Tomáš Síkora: Samoregulace je účinnější než státní zásah


			Tomáš Síkora: Samoregulace je účinnější než státní zásah
31.12.2014 Pojistný trh

České pojišťovnictví čeká významná změna, nejpozději od 1. ledna 2015 budou do praxe pojišťovnami zavedena samoregulační opatření, která by měla klientovi přinést větší transparentnost a srozumitelnost produktových informací. Výkonného ředitele České asociace pojišťoven Tomáše Síkory jsme se zeptali na cíle, se který mi samoregulační standardy vstupují na pojistný trh.

 

Jaká byla základní myšlenka vytvoření samoregulačních opatření, která se co nevidět objeví v praxi?

Pojišťovnictví se jako celek už delší dobu potýká s vysokou mírou regulace, což se často projevuje nelogickými povinnostmi a diskutabilními restrikcemi. A na vrcholu všech obdobných aktivit je čím dál více sílící tlak na ochranu spotřebitele a na informační povinnosti. Rozhodli jsme se tedy nečekat na státem vytvořené mantinely a vyšli jsme proaktivně této regulaci vstříc. Jsem totiž přesvědčen, že větší transparentnost a informační otevřenost vůči spotřebiteli je pozitivním faktorem pro zvýšení kredibility celého pojišťovnictví a účinná samoregulace může být v mnoha případech efektivnější než direktivní regulace státu. Ta se často koncentruje pouze na kvantitu postupů vůči spotřebiteli, a nikoli na jejich kvalitu a uživatelskou hodnotu. Z toho důvodu jsme se rozhodli vypracovat soubor čtyř nových samoregulačních opatření k životnímu pojištění, která budou členské pojišťovny ČAP od nového roku implementovat do svých obchodních metodik. Věřím, že tyto nástroje pomohou klientům přehledněji se orientovat v nabídce pojistného trhu a lépe vyhodnotit jejich rozhodnutí sjednat si životní pojištění u konkrétní pojišťovny.

Která ze standardů je podle vás ten nejdůležitější?

Na to se nedá jednoduše odpovědět. Všechna zaváděná opatření jsou pro spotřebitele přínosem. V rámci předsmluvních informací se klient dozví, jaká rizika nabízený produkt kryje, co ovlivňuje rizikovost investičního horizontu, zda je zhodnocení investiční složky garantované, jaký je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek a jaké má zájemce o pojištění další možnosti připojištění. Zároveň jednotný způsob modelace produktu zobrazí minimální a maximální zhodnocení klientovy investice a poskytne přesnější a také reálnější odhad vývoje výnosu produktu. Spolu s modelací zhodnocení bude standard doplněn také přehlednou tabulkou zachycující vývoj předpokládané výše kapitálové hodnoty a odkupného v čase v závislosti na zaplaceném pojistném, včetně zhodnocení zdrojů podle vybrané strategie. Tabulka odkupného bude vždy počítána individuálně již na konkrétně nastavenou pojistnou smlouvu. Klient tak bude mít na prosto jasnou představu o nákladech a benefitech sjednaného produktu. Důležitý je i ukazatel nákladovosti u produktu investičního životního pojištění. Nazvali jsme jej SUN a pomůže klientovi přehledně získat informace o nákladech, které v průběhu trvání smlouvy zaplatí za pojistnou ochranu, za správu jeho investice i za náklady pro pojišťovnu. Sekundárně by měl také zabránit případnému zklamání z nepřiměřeného očekávání nebo zkreslených informací od některého zprostředkovatele. Čtvrtým standardem je rekapitulace pojistné smlouvy, kterou v průběhu pojištění klient obdrží vždy jednou ročně. Zde bude uveden skutečný stav kapitálové hodnoty a výše odkupného k danému datu. Obecně tedy nelze říct, že by některé opatření bylo důležitější než jiné, vzájemně spolu totiž úzce souvisí.

Jaké konkrétní povinnosti přinesou tyto standardy členským pojišťovnám ČAP?

Připravované standardy určité vícenáklady přirozeně přinesou. Zejména se bavíme o administrativní oblasti. Pojišťovny budou muset v rámci implementace nových opatření upravit a doplnit příslušné informace tak, aby samoregulačnímu standardu odpovídaly. S tím souvisí finanční výdaje na přípravu a tisk. Další náklady vzniknou v oblasti IT při zapracování standardů do interních systémů a úpravách aplikací pro příslušné modelace a nastavení vzorových šablon pro potřebné výstupy. Samozřejmě bude nutné proškolit zaměstnance a obchodní sítě. Myslím si však, že se pojišťovny s těmi zvýšenými nároky dokáží bez výraznějších zádrhelů popasovat.

Registrujete už i nějaké reakce zprostředkovatelských a makléřských sítí?

Zprostředkovatele a makléře jsme o záměru zavést samoregulační opatření detailně informovali a nemyslím si, že by s tím měli sebemenší problém. Alespoň prozatím jsme zaznamenali v naprosté většině pozitivní ohlasy. Kvalita informací pro klienta by totiž neměla být odpovědností pouze pojišťoven a zavedení jednotných standardů je jasný krok k celkovému zlepšování vztahu se zákazníkem, což se samozřejmě zprostředkovatelské oblasti úzce dotýká.

 

Jak se ke standardům postavily orgány regulace a dohledu?

Obě instituce byly do jednání zapojeny. Samoregulační standardy jsme podrobně pro jednali s ČNB a ukazatel nákladovosti jsme diskutovali se specialisty na Ministerstvu financí. Jejich názory jsme při tvorbě standardů zohlednili a připomínky byly zapracovány. Osobně jsem rád, že spolupráce s MF i ČNB proběhla na kvalitní odborné úrovni a že všechna jednání byla velmi konstruktivní. Navíc chci zdůraznit, že jeden z cílů zavedení standardů se týká prodloužení životnosti pojistných smluv, což je příležitostí, aby životní pojištění více participovalo na vytváření finanční rezervy pro důchodový věk. A to je společný cíl pro všechny zúčastněné strany.

 

Jaké v kontextu zavedení standardů připravujete kroky do budoucna?

Uvažujeme o dalších samoregulačních opatřeních nebo minimálně o jejich úpravách. Vše však potřebuje svůj vývoj. Tři čtvrtě roku jsme nově zavedenou problematiku diskutovali se všemi stranami, včetně posouzení jejich dopadů na klienta i na distributory. V tuto chvíli chceme otestovat reakci trhu a zákazníků. Nějaký čas si také vyžádá implementace spojená se zmíněnými administrativními náklady. Naše motivace je však jasná – co nejjednodušeji a nejefektivněji předávat klientům podstatné informace ke správnému rozhodování a k jejich konečné spokojenosti s učiněným řešením. Nechceme více regulace, ale kvalitnější a funkčnější regulaci! Jinými slovy, stop byrokratické zátěži v podobě stohů papírů a podkladů, kde se klient formálně podepíše. Raději prezentujme několik klíčových a jednoduše podaných informací, aby klient znal podstatu zakoupeného produktu a to, co od něj může očekávat. Musíme se sice v tomto směru ještě mnohému učit, ale věřím, že jsme na správné cestě.

 

Zdroj: POJISTNÝ OBZOR

Předplatné časopisu Pojistný obzor můžete zakoupit ZDE.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články