluvní podmínku, což přispělo k neplatnosti celé smlouvy. Pokud by takto postupovaly při hodnocení platnosti smluv životního pojištění všechny soudy, znamenalo by to pro některé pojišťovny nemalý problém. Nejde totiž jen o pojištění FLEXI, ale i o celou řadu jiných pojištění, kde není sazebník poplatků součástí smluvní dokumentace. Je to však i logické, neboť výše některých poplatků se u většiny produktů může během trvání pojištění měnit. To však nemění nic na tom, že by měl být klient s počátečními poplatky seznámen ještě před uzavřením pojištění,“ řekl na závěr analytik společnosti Broker Trust Dušan Šídlo.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články