Agra pojišťovna představuje své produkty


			Agra pojišťovna představuje své produkty
18.11.2013 Produkty

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již více než šedesát let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Na český trh vstoupila v říjnu 2006 a ihned získala své nezastupitelné místo v oblasti zemědělského pojištění.

Změny klimatu nutí zemědělce hledat způsoby ochrany své rostlinné i živočišné produkce, proto Agra pojišťovna poskytuje ochranu pro oba tyto směry. V případě plodin jde především o rizika jako jsou krupobití, požár, mráz, zaplavení, poškození větrem, napadení škůdců, záplava i vichřice. V případě pojištění hospodářských zvířat se jedná o rizika nákazy, otravy či živelního nebezpečí.


Produkty na orné půdě

Agra pojišťovna nabízí hned několik typů produktů, které se specializují na pojištění orné půdy. Záleží na přání a potřebách klienta, jaké pojištění si zvolí.

  • Agrar BASIS – umožňuje pojistit jednotlivé polní plodiny proti krupobití a požáru do volitelné pojistné částky. Toto pojištění lze rozšířit o riziko mrazu, požerky slimáků, zaplavení bahnem nebo vichřici jako výnosovou škodu. U vybraných plodin se pojišťuje vždy celá jimi osetá plocha, v případě pojištění obilovin pak plocha všech plodin v této skupině.
  • Agrar PAUŠÁL – poskytuje pojištění proti krupobití a požáru. Rozdíl oproti základní verzi varianty BASIS je v pravidle pojištění celé plochy orné půdy.
  • Agrar UNIVERZÁL – nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. V této variantě se k rizikům krupobití a požáru přidává pojištění proti mrazu, zaplavení či naplavení zeminy, poškození větrem nebo požerky slimáků.
  • Agrar SPECIÁL – dává zemědělci možnost volby. Pracuje se skupinami plodin, pro něž je možno sjednat buď základní nebo základní + rozšířené pojištění. Rovněž lze pojistit vichřici a záplavu jako výnosovou škodu. Jádro produktu tvoří základní pojištění skupin: obiloviny, kukuřice, olejniny a luskoviny pro případ krupobití a požáru. Formou stavebnice lze pak pojištění rozšiřovat o další skupiny a pojistná nebezpečí.

Speciální produkty

Vedle stěžejního pojištění orné půdy se Agra pojišťovna rovněž zaměřuje na speciální kultury, které jsou na nevyzpytatelné rozmary počasí zvláště náchylné.

  • Univerzál Cukrová řepa - cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Pojistit jí lze ještě před škůdci a poškození větrem. V případě škody je uhrazen snížený výnos, náklady na nové osetí a také ztráty na výnosu cukru při novém osetí.
  • Univerzál mák - Mák je od zasetí až do sklizně vystaven celé řadě rizik. Mimo rizik, které působí nejčastěji krátce po zasetí, je nejvýznamnějším krupobití, které může zcela zničit celoroční sklizeň. Pojistit se dá proti krupobití a požáru. Pojišťovna hradí znovuosetí po poškození mrazem, větrem, zaplavení bahnem a znovuosetí po poškození škůdci.

Další kategorií v produktech Agra pojišťovny je ovoce. Pro jeho pěstování je důležité předcházet ztrátám z důvodu velké koncetrace hodnoty a také citlivosti k poškození. Je proto samozřejmé, že se podíl těchto pojištěných sadů neustále zvyšuje. Výhody pojištění jsou jistota hospodářského výsledku, mnohem méně starostí s nepřízní počasí, ale také to, že velkou část pojistného pokryje státní dotace. Neméně důležitou složkou je pojištění ovoce pod sítí, které pokrývá pojištění proti krupobití na všechny plody pod sítí, ale také krupobití a vichřici na konstrukci ochranných sítí.

Velice specifickou plodinou je vinná réva, kterou krupobití dokáže velmi snadno poškodit. Aby se po krupobití dala alespoň část sklizně využít, musí vinař hrozny roztřídit a jeho práci Agra pojišťovna zaplatí. Vinaři mají na výběr ze dvou produktů:

  • Vinná réva Univerzál - speciální produkt zaměřený na vinaře, kterým velmi záleží na kvalitě jejich vín. Vedle přímých škod způsobených mrazem nebo krupobitím pokrývá i náklady nutné k zajištění vysoké úrovně kvality. Pojistné se odvíjí podle velikosti rizik v daném regionu.
  • Vinná réva – výběr – toto pojištění je určeno vinařům, kteří se neorientují na množství, ale především na kvalitu úrody a jsou si vědomi, že i lehké pozdní krupobití vyvolá potřebu pracovních vícenákladů vynakládaných na probírku. Od stadia změknutí bobulí proto pojišťovna poskytuje plnění za škody krupobitím navýšené o 25%, a to s atraktivně nízkou spoluúčastí.

Mezi další výjimečnou plodinu patří chmel. U Agra pojišťovny je pojištěn výnos chmele pro případ krupobití a vichřice. Pojištěný výtěžek je každoročně volitelný. Za škody krupobitím poskytne pojistitel plnění za snížení výnosu, k němuž došlo v důsledku poškození chmelových rostlin krupobitím. Předmětem plnění v případě vichřice budou škody, které vzniknou na výnosu chmele v důsledku pádu konstrukce, způsobené vichřicí.

Neméně důležitým pojistným produktem Agra pojišťovny je pojištění hospodářských zvířat.

Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz. Veterinární zákon) a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat (článek 14 odst. 1). Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí. Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech. Plnění za škody vzniklé v důsledku nákaz je bez spoluúčasti pojištěného. Pojistit lze úhyn, nařízené utracení a porážku u skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže.

Agra pojišťovna stále však vyvíjí nové produkty a ty stávající upravuje dle požadavků jejích klientů. „Našim klientům nasloucháme a chceme jim rozumět. Proto jsme s nimi neustále v přímém kontaktu. Účastníme se konferencí, zemědělských výstav, seminářů, polních dnů, kde poskytujeme zájemcům veškeré informace ohledně pojištění a nabídky našich produktů,“ uvedla Ing. Edita Křížová z oddělení komunikace pojišťovny.

Velká pozornost je v Agra pojišťovně věnována likvidacím škod. Má propracované metodiky pro každou jednotlivou plodinu a má k dispozici likvidátory, aktivní zemědělce, kteří kromě znalostí z každoročních školení vykazují schopnost empatie – dovedou si představit sami sebe v roli poškozeného.

AGRA

Zdroj: AGRA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

sucho

vandator,  20. 11. 2013

no tak hlavně že Agra je rakouská větev, ale pojištění proti suchu jako v Rakousku nenabízí.

sucho

Agra pojišťovna,  22. 11. 2013

Rakouská pojišťovna Österreichische Hagelversicherung se pojištěním sucha intenzivně zabývá a na některých trzích jej nabízí. Pomáhá jí k tomu vlastní meteorologické oddělení, které podmínky v jednotlivých státech působnosti průběžně analyzuje. Toto pojištění však nelze aplikovat do všech států. Hlavně se jedná o podmínky, za jakých by se toto riziko pojišťovalo. Riziko na území ČR je v tomto srovnání poměrně velké a tomu by musela odpovídat i výše příslušného pojistného, na které ale není poskytována státní dotace. Taktéž, vzhledem k rozloze a půdní rozmanitosti v ČR, je obtížné určit, kdy je sucho „normální“,  a kdy je to nahodilá událost, tak abychom splnili podmínku pojistné události. Proto pojištění sucha zatím na českém trhu nenabízíme.

RSS

Související články