Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem: Jak ČNB hodnotí distributory?


			Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem: Jak ČNB hodnotí distributory?

Výkon dohledu nad finančním trhem v České republice zůstává jedním ze stěžejních zákonných úkolů České národní banky, jehož konečným cílem je udržení silného a odolného finančního sektoru pro financování potřeb české ekonomiky, spotřebitelů a podniků. Zpráva obsahuje informace o podmínkách ve finančním sektoru a o nejvýznamnějších dohledových a regulatorních opatřeních a politikách za rok 2021. Popisuje přitom nejen hlavní činnosti v oblasti dohledu na dálku a kontrol na místě u regulovaných subjektů finančního trhu, ale též dohledové aktivity v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Jak ČNB hodnotí distributory finančních produktů?

ČNB v uplynulém roce souhrnně aktualizovala zkouškové sady otázek k ověřování odbornosti osob podílejících se na distribuci finančních produktů, a to ve všech třech oblastech (pojištění, investic a spotřebitelských úvěrů). Při ověřování odbornosti jsou tyto zkouškové sady využívány tzv. akreditovanými osobami, což jsou osoby s povolením ČNB zkoušet poskytovatele nebo zprostředkovatele finančních služeb. K 31. prosinci 2021 bylo těchto osob 78, přičemž některé z nich mají oprávnění až pro čtyři sektory[1]. Nejvíce odborných zkoušek složili v roce 2021 distributoři za oblast pojištění. Nejvyšší úspěšnost testů byla v oblasti spotřebitelských úvěrů (viz tabulka A.1).

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem Jak ČNB hodnotí distributory 1

Dne 29. prosince 2021 skončilo období pro prodloužení oprávnění k činnosti zprostředkovatelů. Obnovovací poplatky zavedené sektorovými zákony a zákonem o správních poplatcích nadále sehrávají pozitivní roli a vedly k dalšímu zúžení příslušných seznamů o ty zprostředkovatele, kteří nevykonávají nebo nadále nechtějí vykonávat činnost. Počet subjektů zaniklých z důvodu nezaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění byl nicméně ve sledovaném období relativně nízký (viz níže tabulka A.2). Největší podíl takto zaniklých subjektů vykazuje kategorie samostatných zprostředkovatelů podle zákona o spotřebitelském úvěru (6,2 %). Na správních poplatcích bylo zaplaceno celkem 33 375 tis. Kč.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem Jak ČNB hodnotí distributory 2

ČNB se při výkonu dohledu zaměřila především na dodržování zákonných požadavků na distribuci finančních produktů vyplývajících jednotlivým kategoriím zprostředkovatelů finančních služeb z příslušných sektorových zákonů a evropské legislativy a dále na činnost akreditovaných osob. ČNB provedla tematická šetření zaměřená například na kontrolu plnění podmínek odborné způsobilosti u zprostředkovatelů pojištění, řádné uvádění vazeb zprostředkovatelů doplňkového penzijního spoření v registru, produkci distributorů a posuzování přiměřenosti a vhodnosti investičními zprostředkovateli. V rámci kontrolních aktivit se ČNB zaměřila na komplexní posouzení činnosti distributorů finančních produktů včetně pravidel AML a u akreditovaných osob na oblast distančního výkonu odborných zkoušek a následné vzdělávání.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Zuzana Silberová


V oblasti distribuce pojištění byly nejčastěji identifikovány nedostatky týkající se dodržování pravidel jednání se zákazníky, a to především nedostatky při plnění povinnosti poskytnout zákazníkovi doporučení a v případech poskytování rady pak neplnění povinnosti získat od zákazníka veškeré informace potřebné pro provedení analýzy. Dále ČNB objevila nedostatky v záznamech z jednání, ze kterých nebylo možné rekonstruovat proces jednání se zákazníkem. Nedostatky byly také zjištěny při plnění informačních povinností vůči zákazníkovi, především při poskytování předsmluvních informací o pojišťovacím zprostředkovateli. Rovněž byly ve značné míře identifikovány nedostatky týkající se vnitřní kontroly a informací uváděných na internetových stránkách.

V oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru byly zjištěny nedostatky spočívající mj. v používání klamavých či zavádějících informací, a to jak v rámci individuální komunikace se spotřebiteli, tak i v rámci webových prezentací dohlížených subjektů. ČNB se dále setkala s doporučeními navyšování hypoték za účelem investování „uvolněných“ peněžních prostředků, a to bez řádného vysvětlení souvisejících rizik.

