Seminář: Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem


			Seminář: Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem
12.2.2019 Téma

Již několik desítek let mezi základní obchodní rizika patří odpovědnost výrobce za škody způsobené vadným výrobkem na zdraví nebo majetku poškozené (fyzické / soukromé) osoby. Obecně je toto riziko známé jako odpovědnost za výrobek (v angličtině „product liability“, v němčině „Produkthaftung“), přičemž však se tato odpovědnost výrobce netýká náhrady škody na vlastním výrobku. V současné době neexistuje výraznější rozdíl mezi odpovědností za výrobek v tuzemsku a v zahraničí. V dnešním globalizovaném obchodě je význam celé problematiky umocněn skutečností, že naprostá většina vyspělých (nebo vyspělejších) zemí prakticky na celém světě uplatňuje totožná nebo velice podobná pravidla.

S pojmem „odpovědnost za výrobek“ se poprvé setkáváme na přelomu 60. a 70. let dvacátého století v USA a o něco později i v jiných průmyslově vyspělých zemích. V tehdejším Československu byl tento vývoj sice pečlivě sledován, ale spíše jako velmi vzdálený problém, který nevyžaduje zvláštní tuzemskou legislativní úpravu. Přesto již od konce roku 1977 bylo možné u tehdejšího Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění České státní pojišťovny sjednat kvalitní pojistnou ochranu.

Období od počátku 70. let minulého století se v průmyslově vyspělých zemích vyznačovalo zvyšující se ochranou spotřebitele a tato ochrana se stále častěji zaměřovala i na problematiku odpovědnosti za výrobek. V naprosté většině těchto zemí byla bezpečnost výrobků považována za stejně důležité kritérium komerčního úspěchu jako samotná funkčnost a kvalita těchto výrobků.


Moho by vás zajímat: Aktuální vývoj judikatury v oblasti pojištění a náhrady škody. První díl


Bylo však především nutné vytvořit pevná pravidla, kterými by se řídila odpovědnost výrobce spotřebiteli (poškozenému) za škodu způsobenou vadným (tedy ne bezpečným) výrobkem. Snahu o stanovení závazných pravidel podporovali nejen ochránci práv spotřebitelů, ale i samotní výrobci, protože živelný vývoj v některých zemích (zejména v USA a Kanadě) přinášel značné problémy a vedl až k ohrožení solventnosti samotných výrobců při uvádění některých výrobků na trh.

V rámci Evropského hospodářského společenství (nyní Evropské unie) došlo v roce 1985 k přijetí závazné směrnice č. 85/374/EEC, která se stala základem pro pozdější tvorbu národních zákonů nejen v Evropě, ale prakticky na celém světě. Principy směrnice převzala i Česká republika (zákonem č. 59/1998 Sb.) a Slovenská republika (zákonem č. 294/1999 Z.z.).

Zásadní změna v České republice nastala po účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), tedy od 1. ledna 2014. Nový občanský zákoník zrušil nejen zákon č. 59/1998 Sb. a jeho novelu (zákon č. 209/2000 Sb.), ale i vyhlášky č. 440/2001 Sb. a č. 50/2003 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Důsledky těchto změn se projevují jednak ve zvýšení náhrad za újmy na zdraví a také při praktické aplikaci většiny nových ustanovení. Tyto změny by se měly odpovídajícím způsobem odrazit i v pojistných smlouvách. Ve Slovenské republice v současné době probíhají intenzivní jednání o možném přijetí obdobné právní úpravy.


Moho by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: S věkovou diskriminací bude amen


Společnost E.G.I. Education Grow Insurance pořádá semináře

Odpovědnost za výrobek I (26. 2. 2019)
Odpovědnost za výrobek II (14. 5. 2019)

Lektorem bude JUDr. Petr Záruba, spoluautor knihy Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice, uznávaný odborník na mezinárodní obchod, právo a pojišťovnictví.

Obsah:

  • Historické souvislosti a základní výklad pojmů
  • Odpovědnost za výrobek v Evropské unii a ve světě
  • Odpovědnost za výrobek v české republice
  • Odpovědnost za výrobek ve Slovenské republice
  • Ochrana před rizikem odpovědnosti za výrobek
  • Praktické příklady a zkušenosti
  • Připomenutí základní pojmů a historických souvislostí
  • Praktická aplikace závazných pravidel v Evropské unii, České republice a Slovenské republice
  • Pojištění odpovědnosti za výrobek – praktické příklady a problémy
  • Nástin možného řešení problémů

Cílem semináře je nejen seznámit účastníky s historickým vývojem odpovědnosti za výrobek, podat základní charakteristiku právní úpravy v Evropské unii, České republice a Slovenské republice, ale především na praktických příkladech blíže vysvětlit tuto složitou problematiku a nastínit možnosti a problémy pojistné ochrany. Zvláštní pozornost bude věnována odpovědnosti za výrobek ve smyslu nového občanského zákoníku. Kurz je určen pracovníkům pojišťoven, pojišťovacím makléřům, samostatným likvidátorům pojistných událostí, podnikatelům.

Více informací ZDE


JUDr. Petr Záruba

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články