Lesy lze pojistit, pomůže to s náklady na znovuosázení


			Lesy lze pojistit, pomůže to s náklady na znovuosázení
29.5.2012 Produkty

Velký lesní požár, který postihl minulý týden Českou republiku a který byl největší za posledních 15 let, nastolil otázku pojištění lesních porostů. Lesy lze pojistit a pojišťovny nabízejí pojištění lesních porostů mnoho let. Lesy, které u nás pokrývají cca 2,6 miliónů hektarů, je možné pojistit na riziko požáru, vichřice, tíhy sněhu a námrazy. Dále se dají nastavit limity plnění na hodnotu dřeva, na zvýšené náklady na vytěžení a na znovuzalesnění daného pozemku.

„I přes tyto možnosti je propojištěnost lesních porostů velice malá a dosahuje řádu několika procent. Tato skutečnost vychází z většinového vlastnictví lesů státem (60 % lesů), který lesy nepojišťuje. Dalším aspektem je velké množství vlastníků s malou výměrou lesa, kteří považují za pojištění zbytečné – po kalamitě zpracují dřevo na palivové dříví pro vlastní potřebu,“ vysvětluje Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO.


Kdo pojišťuje lesy

Lesy pojišťují podle Havelky zejména města a obce, které je často využívají ke krytí úvěru. „Dále jsou pojištěny lesy v místech, kde dochází vlivem vysoké návštěvnosti obyvatelstva k častým požárům. Určitou výměru lesů pojišťují subjekty, které si pronajímají lesní pozemky a s péčí řádného hospodáře se snaží zamezit znehodnocení porostů. Poslední skupinou jsou lesy šlechtických rodů,“ upřesnil Havelka.


Názory na pojištění

Vlastníci a správci lesa mají různé názory na důležitost pojištění. Občas se podle Havelky lze setkat s názorem, že pojištění lesů přináší jen náklady na pojistné a žádné výhody.

Při kalamitách, jako byla třeba ta v minulém týdnu, však vždy dochází k finančním ztrátám, jež jsou tvořeny sníženou hodnotou dřevní hmoty, zvýšenými náklady na vytěžení a náklady na zvovuosázení daného prostoru. Celé tyto náklady pak leží na bedrech vlastníka, což může v případě velkých kalamit ohrozit životaschopnpst firmy.

Pokud si vlastníci lesů tuto situaci uvědomí, může se propojištěnost lesů zvýšit.


Vybrat tu správnou pojišťovnu

Pojištění lesních porostů pro případ poškození nebo zničení živelní událostí nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna, stejně jako Česká pojišťovna. Výše pojistného u České pojišťovny závisí zejména na dohodnutých pojistných částkách, výměře pojištěného lesního porostu, zvolených rizicích a typech pojištění, ale také na míře rizika s ohledem na dřevinnou skladbu, charakteru lesa apod. Základem pro výpočet případné výše pojistného plnění jsou sjednané pojistné částky, případně limity plnění na zalesnění nebo vytěžení.

Pojištění lesů nabízí i Generali a UNIQA Pojišťovna. U posledně jmenované pojišťovny se pojištění vztahuje na lesní porosty a jejich dřevní zásoby blíže specifikované v pojistné smlouvě, tvořící lesní celek ve vlastnictví pojištěného. Pojištěna je dřevní hmota lesního porostu, jakož i z něho dříví vytěžené.

Příště: Pojištění lesních školek

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články