V oblasti zprostředkování investic se rovněž objevovaly nedostatky týkající se dodržování pravidel jednání se zákazníky, např. nedostatečné získání informací o zákazníkovi nebo naopak nedostatečné informování zákazníka o rizicích spojených s investicí. V rámci kontrol na místě ČNB ve vyšší míře identifikovala také nedostatky v informování zákazníků před poskytnutím investiční služby o výši přijímané pobídky a nedostatky v nastavení řídicího a kontrolního systému. Dále zjistila nedostatky spočívající v užívání klamavých názvů investičních zprostředkovatelů, které vyvolávají dojem, že jsou oprávněni poskytovat investiční služby, které s ohledem na rozsah svého oprávnění poskytovat nemohou. ČNB rovněž identifikovala poskytování investičních služeb ve spojení se subjekty, s nimiž investiční zprostředkovatelé nejsou oprávněni spolupracovat, či poskytování investičních služeb, které poskytovat nemohou.


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor slaví 100 let!


V oblasti distribuce doplňkového penzijního spoření se projevily nedostatky v nastavení pravidel pro tuto činnost, zejména ve vztahu k oznamování změn údajů, které se zapisují do registru (např. vazby na spolupracující penzijní společnosti), a dále neplnění povinnosti zaznamenat důvody, na kterých samostatný zprostředkovatel založil svá doporučení pro výběr strategie spoření.

ČNB věnovala svou pozornost též dohledu nad akreditovanými osobami a ověřovala, zda akreditované osoby postupují v souladu s dohledovým benchmarkem č. 2/2020 pro konání odborných zkoušek distančním způsobem. Nejčastějšími nedostatky identifikovanými při kontrolách akreditovaných osob byly neoznamování změn po udělení akreditace a nedodržování postupů podle zkouškového řádu při konání odborné zkoušky.[2]

ČNB se dále intenzivně věnovala přípravě na nový reporting stanovený vyhláškou č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021 s tím, že první data za rok 2021 budou předkládána do konce března následujícího roku. ČNB v průběhu celého roku vedla informační kampaň za účelem metodického vedení distributorů finančních produktů, a to jak adresně oslovováním všech více než tisíce zprostředkovatelů finančních služeb, tak prostřednictvím internetových stránek ČNB, kde zveřejnila soubor častých dotazů a odpovědí na ně a podrobnou metodiku k výkazu, resp. manuál k jeho vyplňování.

Dále ČNB uspořádala setkání s profesními asociacemi zprostředkovatelů, při němž prezentovala aktuální poznatky z výkonu dohledu na dálku i kontrol na místě, a to v jednotlivých dohlížených oblastech (pojišťovnictví, investice, spotřebitelské úvěry, doplňkové penzijní spoření), včetně problematiky AML/CFT a oznamování změn (tzv. postlicenční činnost).


Mohlo by vás zajímat: Opravy elektroaut jsou výrazně dražší. Pojistné by však stoupat nemělo


V budoucím období se ČNB v rámci svých dohledových a kontrolních aktivit i nadále zaměří na plnění zákonných požadavků ze strany distributorů finančních produktů, a to jak z hlediska plnění podmínek pro výkon jejich činnosti včetně odborné způsobilosti a důvěryhodnosti, tak z hlediska plnění povinností při jednání se zákazníky. ČNB se také zaměří na plnění nové vykazovací povinnosti zprostředkovatelů finančních služeb.

Podle zákona o distribuci pojištění a zajištění bylo v roce 2021 zahájeno dvanáct sankčních řízení s pojišťovacími zprostředkovateli a právní moci nabylo deset rozhodnutí. Ve všech deseti případech byla uložena pokuta. Nejvyšší pokuta 600 tis. Kč byla uložena společnosti Broker Trust, a.s., za nedostatky v oblasti informování klientů a kontrole svých vázaných zástupců. Celková výše pokut dle tohoto zákona činila 2 120 tis. Kč.

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu bylo v roce 2021 zahájeno v oblasti distribuce celkem deset sankčních řízení a právní moci nabylo 14 rozhodnutí. Ve všech případech byla uložena pokuta. Nejvyšší pokuta ve výši 500 tis. Kč byla uložena společnosti SMS finance, a.s., za nedostatky v oblasti pobídek a systému vnitřní kontroly, a společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., za neuchovávání dokumentů, nedostatečný výkon vnitřní kontroly a za další pochybení. Celková výše uložených pokut činila 2,8 mil. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Jarní prognóza vývoje německého hospodářství ve stínu ruské agrese


Se zprostředkovateli spotřebitelského úvěru ČNB v roce 2021 zahájila celkem pět sankčních řízení a právní moci nabyla tři rozhodnutí. Ve všech třech případech byla uložena pokuta. Nejvyšší uložená pokuta činila 1 mil. Kč a byla uložena panu Petru Bartákovi za neoprávněné zprostředkovávání spotřebitelského úvěru. V roce 2021 byla celková výše uložených pokut v tomto sektoru distribuce téměř 1,1 mil. Kč.

Více informací ZDE


[1] V sektoru doplňkového penzijního spoření vytvářejí zkouškovou sadu jednotlivé akreditované osoby.
[2] Svá dohledová očekávání k pořádání programů následného vzdělávání pro distribuci pojištění nebo zajištění vymezila ČNB v dohledovém benchmarku č. 3/2021 (blíže viz kap. II.3).  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články